Connect with us

Eveniment

Safta Constantin, primarul comunei Iordacheanu, judetul Prahova si Burducea Mariana au sifonat bani publici

Publicat

pe

Constantin Safta, care a mai fost primar al comunei Iordăcheanu şi în perioada 2000-2012, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, dosarul aflându-se pe rolul rolul instanţei Judecătoriei Ploieşti. Nu există foarte multe informaţii despre dosarul lui Safta, dar se pare că a fost acuzat că nu respectat o decizie judecătorească legată de o retrocedare de teren.

”Un om printre oameni”, așa cum s-a descris, Constantin Safta a câștigat alegerile din 5 iunie 2016, după ce timp de patru ani ”a șomat”, în locul său la primărie fiind Ion Poiană, precizau colegii de la Republika News.

– Safta Constantin – primar și ordonator principal de credite;

– Burducea Mariana – consilier în cadrul compartimentului financiar-contabil.

Cu ocazia efectuării misiunii de audit financiar asupra situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2018 de U.A.T.C. Iordăcheanu, au fost constatate nereguli în activitatea financiar-contabilă controlată, precum şi abateri de la legalitate şi regularitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului, după cum urmează:

Cap.1. Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetului local

1.1. La elaborarea proiectului de buget pe anul 2018, cât și pe parcursul modificărilor aduse în cursul anului prevederilor inițiale ale bugetului comunei Iordăcheanu, nu s-a efectuat analiza întregului potențial de venituri cuvenite bugetului local la sursele reprezentând impozite și taxe locale. Prevederile bugetare inițiale, înscrise în proiectul de buget la partea de venituri au fost stabilite fără o fundamentare reală, iar modificările aduse bugetului pe parcursul execuției bugetare a anului 2018, nu au fost adaptate la nivelul încasărilor realizate, înregistrându-se supraevaluări ale unor surse de venit, precum şi supradimensionarea cheltuielilor în raport cu plăţile efectiv realizate.

Bugetul local pe anul 2018 a fost aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/09.03.2018 şi rectificat prin: H.C.L. nr. 14/26.03.2018, H.C.L. nr. 23/27.06.2018, H.C.L.  nr. 31/24.08.2018, H.C.L. nr. 34/26.09.2018, H.C.L. nr. 41/26.10.2018, H.C.L. nr. 45/22.11.2018, H.C.L. nr. 48/13.12.2018, H.C.L. nr. 53/18.12.2018, H.C.L. nr. 54/19.12.2018.

În anul 2018 veniturile încasate au fost în sumă de 5.990.595 lei, programul  de încasări fiind realizat în procent de 43% (prevederea definitivă fiind de 14.023.850 lei), influenţat şi de nerealizări din venituri fiscale, după cum urmează: încasarea veniturilor din impozitul pe clădiri persoane fizice – 88% (încasări realizate de 61.367 lei, faţă de prevederea definitivă de 70.000 lei); impozit pe terenuri deţinute de persoane fizice – 85% (încasări realizate de 59.866 lei, faţă de prevederea definitivă de 70.000 lei); încasarea veniturilor din taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare – 81% (încasări realizate de 14.970 lei, faţă de prevederea definitivă de 18.500 lei) – anexa nr. 1.

Potrivit art. 5, alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: “Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor”.

Primăria comunei Iordăcheanu a efectuat plăţi în anul 2018 în sumă de 6.153.002 lei, faţă de prevederile definitive în sumă de 14.193.050 lei (anexa nr. 2), respectiv 43%, supradimensionarea cheltuielilor fiind individualizată la: Capitolul 74.02 „Protecţia mediului” – unde prevederea definitivă a fost de 8.025.400 lei, faţă de plăţile nete în sumă de 554.051 lei (7%).

Specificam că programul de achiziţii este întocmit formal de compartimentul de achiziţii, fără ca achiziţiile să fie prezentate analitic, pe obiect, pe bază de referate de necesitate care să cuprindă necesităţile de produse, servicii şi lucrări, precum şi valoarea estimată a acestora conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.

Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevăd la punctul 1, lit. a), că: ”(…) Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială, ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale economiei şi eficienței cheltuielilor. În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele obţinute sunt corespunzătoare resurselor utilizate (…)”.

Cauzele nefundamentării veniturilor în vederea înscrierii în buget, la valoarea lor reală sunt: neorganizarea corespunzătoare a inventarierii materiei impozabile și nerespectarea prevederilor legale care reglementează activitatea privind fundamentarea veniturilor, în vederea înscrierii lor în buget, cu menţiunea ca pentru sursele de impozit pe clădiri, impozit pe teren şi taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, nu a fost implementată o procedură operaţională între compartimente pentru urmărirea încasării veniturilor bugetului local (compartimentul urbanism, compartimentul registru agricol, compartimentul financiar-contabil).

Nu au fost respectate prevederile:

– Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare, pct. 1, lit. a).

Valoarea abaterii nu a putut fi determinată în timpul misiunii de audit financiar.

Consecința economico-financiară a abaterii este insuficienta atragere la buget a surselor proprii de finanțare, prin neinventarierea materiei impozabile.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea sunt: consilierii din cadrul compartimentului financiar-contabil – Bădulescu Steluța şi Burducea Mariana, care potrivit fișei postului întocmesc proiectul de buget şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar.

Punctul de vedere al conducerii entității auditate: Potrivit notei de conciliere înregistrată la entitatea auditată sub nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204), conducerea entității și-a însușit punctul de vedere al auditorilor publici externi și nu au existat puncte de vedere divergente.

Nu au fost luate măsuri de către entitate în timpul misiunii de audit financiar.

Recomandarea auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate, în vederea înlăturării erorii/abaterii constatate: Actualizarea procedurii operaționale și asigurarea implementării și funcționării acesteia privind fundamentarea bugetului inițial și a modificărilor aduse pe parcursul exercițiului bugetar pe cele două secțiuni (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare), având la bază:

– pentru partea de venituri: constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile, completarea și ținerea la zi a registrului agricol, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice;

– pentru partea de cheltuileli: dimensionarea cheltuielilor cu respectarea cerințelor de legalitate, în condiții de eficiență și economicitate și în strictă legătură cu activitatea instituției.

Întocmirea şi aprobarea programului de achiziţii pe fiecare obiect în parte, pe bază de referate de necesitate care să cuprindă necesităţile de produse, servicii şi lucrări, precum şi valoarea estimată a acestora în funcţie de preţurile de piaţă raportat la cantităţi, dimensiuni, suprafeţe etc.

Cap.2. Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare:

2.1. În perioada noiembrie 2017 – aprilie 2018 la nivelul entității, efectuarea plăților nete s-a realizat fără a se respecta clasificația bugetară economico-funcțională, fiind decontată nelegal suma totală de 44.600 lei reprezentând obiecte de inventar incadrate eronat la alte capitole, articole si alineate de cheltuiei.

Plățile nete efectuate au fost realizate fără a se respecta clasificația indicatorilor privind finanțele publice stabilită prin O.M.F.P. nr. 1.954/16.12.2005 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

– de la Capitolul 65.02 „Invatamant, alin. 71.01.01 „Constructii” (anexa nr. 3) a fost plătită suma totală de 15.800 lei pentru achizitia unor „bancute parc” si „cosuri stradale” (pentru unitatile de invatamant), sume ce trebuiau prevazute si suportate de la art. 20.05 – „Bunuri de natura obiectelor de inventar” (cod 20.05.01 la 20.05.30);

de la Capitolul 84.02 „Transporturi” – art. 71.01.30 “Alte active fixe” a fost plătită suma totală de 22.800 lei pentru achizitia unor „cosuri de gunoi cu stalp”, sume ce trebuiau prevazute si suportate de la art. 20.05 – „Bunuri de natura obiectelor de inventar” (cod 20.05.01 la 20.05.30) – anexa nr. 4.

Nu au fost respectate dispozițiile:

– art.14 (4) si art.23 (1) din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează: ”Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare”; „Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”.

– O.M.F.P. nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice;

– Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare: art.18 “Contabilitatea instituțiilor publice asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat și normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor”;

Valoarea totală a abaterilor este de 44.600 lei.

Cauzele care au condus la încălcarea actelor normative menționate au fost nerespectarea prevederilor legale.

Consecințele economico-financiare: efectuarea plăţilor fără aprobările legale, precum şi raportarea și reflectarea nereală în situațiile economico-financiare a datelor referitoare la cheltuieli înregistrate în balanța de verificare și bilanțul contabil încheiate la sfarsit de an.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatată abaterea consemnată, în conformitate cu prevederile din actele normative sau sarcinile din fișele postului, sunt:

– Safta Constantin – primar și ordonator principal de credite, care răspunde, potrivit art. 23 alin.(2) lit. c) şi e) de: „(…) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat” şi ”organizarea şi tinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare”;

– Bădulescu Steluţa, Mihalache Elena si Burducea Mariana – consilieri in cadrul compartimentelor de specialitate conform sarcinilor din fișele de post şi a dispozitiilor emise de ordonatorul de credite.

Prin răspunsurile formulate la nota de relaţii solicitată (anexa nr. ), ordonatorul de credite şi-a însuşit constatările auditorilor publici externi.

      În urma concilierii efectuate conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204).

În timpul misiunii de audit nu au fost luate de către entitate măsuri de remediere a abaterilor constatate.

    Auditorii publici externi formulează următoarele recomandări cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate:

La inscrierea cheltuielilor in buget, precum si in executia bugetara a acestora se va tine cont de natura si efectul lor economic pentru asigurarea concordantei cu clasificatia bugetara a indicatorilor privind finantele publice.

Analizarea periodica a modului de raportare a operatiunilor derulate la nivelul entitatii privind evidentierea corecta a cheltuielilor si platilor pe capitolele/articolele si alineatele la care se refera aceasta si efectuarea eventualelor corectii inainte de inchiderea exercitiului bugetar.

 

 

Cap.3. Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern la entitatea auditată și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări și deficiențele constatate în activitatea entităț

3.1. În vederea monitorizării și coordonării sistemelor proprii de control managerial, conducerea entității publice a desemnat prin dispoziția ordonatorului de credite o structură internă de lucru pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control managerial, Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei și Programul de Dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, dar sistemul de control intern nu a fost actualizat conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice modificat și completat prin Ordinul nr. 200/2016 și Ordinul nr. 530/2016 (în vigoare până la data de 07.05.2018) şi Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Astfel, controlul intern nu a fost implementat integral conform noilor prevederi la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, nefiind identificate toate instrumentele de control intern (procedeu, mijloc sau acțiune stabilite și implementate pentru menținerea unui bun control asupra funcționării entității în ansamblul ei), fapt ce a condus la înregistrarea abaterilor economico-financiare menționate în prezentul procesul-verbal de constatare, de unde reiese că nu s-a realizat în toate cazurile o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în administrarea patrimoniului public și privat.

Urmare evaluării modului de proiectare/elaborare și implementare a sistemului de control intern, în baza analizei informațiilor din timpul auditului, rezultă că acesta este “neconform”.

În urma verificărilor efectuate s-au identificat unele deficiențe, astfel încât nivelul de încredere stabilit de auditorii publici externi pentru sistemul de control intern al entității este scazut.

Neregulile constatate au fost cauzate de aplicarea necorespunzătoare a dispozițiilor legale care reglementează activitatea de control intern.

Nu au fost respectate prevederile:

– O.G. nr.1 19/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, art. 3, art. 4, alin.(1) – (3) și art. 5, alin.(1), potrivit cărora:

“art. 3 Obiectivele generale ale controlului intern/managerial

Controlul intern/managerial are următoarele obiective generale:

– realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiilor publice, stabilite în concordanță cu propria lor misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;

– protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

– respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;

– dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice”.

“art. 4 Obligaţiile conducătorului entităţii publice în domeniul controlului intern/managerial; cerinţele controlului intern/managerial

(1) Conducătorul entităţii publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial.

(2) Cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial sunt, în principal, următoarele:

 1. a) cerinţe generale:

– asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art. 3 prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor;

– asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern/managerial;

– asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie, a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanței şi rolului controlului intern/managerial;

– stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern/managerial, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia;

– supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, ineficace sau ineficient;

 1. b) cerinţe specifice:

– reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

– înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative;

– asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens;

– separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie, într-o măsura adecvată, încredinţate unor persoane diferite;

– asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;

– accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătura cu utilizarea şi păstrarea lor.

(3) Conducătorul entităţii publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului”.

“art. 5 Bună gestiune financiară

(1) Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienței în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public”;

– O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor  publice, cu modificările şi completările ulterioare, în care se precizează:

– art. 2: “Conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare, precum şi de standardele de control intern managerial, măsurile de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor formalizate pe procese sau activităţi, care pot fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale”;

– art. 3, alin. (1): “În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entităţii publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare”;

– alin. (5): “Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora”;

– alin. (6): „Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării entităţii publice, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare”;

– alin. (7): „Comisia de monitorizare analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare conducătorului entităţii publice”.

Consecința abaterii: funcționarea necorespunzătoare a controlului intern.

Persoanele cu atribuții în domeniul organizării, implementării și funcționării controlului intern sunt cele din comisia desemnată prin decizie internă şi ordonatorul de credite, conform art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 119/1999, care prevede: “Conducătorul instituţiei publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern”.

Punctul de vedere al conducerii entității auditate: potrivit notei de conciliere înregistrată la entitatea auditată sub nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204), conducerea entității și-a însușit punctul de vedere al auditorilor publici externi și nu au existat puncte de vedere divergenţe.

În timpul misiunii de audit financiar nu au fost luate măsuri de remediere a abaterilor constatate.

Auditorii publici externi formulează următoarea recomandare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate: Aplicarea măsurilor pentru actualizarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

Legătura de cauzalitate între rezultatele acestei evaluări și deficienţele constatate de către Camera de Conturi Prahova în activitatea entității:

Având în vederea că activităţile de control intern managerial fac parte integrantă din procesul de gestiune orientat spre realizarea obiectivelor entității stabilite prin actul normativ prin care aceasta a fost înființată, iar construirea unui sistem de control intern solid este un proces de durată, care necesită eforturi importante din partea întregului personal al entităţii şi în mod deosebit din partea angajaţilor cu funcţii de conducere, abaterile de la legalitate și regularitate semnalate de auditorilor publici externi sunt rezultatul neimplementării tuturor formelor de control intern.

Neimplementarea în cadrul entității a tuturor formelor de control intern a condus, printre altele, la:

– elaborarea bugetului pe anul 2018, fără a avea la bază o analiză reală a întregului potențial de venituri (atât în faza de proiect, cât și pe parcursul modificărilor aduse în cursul anului) şi fără a avea un program de achiziţii pe fiecare obiect în parte, pe bază de referate de necesitate care să cuprindă necesităţile de produse, servicii şi lucrări, precum şi valoarea estimată a acestora în funcţie de preţurile de piaţă raportat la cantităţi, dimensiuni, suprafeţe etc;

– diminuarea veniturilor bugetului local din sursa „Impozit pe clădiri persoane fizice/Impozit clădiri nerezidenţiale deţinute de persoanele fizice”;

– producerea unor abateri generatoare de prejudicii în cazul prestaţiilor de servicii, lucrărilor de reparaţii şi lucrărilor de investiţii, neurmarirea realizării acestora conform obligațiilor contractuale;

– atribuirea contractelor de achiziţii fără respectarea actelor normative de reglementare.

 

3.2. Pentru asigurarea circulaţiei raţionale şi unitare a documentelor justificative, conducătorul unităţii, a stabilit un grafic de circulaţie a documentelor, care nu în toate cazurile a fost operaţional, în special în activitatea de achiziţii publice directe de produse, servicii şi lucrări, unde s-a constatat că nu exista o procedură implementată între compartimente pornind de la estimarea valorilor de contract, iniţierea procedurii, realizarea şi finalizarea acesteia.

De asemenea, nu a fost implementată o procedură între compartimente pentru urmărire a încasării veniturilor bugetului local (compartimentul cadastru – urbanism, compartimentul registru agricol, compartimentul financiar-contabil).

Neregulile constatate s-au datorat: aplicării necorespunzătoare a dispozițiilor legale care reglementează activitatea de control financiar preventiv din cadrul entității.

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale:

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare:

“3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza și certificarea situațiilor financiare și/sau patrimoniale și nici verificarea operațiunilor deja efectuate.

3.3. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:

 1. A) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor (control de legalitate);
 2. B) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de regularitate);
 3. C) încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz (control bugetar).

3.4. Controlul financiar preventiv al operațiunilor se exercită pe baza actelor și/sau a documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.

3.5. Operațiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică și financiar-contabilă. La entitățile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică și/sau financiar-contabilă, controlul financiar preventiv se exercită exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entității publice”.

Valoarea abaterii nu a putut fi determinată în cursul misiunii de audit financiar.

Consecința abaterii este nerealizarea unei bune gestiuni financiare, prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public.

Persoana cu atribuții în domeniul în care s-au constatat abaterile este ordonatorul de credite, care conform prevederilor art. 9, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 119/31.08.1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, republicată, care a avut “obligația să stabilească proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, potrivit art. 6, documentele justificative și circuitul acestora, cu respectarea dispozițiilor legale”.

Punctul de vedere al conducerii entității auditate: potrivit notei de conciliere înregistrată la entitatea auditată sub nr. 2491/10.04.2019, conducerea entității și-a însușit punctul de vedere al auditorilor publici externi și nu au existat puncte de vedere divergente.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate măsuri de remediere a abaterilor constatate.

Auditorii publici externi formulează următoarea recomandare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate:

– Organizarea funcționării corespunzătoare a controlului financiar preventiv propriu, întocmirea unei proceduri operaționale analitice în domeniul achizițiilor publice unde se impune a se estima valorile de contractat, inițierea procedurii, realizarea și finalizarea acesteia;

– Aplicarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, astfel încât și să se asigure: promovarea concurenței între operatorii economici; garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici; transparența și integritatea procesului de achiziție publică; utilizarea eficientă a fondurilor publice, prin aplicarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție;

– Organizarea funcționării corespunzătoare a controlului financiar preventiv propriu, întocmirea unei proceduri operaționale analitice pentru stabilirea, evidenţierea şi urmărirea încasării veniturilor bugetului local (inclusiv regularizarea taxelor aferente autorizaţiilor de construcţie).

 

 

Cap.4. Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora

 

4.1. S-a constatat că debitele datorate de salariaţii din cadrul compartimentul de apă pentru prejudiciile create bugetului local nu au fost înregistrate în contabilitate în contului 461 “Debitori diverşi” – analitic Apostol Eremia şi Cuculeanu Constantin, fiind invocat faptul că aceste sume se reţin şi se scad dintr-o evidentă analitică ţinuta de o persoană din cadrul altui serviciu, dar fără a se cunoaşte până în prezent valoarea sumelor nerecuperate, cu menţiunea ca în timpul auditului au fost întocmite două situaţii din care rezultă că până la data de 31.03.2019 a fost încasata prin popriri suma de 17.906 lei, rămânând la data de 31.12.2018 un debitul prescris, neînregistrat în contabilitate şi neîncasat în valoare de 14.752 lei.

La data de 31.12.2018 în soldul conntului 461 „Debitori” figurează înregistrată suma de 44.575,79 lei (anexa nr. 5), reprezentând debite de recuperat de la F.N.U.A.S.S. pentru concediile medicale plătite de entitate în valoare de 9.398,00 lei şi 35.177,79 lei debit aferent fostului angajat Zecheru Maria, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în cadrul serviciului de apă, pentru care entitatea a transmis Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova că se constituie parte civilă în procesul penal (anexa nr. 6), dar pentru care nu a prezenta alte dovezi în sustinere. În ceea ce priveşte cazul fostului salariat Zecheru Maria, conducerea entităţii a menţionat că până la data prezentului control „nu s-a adus la cunoştinţă secretarului entităţii ca să poată lua legătura cu avocatul U.A.T.C. pentru a întreprinde măsuri în vederea recuperării penalităţilor în cuantum de 35.177 lei”.

În urma auditării s-a constatat faptul că prin acest cont nu s-a înregistrat debitul aferente salariaţilor din cadrul compartimentul de apă (Apostol Eremia şi Cuculeanu Constantin) pentru prejudiciile create bugetului local prin neurmarirea încasării consumului de apă de la populaţie (facturi lipsa şi debite prescrise), conform Raportului de audit nr. 8466/18.11.2013 (anexa nr. 7), unde figurau debite restante, din perioada 01.01.2011 – 30.06.2013 în valoare de 53.444 lei (satul Plavia: 5.920,50 lei; satul Iordăcheanu: 4.575,00 lei; satul Moceşti: 3.945,00 lei; satul Valea Cucului: 22.761,50 lei; satul Varbila: 16.242,00 lei), debite în care au fost incluse şi facturile lipsa constatate în valoare de 15.369,50 lei pentru două sate (Valea Cucului şi Varbila) şi 3.906 lei pentru trei sate (Plavia, Iordăcheanu şi Moceşti), cu menţiunea ca în conformitate cu fişele postului, Apostol Eremia avea sarcini şi atribuţiuni pe satele Valea Cucului şi Varbila, iar Cuculeanu Constantin pe satele Plavia, Iordăcheanu şi Moceşti, fiind răspunzători pentru urmărirea şi încasarea, următoarelor debite:

– 39.003,50 lei Apostol Eremia, pentru satele: Valea Cucului şi Varbila;

– 14.440,50 lei Cuculeanu Constantin, pentru satele: Plavia, Iordăcheanu şi Moceşti.

La data controlului, în baza documentelor puse la dispoziţie de organele de specialitate din cadrul entităţii, se constată următoarele:

– În perioada februarie 2014 – februarie 2019, de la salariatul Apostol Eremia a fost recuperată suma de 11.718 lei din drepturile salariale lunare (din care 500 lei în perioada ianuarie – februarie 2019), cu menţiunea că persoanele cu atribuţiuni au relatat auditorilor publici externi ca aceasta reţinere se efectuează pe bază de poprire, dar nu sunt în măsură să prezinte acest document (anexa nr. 8).

– În perioada iunie 2014 – martie 2019, de la fostul salariatul Cuculeanu Constantin a fost recuperată suma de 6.188 lei prin poprire din pensie (din care 474 lei în perioada ianuarie – martie 2019), aşa cum reiese din „Situaţia poprire pensie Cuculeanu Constantin” prezentată de Casă Judeţeana de Pensii Prahova în dată de 13.03.2019 (anexa nr. 9).

Persoanele de specialitate din cadrul U.A.T.C. Iordăcheanu, în timpul auditului financiar, au confruntat datele din baza de date a serviciului de apă şi au consemnat faptul că în dată de 31.12.2018 din debitele neurmarite până la 31.06.2013 mai sunt neîncasate la data de 31.12.2018, debite prescrise în valoare totală de 14.752 lei, din care: 11.530,50 lei aferent salariatului Apostol Eremia, pentru satele: Valea Cucului şi Varbila (anexa nr. 10); 3.221,50 lei Cuculeanu Constantin pentru satele: Plavia, Iordăcheanu şi Moceşti (anexa nr. 11).

Se constată că din debitele iniţiale neîncasate consemnate în Raportul de audit  nr. 8466/18.11.2013, la data de 31.03.2019 au rămas neînregistrate în contabilitate şi neurmarite debite prescrise în valoare totală de 13.778 lei (14.752 lei la data de 31.12.2018 minus 974 lei încasaţi prin popriri în anul 2019, respectiv: 500 lei de la Apostol Eremia şi 474 lei de la Cuculeanu Constantin), defalcat pe cele două persoane, astfel:

– 11.030,50 lei aferent salariatului Apostol Eremia (11.530,50 lei – 500 lei);

– 2.747,50 lei aferent salariatului Cuculeanu Constantin (3.221,50 lei – 474  lei).

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale: art. 20, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare potrivit căruia: „Autoritățile administrației publice locale au următoarele competențe și responsabilități în ceea ce privește finanțele publice locale: (…) b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităților administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, în condițiile legii”, precum şi actele normative menţionate anterior la prezentul punct.

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 49.929,79 lei, respectiv:

– 14.752 lei (la data de 31.12.2018) care reprezintă debite prescrise neevidenţiate şi neîncasate;

– 35.177,79 lei debit aferent fostului angajat Zecheru Maria, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în cadrul serviciului de apă, pentru care entitatea nu a luat măsuri de urmărire şi încasare.

Cauza care a condus la încălcarea prevederilor legale a fost organizarea necorespunzătoare a activităţii de stabilire, urmărire şi încasare a veniturilor din alte surse, precum si inacțiunea conducerii entității în vederea înlăturării neregulilor din activitatea financiar contabilă precum și nedispunerea măsurilor pentru recuperarea integrală a prejudiciilor.

Consecinţa economico-financiară a fost nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea veniturilor provenite aceste surse la potenţialul real.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate și regularitate sunt:

– Safta Constantin in calitate de ordonator de credite – primar, in conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, are responsabilitati cu privire la urmarirea modului de realizare a veniturilor, pentru suma de 14.752 lei reprezintand debite prescrise neevidenţiate şi neîncasate aferente facturilor din cadrul serviciului de apă (Apostol Eremia şi Cuculeanu Constantin), precum si pentru neurmărirea şi neîncasarea sumei de 35.177,79 lei debit aferent fostului angajat Zecheru Maria, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în cadrul serviciului de apă;

– Bădulescu Steluţa, Mihalache Elena si Burducea Mariana – consilieri in cadrul compartimentelor de specialitate conform sarcinilor din fișele de post şi a dispozitiilor emise de ordonatorul de credite, pentru suma de 14.752 lei reprezintand sume prescrise neevidenţiate, neurmarite corespunzator şi neîncasate aferente debitelor din cadrul serviciului de apa.

Prin răspunsurile formulate la nota de relaţii solicitată (anexele nr. 197, nr. 199, nr. 200  şi nr. 198), persoanele cu atribuţiuni şi-au însuşit constatările auditorilor publici externi.

    Punctul de vedere al conducerii entității auditate: Potrivit notei de conciliere înregistrată la entitatea auditată sub nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204), conducerea entității și-a însușit punctul de vedere al auditorilor publici externi și nu au existat puncte de vedere divergente.

În timpul misiunii de audit, nu au fost luate măsuri de remediere a abaterilor constatate.

Auditorii publici externi formulează următoarele recomandări cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate: Luarea măsurilor pentru aplicarea întocmai a prevederilor legale în privința încasării veniturilor.

 

4.2. În timpul auditului financiar, în comună Iordăcheanu, s-a constatat existența unor construcții începute sau finalizate cu sau fără autorizație de construire, nedeclarate, neînregistrate în evidența fiscală și contabilă în vederea impunerii, pentru care au fost calculate debite în valoare de 2.746 lei şi accesorii de 531 lei.

În timpul auditului financiar, organele de specialitate au constatat pe teritoriul localității, începerea și/sau executarea unor construcții, fără autorizație de construire, în condițiile impuse de dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, organele de specialitate din cadrul U.A.T.C. Iordăcheanu, utilizând aplicaţia www.google.ro/maps (imagini vizualizate la luna august 2012), în timpul auditului financiar au constatat următoarele aspecte:

a). construcţii finalizate fără autorizaţie de construcţie.

– în comună Iordăcheanu, sat Valea Cucului, pe terenul proprietatea contribuabilului N. D. (rol 4340), se afla o construcţie tip parter şi mansarda realizată fără autorizaţie de construcţie (anexa nr. 12), cu menţiunea ca în evidenţele fiscale acesta figuraeaza cu o construcţie din lemn (tip parter) cu anexa în suprafaţa de 90 mp, respectiv 10 mp;

– în comună Iordăcheanu, sat Valea Cucului, pe terenul proprietatea contribuabilului C. G. – defunct (rol 4294), se afla o construcţie tip parter şi etaj (P+1) realizată fără autorizaţie de construcţie (anexa nr. 13), cu menţiunea ca în evidenţele fiscale acesta figuraeaza cu o construcţie din lemn (tip parter) cu anexa în suprafaţa de 128 mp, respectiv 32 mp;

– în comună Iordăcheanu, sat Plavia, pe terenul proprietatea contribuabilului B. V. (rol 3001), se afla o construcţie tip parter, etaj şi mansarda (P+1+M) realizată fără autorizaţie de construcţie (anexa nr. 14), cu menţiunea ca în evidenţele fiscale acesta figuraeaza cu o construcţie din lemn (tip parter) în suprafaţa de 52,69 mp;

– în comună Iordăcheanu, sat Valea Cucului, pe terenul proprietatea contribuabilului M. D. – care nu deţine act de proprietate (rol 4383), se afla o construcţie tip parter şi mansarda (P+M) realizată fără autorizaţie de construcţie (anexa nr. 15), cu menţiunea ca în evidenţele fiscale acesta figuraeaza cu o construcţie din lemn (tip parter) în suprafaţa de 24 mp;

– în comună Iordăcheanu, sat Valea Cucului, pe terenul proprietatea contribuabilului D. C. – defunct (rol 4384), se afla o construcţie tip parter şi mansarda (P+M) realizată fără autorizaţie de construcţie (anexa nr. 16), cu menţiunea ca în evidenţele fiscale acesta figuraeaza cu o construcţie din lemn (tip parter) în suprafaţa de 102 mp;

b). construcţii finalizate cu autorizaţie de construcţie cu suprafeţe declarate mai mici decât cele reale.

– în comună Iordăcheanu, sat Plavia, pe terenul proprietatea contribuabilului L. M. N. (rol 3080), se afla o construcţie tip parter, şi mansarda (P+M) realizată cu autorizaţie de construcţie, nedeclarată, cu menţiunea ca în evidenţele fiscale acesta figuraeaza cu o construcţie din beton (tip parter) în suprafaţa de 58,86 mp (anexa nr. 17);

– în comună Iordăcheanu, sat Straosti, pe terenul proprietatea contribuabilului M. I. M. (rol 4723), se afla mai multe construcţii tip parter, etaj şi mansarda (P+1+M) realizată cu autorizaţie de construcţie, nedeclarată, cu menţiunea ca în evidenţele fiscale acesta figuraeaza cu o construcţie din beton (tip parter şi mansarda) în suprafaţa de 80,80 mp, respectiv 86,26 (anexa nr. 18);

c). construcţii nefinalizate fără autorizaţie de construcţie

– în comună Iordăcheanu, sat Valea Cucului, pe terenul proprietatea contribuabilului N. G. (rol 4263), se afla o construcţie tip parter şi mansarda (P+M) realizată fără autorizaţie de construcţie (anexa nr. 19), cu menţiunea ca în evidenţele fiscale acesta figuraeaza cu o construcţie din lemn (tip parter – existenţa în aceeaşi locaţie) în suprafaţa de 95 mp şi o anexă de 21 mp.

În anexa nr. 20 prezentăm situaţia cuprinzând diferenţele calculate pentru un număr de 7 contribuabili.

Menţionăm că în timpul auditului financiar, consilierul Mihalache Elena care conform fisei postului (anexa nr. 21) are ca atribuţiuni: efectuarea controlului pe raza comunei privind disciplina în construcţii, constatarea abaterilor şi încheierea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor la Legea nr.50/1991 republicata, urmărirea construcţiilor efectuate fără autorizaţie de construcţie, nu a fost în măsură să prezinte rezultatele actiunilor desfăşurate urmare activitatii (neînregistrând în registrul de control deficientele consemnate, ultimul proces verbal de contravenţie fiind întocmit în anul 2011), iar la solicitarea auditorilor publici externi a refuzat să controleze şi să consemneze aspectele sesizate în cadrul compartimentului de impozite şi taxe locale (clădiri finalizate sau în curs de finalizare nedeclarate) motivând verbal ca cei care nu respecta disciplina în construcţii „au acordul tacit al primarului”.

Cu privire la “Intrarea în legalitate”, art. 58 din Ordinul nr. 839/12.11.2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, menționează:

„Organul de control care a sancționat contravențional pentru fapta de a se executa lucrări de construcții fără autorizație sau cu încălcarea dispozițiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Lege, pe lângă oprirea executării lucrărilor, are obligația de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației, sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal.

În vederea realizării prevederilor alin. (1), potrivit Legii, autoritatea administrației publice competentă să emită autorizația de construire/desființare are obligația de a analiza modul în care construcția corespunde reglementărilor din documentațiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună, după caz, menținerea sau desființarea construcțiilor realizate fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

În situația în care construcția realizată fără autorizație de construire întrunește condițiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administrației publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizații de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerința esențială de calitate „rezistență mecanică și stabilitate” privind starea structurii de rezistență în stadiul fizic în care se află construcția, precum și pentru cerința esențială de calitate „securitatea la incendiu”, numai după emiterea Acordului de mediu, în condițiile legii”.

Cauzele care au condus la încălcarea prevederilor legale menționate mai sus sunt organizarea necorespunzătoare a activității de urmărire și respectare a reglementărilor în domeniul construcțiilor şi a veniturilor de realizat din sursa impozit pe clădiri persoane fizice şi juridice.

Nu au fost respectate prevederile: art. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

“Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezenţei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren și/sau construcții – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel;

Construcțiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, emisă în condițiile prezenţei legi, și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor”.

Valoarea operațiunilor care constituie abateri: 3.277 lei (debite in valoare de 2.746 lei si accesorii de 531  lei).

Consecința acestor nereguli cu caracter financiar se concretizează în faptul că nu se asigură o disciplină riguroasă în rândul contribuabililor sub aspectul celor menționate anterior.

Persoana cu atribuții în domeniul în care a fost constatată abaterea este inspectorul urbanism din cadrul U.A.T.C. Iordăcheanu si ordonatorul de credite Safta Constantin care nu dispune efectuarea unor astfel de controale.

Prin răspunsurile formulate la nota de relaţii solicitată (anexa nr. 197), persoanele cu atribuţiuni şi-au însuşit constatările auditorilor publici externi, ordonatorul de credite relatând faptul că: „Se va face un plan de urmărire şi control a constructilor de către persoanele cu atribuţii date prin dispoziţie şi în afară de fişa postului”.

Punctul de vedere al conducerii entității auditate: potrivit notei de conciliere înregistrată la entitatea auditată sub nr. 2491/10.04.2019, conducerea entității și-a însușit punctul de vedere al auditorilor publici externi și nu au existat puncte de vedere divergente.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate masuri de identificare in teren a constructiilor fara autorizatie de construire.

Auditorii publici externi formulează următoarea recomandare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate: Inventarierea materiei impozabile aferent clădirilor edificate pe teritoriul localităţii, efectuarea controlului pe raza comunei privind disciplina în construcţii în paralel cu luarea măsurilor care se impun pentru aplicarea și respectarea legii privind autorizarea lucrărilor de construcții, sancţionarea contravenienţilor şi încasarea amenzilor, înregistrarea în evidența fiscală și contabilă a diferenţelor din sursa impozit pe clădiri rezultate în urma verificărilor şi recalculărilor, urmărirea şi încasarea acestora.

 

 

Cap.5. Calitatea gestiunii economico-financiare

 

5.1. Din documentele verificate şi puse la dispoziţia auditorilor, s-a reţinut că entitatea nu a efectuat in totalitate inventarierea elementelor patrimoniale conform prevederilor legale.

Urmare auditului efectuat s-a constatat că inventarierea elementelor de natura activelor şi a capitalurilor proprii s-a făcut în unele cazuri în mod formal, unele conturi fiind omise a se inventaria conform normelor legale.

Inventarierea anuală a patrimoniului U.A.T.C. Iordăcheanu a fost organizată şi a fost efectuată în baza deciziei emisă de ordonatorul de credite (având în vedere prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată), precum şi prevederile O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Urmare verificării modului de organizare şi desfăşurare a operaţiunii de inventariere s-a constatat că obligaţiile față de terți și creanțele nu au fost supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii sau punctajelor reciproce scrise.

Cauzele care au condus la încălcarea prevederilor legale au fost determinate de efectuarea incompletă a inventarierii, nerespectându-se prevederile normelor metodologice aprobate prin Ordinul nr.2861/2009 de către membrii comisiilor de inventariere şi organizarea/implementarea necorespunzătoare a controlului intern.

Consecinţa efectuării necorespunzătoare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii, o constituie imposibilitatea întocmirii corespunzătoare a situaţiilor financiare, situaţii care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanței entităţii, precum şi prezentarea unor date nereale în situaţiile financiare încheiate la 31.12.2018.

Prin efectuarea incompletă a operaţiunii de inventariere, au fost încălcate prevederile Ordinului nr. 2861/2009, art. 1 alin (5) conform căruia: “Entităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea, în baza normelor prevăzute la art. 1 alin. (1), aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii”, precum şi pct. 28 din anexa ordinului.

Persoanele cu atribuţii în domeniu sunt membrii comisiilor de inventariere, numiţi în baza deciziei ordonatorului de credite.

Punctul de vedere al conducerii entității auditate: potrivit notei de conciliere înregistrată la entitatea auditată sub nr. 2491/10.04.2019, conducerea entității și-a însușit punctul de vedere al auditorilor publici externi și nu au existat puncte de vedere divergente.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate măsuri de către entitatea verificată, în vederea remedierii abaterii constatate.

Auditorii publici externi formulează următoarele recomandări cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate: Efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale, la care în timpul auditului s-au constatat deficienţe şi înregistrarea rezultatelor în evidenţa contabilă, astfel încât situaţiile financiare să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii, în condiţiile legii, referitoare la activitatea desfăşurată.

 

5.2. La nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, s-a constatat faptul că în luna decembrie 2018 a fost decontată nelegal de la capitolul 74.02 „Protecţia mediului” (art.71.01 – Active fixe) suma de 41.983,20 lei către S.C. TEAMCAD TOP DESIGN S.R.L. Ploieşti, reprezentând contravaloarea „Planului topografic necesar extinderii sistemului de canalizare menajeră în satele Plavia, Iordăcheanu şi Moceşti şi a înfiinţării sistemului de canalizare menajeră în satele Varbila, Valea Cucului şi Straosti, aflate pe teritoriul UAT Iordăcheanu, judeţul Prahova” fără ca lucrarea să fie recepționată şi avizată de O.C.P.I. Prahova, conform prevederilor legale şi contractuale. Au fost calculate majorări de întârziere de la data plății până la data de 31.03.2019 în valoare de 1.259,49 lei.

În luna noiembrie 2018 în urma achiziţiei directe iniţiată în catalogul electronic având ca denumire „Planuri topografice drumuri săteşti” (cod unic achiziţie: DA21900598; dată publicare 29.11.2018 10:33; dată finalizare 29.11.2018 10:41 – anexa nr. 22) a fost atribuită de entitate lucrarea de întocmire a planurilor topografice către S.C. TEAMCAD TOP DESIGN S.R.L. Ploiești la un preţ de vânzare de 1.400 lei/km liniar, fără TVA. În aceeaşi zi a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 25/29.11.2018 (semnat de primarul Constantin Safta, semnat de referentul de specialitate Bitir Mirela Georgeta şi vizat de c.f.p.p. de contabilul Burducea Marianaanexa nr. 23, având ca obiect întocmirea „Planului topografic necesar extinderii sistemului de canalizare menajeră în satele Plavia, Iordăcheanu şi Moceşti şi a înfiinţării sistemului de canalizare menajeră în satele Varbila, Valea Cucului şi Straosti, aflate pe teritoriul UAT Iordăcheanu, judeţul Prahova”, cu o durată de 210 zile de la data semnării, la un preţ de 1.400 lei/km liniar fără TVA cu menţiunea ca „Plata se va efectua pe baza facturii emise de prestator după avizarea planurilor de către OCPI Prahova” (art.4.6).

Prestatorul a pretins că a predat lucrările cu 202 zile înainte de termen (după 8 zile de la contractare) cu Procesele-verbale de constatare la terminarea lucrărilor încheiate în data de 07.12.2018 semnate din partea entităţii doar de primarul Safta Constantin (anexa nr. 24), executantul întocmind două facturi în valoare totală de 41.983,20 lei, respectiv factura nr. 910/17.12.2018 în valoare de 26.989,20 lei cu TVA (anexa nr. 25) în care este înscris „Documentaţie topografică”  pentru o lungime de 16,20 km şi factura nr. 911/17.12.2018 în valoare de 14.994 lei cu TVA (anexa nr. 26) în care este înscris „Documentaţie topografică” pentru o lungime de 9,00 km, pe care entitatea le-a decontat de la capitolul 74.06.00.71.01.30 “Protecţia Mediului” cu O.P. nr. 1234 şi 1236/21.12.2018 (anexa nr. 27).

În urma auditării documentelor care au stat la baza decontării şi a răspunsului formulat la nota de relaţii solicitată de către consilierul din cadrul compartimentului de urbanism și cadastru al Primăriei Iordăcheanu, s-a constatat faptul că prestarea de servicii nu a fost realizată de executant și nu a fost recepționată de O.C.P.I. Prahova (anexa nr. 28), conform prevederilor legale, rezultând astfel o plată nelegală în valoare de 41.983,20 lei.

Potrivit art. 4, lit. b), c) şi h) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicata,  cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliare are următoarele atribuții principale:

”d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a acestora

 1. c) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare; (…)
 2. h) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public”.

La art. 6, alin.(2) din același act normativ este prevăzut că: “Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile art. 4 lit. d), se realizează de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz”.

Au fost calculate majorări până la data de 31.03.2019 în valoare de 1.259,49 lei (41.983,20 lei x 3 luni x 1%/lună), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală (în vigoare începând cu 01.01.2016).

În Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se specifică:

– “Efectuarea cheltuielilor  bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale sau din convenții, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor și a altor drepturi bănești, plata obligațiilor bugetare, precum și a altor obligații” – art. 54, alin. (3);

– “Instrumentele de plată trebuie să fie însoțite de documentele justificative. Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor și executarea serviciilor și altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate. Instrumentele de plată se semnează de contabil și șeful compartimentului  financiar-contabil” – art. 54, alin. (5);

– “Efectuarea plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, și numai după ce acestea au fost angajate, lichidate și ordonanțate” – art. 54, alin. (5).

Totodată, la punctul 2 – “Lichidarea cheltuielilor din O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, care precizează: ”Verificarea existenței obligației de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenția creditorului, precum și realitatea serviciului efectuat” (bunurile au fost livrate, lucrările executate și serviciile prestate).

Faţă de cele prezentate au fost încălcate prevederile:

    – actele normative înscrise anterior la prezentul punct din procesul-verbal de constatare;

– art. 14 (2) și alin. (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale potrivit cărora: ”cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale”; „Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art.1, alin.(2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială”;

– art. 23, alin. (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în care se specifică: “Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”;

– art. 6 alin (1) și alin (2) din Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare: “Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ”; “Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”;

– art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public”.

Valoarea abaterilor constatate este de 43.242,69 lei, din care: 41.983,20 lei prejudiciu şi 1.259,49 lei majorări calculate până la data de 31.03.2019.

Cauzele care au condus la apariția deficientelor constatate au fost: organizarea şi funcţionarea necorespunzătoare a formelor de control intern în faza de angajare şi de lichidare a cheltuielilor; decontarea facturilor fără îndeplinirea integrală a condiţiilor impuse pentru ordonanţarea şi plata cheltuielilor.

Consecința economico-financiară a abaterii de la legalitate și regularitate a fost prejudicierea bugetului local cu suma menționată, prin nerespectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatata abaterea consemnată, în conformitate cu prevederile din actele normative sau sarcinile din fișele postului, sunt:

– Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plată prin semnarea facturilor cu „bun de plată”;

– Ianculescu Ştefania care a întocmit, vizat și aprobat documentele justificative care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate și Burducea Mariana împuternicită să acorde viza de control financiar preventiv propriu.

Prin răspunsurile formulate la nota de relaţii solicitată (anexele nr. 197 şi nr. 198), persoanele cu atribuţiuni şi-au însuşit constatările auditorilor publici externi.

În timpul misiunii de audit executantul din proprie inițiativă a întocmit facturi în storno nr.994/21.03.2019 și a virat suma totală de 41.983,20 lei cu O.P. nr.245/25.03.2019 (anexa nr. 29).

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr.204).

Recomandările echipei de audit: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia, inclusiv a majorărilor de întârziere.

 

5.3. În urma procedurilor de audit aplicate, s-a constatat faptul că la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, în perioada aprilie – iulie 2017, a fost decontată nelegal de la capitolul 51.02 „Autorităţi executive” (art. 20.30.30 – alte bunuri şi servicii), suma totală de 33.555 lei către P.F.A. Chioveanu A. Mihai Alexandru, reprezentând contravaloarea unor prestaţii de serviciu neefectuate şi lucrări de specialitate nerecepţionate, angajate fără referat de necesitate, fără estimarea valorii de contractat, fără respectarea prevederilor Legii achiziţiilor publice şi Legii finanţelor publice locale, în paralel cu alte prestaţii identice realizate de altă societate comercială. De la data plăților şi până la data de 31.03.2019 au fost calculate majorări de întârziere în valoare totală de 6.711 lei.

Menţionăm că această contractare a fost realizată fără o valoare a angajamentului şi fără a se cunoaşte suprafeţele care fac obiectul contractului, fără iniţierea şi finalizarea unei proceduri de achiziţie publică, fără a se ţine cont că anterior, aceeaşi persoană fizică Chioveanu A. Mihai Alexandru, ca reprezentant al altei societăţi comerciale, a cauzat prejudicii bugetului local al comunei Iordăcheanu în valoare de 48.444 lei, reprezentând prestaţii de servicii identice, contractate, plătite dar nerealizate, debit nerecuperat până în prezent, din cauza inacțiunii conducerii entității.

i). P.F.A. Chioveanu A. Mihai Alexandru a iniţiat şi încheiat cu Comuna Iordăcheanu prin Primăria comunei Iordăcheanu reprezentată de Safta Constantin, Contractul de prestări de servicii nr. 09/04.04.2017 (semnat de primarul Constantin Safta, nesemnat de referentul de specialitate Bitir Mirela Georgeta, de contabilul entităţii şi nevizat de c.f.p.p. de persoana cu atribuţiunianexa nr. 30), având ca obiect:

„a) Măsurătoare cadastrală contur şi realizarea planurilor de parcelare şi reparcelare în sistem naţional Stereo 1970 pentru tarlalele situate în UAT Iordăcheanu satele:

– Satul Straosti, tarlalele T62; T63; T64; T68; T69; T70; T71; T72;

– Satul Plavia, tarlalele T75; T76; T81; şi altele solicitate în prealabil de către beneficiar.

– Satul Moceşti, tarlalele solicitate de către beneficiar.

 1. b) Măsurători topo-cadastrale solicitate şi efectuate imobilelor situate în intravilanul comunei Iordăcheanu. Măsurători cadastrale necesare eliberării titlurilor de proprietate” (art.2.1), cu o durată de 24 luni de la semnare, cu un preţ cuprins între:

– 300 lei/hectar parcelare, reparcelare şi poziţionare în sistemul naţional de proiecţie Stereo 1970 pentru suprafeţele existente în extravilan;

– 250 lei/imobil ridicare topografică şi întocmire plan de situaţie pentru suprafeţele existente în intravilanul comunei Iordăcheanu;

– 200 lei/imobil întocmire plan de amplasament şi delimitare conform Ord. 700/2014 al A.N.C.P.I. pentru suprafeţele existente în intravilanul comunei Iordăcheanu”.

La punctul 5.1 s-a prevăzut:

„Plata se va efectua pe bază de facturi emise de prestator, la care se ataşează procesul verbal de recepţie semnat de ambele părţi. Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la facturare în următoarele condiţii:

– 50% din valoarea onorariului se va factura la predarea către beneficiar a contururilor planurilor de parcelare (tarlalei);

– 50% din valoarea onorariului se va factura la predarea către beneficiar a planurilor de parcelare conform cerinţelor O.C.P.I. Prahova (două exemplare originale pe suport de hârtie şi un exemplar pe suport magnetic) în vederea depunerii acestora de către reprezentantul Primăriei pentru obţinerea titlurilor de proprietate.

Eventualele taxe percepute de O.C.P.I. Prahova vor fi achitate integral de către beneficiar.”

      În data de 05.05.2017 „ridicarea topografică contur tarlale” s-a pretins a fi predată cu Procesul verbal de predare-primire (anexa nr. 31) neiregistrat la entitate (semnat doar de prestator şi de primarul Safta Constantin (ci nu de comisia de recepţie numită prin decizie la nivelul entităţii în conformitate cu prevederile legale şi art.5.1 din contractul de prestări servicii), în acest înscris, făcându-se menţiunea la punctul 2:

„Ridicare topografică contur tarlale:

– Satul Plavia, tarlalele T75; T76; T81 în suprafaţa de 39 ha şi 6082 mp

– Satul Straosti, tarlalele T62; T63; T64; T68; T69; T70; T71; T72 în suprafaţa de 184 ha şi 0973 mp”.

P.F.A. Chioveanu A. Mihai Alexandru a întocmit factura nr. 39/13.06.2017 (anexa nr. 32) în care la punctul 2 a înscris „ridicare topografică contur tarlale T75; T76; T81; T62; T63; T64; T68; T69; T70; T71; T72” (n.n. aferent contractului nr. 09/04.04.2017) în suprafaţa de 223,7055 ha cu o valoare de 33.555 lei (150 lei/hectar), de unde se poate înţelege 50% din valoare (300 lei/hectar parcelare, reparcelare şi poziţionare). Suma de 33.555 lei a fost achitată cu O.P. nr. 919/06.07.2017 – parţial (anexa nr. 33).

      Aşa cum rezultă din registrul numerelor de intrare-ieșire (anexa nr. 34), Procesul verbal de predare-primire din data de 05.05.2017 nu a fost înregistrat, cu menţiunea ca în această dată mai figurează înregistrată în registru factura nr. 35/13.06.2017 fără ca ea să fie evidenţiată şi înregistrată în contabilitate, contabilul Burducea Mariana menţionând că nu are cunoştinţă de existenţa acestui document.

      Persoanelor cu atribuţiuni din cadrul „Compartimentului Urbanism şi Cadastru” al U.A.T.C. Iordăcheanu (Clucerescu Virgil Viorel şi Oprica Daniel), care „răspund de executarea măsurătorilor cadastrale, în scopul întocmirii planurilor de parcelare şi a planurilor de încadrare în zonă, sau de situaţie, şi întocmeşte procesele verbale de punere în posesie şi tine de evidenta acestora” conform fișelor de post (anexele nr. 35 şi nr. 36), au menţionat în timpul auditului financiar că nu au ştiut de încheierea acestui contract (nr.09/04.04.2017), că nu au iniţiat prin referat de necesitate achiziţia, precum şi faptul că până în prezent nu au primit măsurători cadastrale contur sau alte planuri înscrise în contractul menţionat (anexele nr. 37 şi nr. 38).

Mai mult decât atât, în aceeaşi perioadă, începând cu luna ianuarie 2017, aceleasi lucrări se realizează la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu cu S.C. TEAMCAD TOP DESIGN S.R.L. Ploieşti în baza Contractului de prestări servicii înregistrat la entitate cu nr.1/09.01.2017 (anexa nr. 39) semnat de prestator şi primarul Safta Constantin, având ca obiect „servicii de cadastru şi topografie în scopul întocmirii planurilor de parcelare/planuri de amplasament şi delimitare în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite şi a emiterii titlurilor de proprietate” (art.4.1), pe o durată de 24 de luni, cu obligaţia achizitorului să plătească preţul cuvenit la 30 de zile de la recepţia lucrărilor (art.4.3), pe baza facturii emise de prestator, la care se ataşează procesul verbal de recepţie (art.4.5), aspect sesizat si de persoana cu atribuţiuni din cadrul compartimentului de achiziţii publice (Bitir Mirela Georgeta), în răspunsul la nota de relaţii din data de 27.03.2019 a specificat: „Referitor la contractul nr.9/04.04.2017 nu mi s-a solicitat demararea procedurii de achiziţie conform legii nr.98/2016 şi HG 395/2016 nu am primit referat de necesitate din partea compartimentului cadastru, luând cunoştinţă de acest contract la momentul semnării de către cele două părţi, respectiv Comuna Iordăcheanu prin Primar SAFTA CONSTANTIN şi PFA Chioveanu Mihai Alexandru. Am înregistrat la solicitarea primarului contractul în registrul de achiziţii dar nu am fost de acord cu semnarea din partea comp. Achiziţii publice (de mine). Menţionez că în luna 04.2017 aveam cunoştinţă de existenţa contractului nr.1/09.01.2017 încheiat cu SC TEAM CAD DESIGN pentru lucrări identice” (anexa nr. 40).

În data de 27.03.2019 organele de specialitate din cadrul „Compartimentului Urbanism şi Cadastru” (Clucerescu Virgil Viorel şi Oprica Daniel), secretarul UAT şi primarul Safta Constantin au solicitat prestatorului „(…) documentaţia completă realizată în baza contractului de prestări de servicii nr. 09/04.04.2017, în scopul depunerii la O.C.P.I. Prahova pentru avizare. În cazul în care documentaţia a fost înaintată de dumneavoastră la O.C.P.I. Prahova, vă rugăm să prezentaţi dovada înregistrării” (anexa nr. 41).

Ca răspuns la adresa transmisă, în data de 01.04.2019 (anexa nr. 42), P.F.A. Chioveanu Mihai Alexandru transmite printre altele, faptul că: „(…) pentru realizarea documentaţiei specificata la punctul 5.1 alineatul doi este necesar a se respecta de către beneficiar obligaţiile menţionate le punctul 6.2 litera a) din contract” (…) specificând că „această obligaţie nu a fost respectată de beneficiar” drept pentru care nu a existat posibilitatea finalizării ultimei părţi din contract, fără a face dovada că până în prezent (cu trei zile înainte de expirarea contractului) a solicitat aceste documente (adresa înregistrată la nivelul entităţii publice). Cu această adresă (nr. 2180/01.04.2019) prestatorul a depus patru planşe format A3 (în două exemplare) denumite Plan de situaţie Sc.1:5000 (anexa nr. 43) şi un CD cu menţiunea prestatorului că acestea au fost ataşate şi depuse şi în data de 05.05.2017, cu toate că suprafeţele înscrise în ele nu corespund cu suprafaţă din acel document semnat numai de primar, iar CD-ul a fost creeat în data de 01.04.2019 în intervalul 08:08 – 08:09 (anexa nr. 44).

Din analizarea datelor prezentate anterior, reies următoarele aspecte:

      – Contractul de prestări de servicii nr. 09/04.04.2017 încheiat de P.F.A. Chioveanu A. Mihai Alexandru cu Comuna Iordăcheanu prin Primăria comunei Iordacheanu reprezentată de Safta Constantin, nu a fost iniţiat la nivelul entităţii publice în baza unui referat de necesitate şi a unei valori estimate şi nu a avut la bază un caiet de sarcini şi un proiect de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii, fiind încheiat între prestator şi beneficiar ci nu între beneficiar şi prestator;

      – Contractul nr. 01/04.01.2017 încheiat cu S.C. TEAMCAD TOP DESIGN S.R.L. Ploieşti în baza căruia la nivelul instituţiei publice au fost realizate periodic (în cei doi ani), lucrări de specialitate în baza cărora au fost emise titluri de proprietate, avea acelaşi obiect fără ca acesta să fie împărţit în două;

      – În Contractul de prestări de servicii nr. 09/04.04.2017 încheiat de P.F.A. Chioveanu A. Mihai Alexandru cu primarul Safta Constantin (fără semnăturile compartimentelor de specialitate şi nevizat de c.f.p.p., în condiţiile în care exista un contract din luna ianuarie 2017 cu acelaşi obiect şi cu aceeaşi perioadă de 24 luni), au fost introduse clauze contrare Legii achiziţiilor publice şi Legii finanţelor publice locale, respectiv:

            – obiectul contractului a fost divizat în două părţi care nu pot fi utilizate separat („măsurătoare cadastrală contur” şi „realizarea planurilor de parcelere şi reparcelare”), făcând posibilă plata nelegală, în avans, în procent de 50% a unei părţi din lucrare în condiţiile în care aceste contraprestaţii nu sunt incluse în acţiunile şi categorii de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans din fondurile publice (de maxim 30%), conform H.G. nr. 264 din 13 martie 2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            – obligaţia achizitorului de a recepţiona lucrarea pe bază de proces-verbal de predare primire (art.6.2 lit.b), faţă de obligaţia de efectuare a recepţiei pe bază de proces verbal de recepţie semnat de către comisia de recepţie numită la nivelul entităţii, conform legii;

      – introducerea fără sens a specificaţiei că „termenul se poate decala în cazul în care condiţiile meteorologice nu sunt favorabile executării măsurătorilor de specialitate”, clauze care nu au fost inserate şi în contractul încheiat cu S.C. TEAMCAD TOP DESIGN S.R.L. Ploieşti, precum şi introducerea clauzei de obligaţie a beneficiarului „să pună la dispoziţia prestatorului toate datele şi documentele necesare” fără a se specifica solicitarea preabila a prestatorului, clauză care de asemenea nu a fost introdusă în contractul cu societatea care a realizat efectiv aceste tipuri de prestări.

      – Procesul verbal de predare-primire din data de 05.05.2017 neînregistrat la entitate, nu poartă calitatea de document justificativ de recepţie, nefiind semnat de comisia de recepţie (compusă din cinci persoane) numită prin Dispoziţia nr.313/01.08.2016 emisă de ordonatorul de credite.

      – Suprafeţele din planșele „Plan de situaţie” (satul Plavia) nu corespund cu Suprafeţele tarlalelor înscrisă în Procesul verbal de predare-primire la pct.2 „ridicarea topografică contur tarlale”. Exemplificam satul Plavia (T75; T76; T81), respectiv 47,1610 hectare faţă de „39 hectare şi 6082 mp”.  

      – Documentele de plata nu au fost vizate de cfpp, persoana cu atributiuni (Mihalache Elena), in raspunsul la nota de relatii solicitata, mentionand: „Cu privire la Contractul nr. 9/04.04.2017, aduc la cunostinta ca nu mi s-a prezentat acest contract si nici un fel de acte premergatoare incheierii contractului. De asemenea nu am vizat CFPP documentele de plata (propunere de angajare, angajament bugtar si ordonantare de plata)” – răspuns la nota de relaţii – anexa nr. 200.

      Astfel, se constată că suma de 33.555 lei (înscrisă în factura nr.39/13.06.2017) reprezentând plăţi nelegale, pentru prestaţii de servicii nefinalizate şi lucrări de specialitate nerecepţionate, contractate contrar legilor aplicabile achizițiilor publice, fără referat de necesitate, fără estimarea valorii de contractat, fără utilizarea catalogului electronic, publicarea unui anunţ sau prin consultarea pieței, a fost achitat nelegal cu O.P. nr. 919/06.07.2017 fapt ce a condus la prejudicierea bugetului local al U.A.T.C. Iordăcheanu.

Au fost calculate majorări de la data plății până la data de 31.03.2019 în valoare de 6.711 lei (33.555 lei x 20 luni x 1%/lună), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (în vigoare începând cu 01.01.2016).

ii). Aşa cum s-a prezentat mai sus, această contractare a fost efectuată în paralel cu alt contract cu acelaşi obiect încheiat cu altă societate de profil, fără iniţierea şi finalizarea corespunzătoare a unei proceduri de achiziţie publică şi fără a se ţine cont că anterior, aceeaşi persoană fizică Chioveanu A. Mihai Alexandru ca reprezentant al unei societăţi comerciale (S.C. Amitopo Solutions S.R.L. Plopu) a cauzat prejudicii bugetului local al comunei Iordăcheanu în valoare de 48.444 lei, reprezentând prestaţii de servicii identice, contractate, plătite dar nerealizate integral, debit nerecuperat până în prezent, datorată inacțiunii conducerii entității.

În urma auditului financiar asupra contului de execuție pe anul 2012 la U.A.T.C. Iordăcheanu (Raportul de audit nr.4127/13.06.2013), s-a constatat faptul că în anul 2012, la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, în cadrul derulării contractului de servicii nr.527/26.01.2011, având ca obiect “Ridicare topografică asupra tarlalelor impuse de primărie, parcelarea suprafeței rezultate în urma ridicării și refacerea tarlalelor existente în baza de date din extravilan și intravilan”  acordat prin încredințare directă Societății Comerciale Amitopo Solutions S.R.L. Plopu, finanțat din bugetul local, cap. 51.02 – Autorităţi publice, art. 20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,  au fost efectuate plăți în valoare totală de 75.000 lei. În timpul misiunii de audit financiar, s-a reținut faptul că din derularea acestui contract au fost înregistrate cheltuieli nejustificate și s-au făcut plati nelegale către prestator, în suma totală de 48.444 lei, pentru care au fost calculate dobânzi în suma de 2.614 lei, urmare a decontării unor servicii neexecutate.

Pentru ridicările topografice și parcelările tarlalelor din extravilan, în cursul anului 2012, au fost facturate și plătite servicii efectuate pentru o suprafață totală de 138 de hectare.

Din verificarea serviciilor decontate prin facturile enunțate anterior cu documentele justificative referitoare la executarea acestora, prezentate de specialistul Primăriei Iordăcheanu în executarea lucrărilor cadastrale, dl. Clucerescu Virgil, a rezultat ca în cursul anului 2012 SC Amitopo Solutions S.R.L. a efectuat ridicări topografice și parcelari ale tarlalelor din extravilan doar pentru o suprafață de 41,1114 hectare, servicii concretizate în planuri de parcelare predate de prestator entității pentru a fi avizate de membrii comisiei locale de fond funciar și înaintate către O.C.P.I. Prahova pentru a fi verificate tehnic.

Neexecutarea în întregime a acestor servicii a fost confirmată și prin situația de lucrări prezentată în timpul controlului de către executantul SC Amitopo Solutions S.R.L., prin care se precizează că în cazul tarlalelor 86 și 62 în suprafața de 27,3820 hectare și respectiv de 19,2394 hectare, lucrările sunt în curs de finalizare, iar în cazul tarlalelor 68 și 69, în suprafața de 12,65 hectare și în cazul tarlalei 82 în suprafața de 24,7810 hectare, lucrările sunt finalizate parțial.

Pentru imobilizarea sumei de 48.444 lei s-au calculat dobânzi în suma de 2.614 lei pe baza ratei dobânzii de refinanțare a BNR valabilă pe luna iunie 2013.

La data de 10.02.2016, a fost întocmit Raportul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse  prin Decizia nr. 67/2013 (înregistrat la entitate cu nr. 930), în care s-a conemnat:

„(…) În concluzie, pentru recuperarea prejudiciului estimat în timpul misiunii de audit financiar la 48.444 lei, pentru care au fost calculate dobânzi în suma de 2.614 lei, entitatea a acționat în instanță SC Amitopo Solutions S.R.L. Plopu, Tribunalul Prahova a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de entitate deoarece aceasta nu și-a probat pretențiile cu nici un mijloc de probă, a formulat tardiv recurs la sentința pronunțată de Tribunalul Prahova, sentința rămânând definitivă din data de 09.12.2015. Entitatea nu a dispus alte măsuri de recuperare a prejudiciului, prezentând în schimb documente prin care a recepționat de la prestator măsurători topo care un sunt avizate/recepționate de O.C.P.I. Prahova, obligație prevăzută de art.6, alin.(2) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

La data controlului prejudiciul nu a fost recuperat, fapt ce se circumscrie prevederilor art.64, alin.(1) și (2) din Legea nr.94/1992, republicată, privind organizarea și funcţionarea Curţii de Conturi (…). Neducerea la îndeplinire a acestei măsuri s-a datorat inacțiunii conducerii entității în vederea aplicării măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudicilor și recuperarea acestora (…)”.

Documentele în susţinerea celor menţionate la prezentul punct din procesul-verbal de constatare sunt prezentate în anexa nr. 45.

Faţă de cele prezentate au fost încălcate prevederile:

– Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se specifică:

Efectuarea cheltuielilor  bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale sau din convenții, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor și a altor drepturi bănești, plata obligațiilor bugetare, precum și a altor obligații” – art. 54, alin. (3);

Instrumentele de plată trebuie să fie însoțite de documentele justificative. Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor și executarea serviciilor și altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate. Instrumentele de plată se semnează de contabil și șeful compartimentului  financiar-contabil” – art. 54, alin. (5);

Efectuarea plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, și numai după ce acestea au fost angajate, lichidate și ordonanțate” – art. 54, alin. (5).

– punctul 2 – “Lichidarea cheltuielilor din O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, care precizează: ”Verificarea existenței obligației de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenția creditorului, precum și realitatea serviciului efectuat”;

– art. 23, alin. (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în care se specifică: “Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”;

– art. 6 alin (1) și alin (2) din Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare: “Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ”; “Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”;

– art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public”.

– art.1, art. 2 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (1), art.12, art. 25, art. 49, art. 50, art. 154, din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare în care se specifică:

„Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică” – art.1;

Scopul prezenţei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficiență economică şi socială. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) asumarea răspunderii” – art. 2 alin. (1) şi (2);

Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei” – art. 9 alin. (1);

Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire. (…)” – art.12;

„În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii care nu prevăd un preţ total, valoarea estimată a achiziţiei se calculează în funcţie de durata contractului, astfel: a) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durata determinată mai mică sau egală cu 48 de luni, valoarea estimată este valoarea totală a contractului pentru întreaga durată a acestuia; b) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durata nedeterminată sau pe durata determinată mai mare de 48 de luni, valoarea estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului” – art. 25;

Autorităţile contractante au obligaţia să acorde operatorilor economici un tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparenta şi proporţionala” – art. 49;

„(1) Autorităţile contractante nu vor concepe sau structura achiziţiile ori elemente ale acestora cu scopul exceptării acestora de la aplicarea dispoziţiilor prezenţei legi ori al restrângerii artificiale a concurenţei. (2) În sensul alin. (1), se considera că există o restrângere artificială a concurenţei în cazul în care achiziţia ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul de a favoriza ori dezavantaja în mod nejustificat anumiţi operatori economici” – art. 50;

Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire” – art. 154;

Valoarea abaterilor constatate este de 40.266 lei, din care: 33.555 lei prejudiciu şi 6.711 lei majorări calculate până la data de 31.03.2019.

Cauzele care au condus la apariția deficientelor constatate au fost: organizarea şi funcţionarea necorespunzătoare a formelor de control intern în faza de angajare şi de lichidare a cheltuielilor; decontarea facturilor fără îndeplinirea integrală a condiţiilor impuse pentru ordonanţarea şi plata cheltuielilor.

Consecința economico-financiară a abaterii de la legalitate și regularitate a fost prejudicierea bugetului local cu suma menționată, prin nerespectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatata abaterea consemnată, în conformitate cu prevederile din actele normative sau sarcinile din fișele postului, sunt:

– Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” şi „f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice”. Ordonatorul de credite, răspunde şi pentru semnarea Contractului de prestări de servicii nr. 09/04.04.2017, fără aplicarea procedurilor de achiziţie publică, prin acceptarea unor clauze neconforme înscrise de prestator, precum şi pentru semnarea documentelor de plată fără a avea la bază o recepţie efectuată de comisia desemnată prin decizie; De asemenea, are atribuții și pe linia angajării contractării neconforme în paralel cu alta care își produce efecte și se realizează periodic, urmare căreia au fost întocmite, avizate și recepționate documentații în baza cărora au fost emise titluri de proprietate.

– Bădulescu Steluţa, consilier în cadrul compartimentului de contabilitate, conform sarcinilor din fișele de post şi a dispozițiilor emise de ordonatorul de credite, care a semnat ordinul de plată fără a avea la bază un proces-verbal de recepţie semnat de comisia desemnată de ordonatorul de credite şi fără viză de cfpp.

Prin răspunsurile formulate la nota de relaţii solicitată (anexele nr. 197 şi nr. 199), persoanele cu atribuţiuni şi-au însuşit constatările auditorilor publici externi, menţionând:

„Referitor la contractual nr. 9/04.04.2017, menţionez că a fost făcut să acopere mai multe tarlale pentru emiterea titlurilor de proprietate. Am solicitat compartimentului de achiziţii achiziţionarea serviciului în condiţii legale şi nu ştiu de ce nu le a aplicat” – Safta Constantin;

„Referitor la contractual de servicii nr. 9/04.04.2017, menţionez faptul că plata s-a efectuat în baza Procesului verbal de predare – primire şi nu a unui proces verbal de recepţie semnat de comisia de recepţie. Cu privire la Contractul nr. 9/04.04.2017, menţionez faptul că am sesizat împărţirea contractului în două etape fără a fi precizata valoarea lucrărilor, dar am fost constrânsă să efectuez plata facturilor de către ordonatorul de credite” – Bădulescu Steluţa;

În timpul misiunii de audit nu au fost luate de către entitate măsuri de remediere a abaterilor constatate.

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204).

Recomandările echipei de audit: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia.

 

5.4. În urma procedurilor de audit aplicate, s-a constatat faptul că la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, în perioada aprilie – iulie 2017, în urma unei proceduri formale de achiziţie publică şi a unei contractări neconforme a fost decontată nelegal de la capitolul 51.02 „Autorităţi executive” (art.20.30.30 – alte bunuri şi servicii), suma totală de 96.076 lei către PFA Chioveanu A. Mihai Alexandru, reprezentând „ridicare topografică şi întocmire plan de situaţie drumuri comunale” fără ca prestaţiile să fie executate, iar lucrările să fie depuse, recepționate şi avizate de O.C.P.I. Prahova, conform prevederilor legale. Specificăm că prestaţiile de serviciu au fost încredinţate direct, la solicitarea ordonatorului de credite, fără o estimare şi un studiu de piaţă, fiind supraevaluate cu suma de 58.644 lei. De la data plăților sumei de 96.076 lei reprezentând prestaţii neefectuate şi nerecepţionate, au fost calculate majorări de întârziere în valoare totală de 20.915 lei, până la data de 31.03.2019.

Menţionăm faptul că această contractare a fost efectuată fără iniţierea şi finalizarea corespunzătoare a unei proceduri de achiziţie publică, asa cum s-a aratat anterior, fără a se ţine cont că anterior, aceeaşi persoană fizică Chioveanu A. Mihai Alexandru ca reprezentant al altei societăţi comerciale a cauzat prejudicii bugetului local al comunei Iordăcheanu în valoare de 48.444 lei, nerecuperat până în prezent, din cauza inacțiunii conducerii entității.

În data de 28.04.2017 P.F.A. Chioveanu A. Mihai Alexandru a încheiat cu Comuna Iordăcheanu prin Primăria comunei Iordacheanu reprezentată de Safta Constantin, printr-o procedură formală – cumpărare directă realizată în 5 minute (data publicării 28.04.2017 ora 12:17; data atribuirii 28.04.2017 ora 12:22) din S.E.A.P. (anexa nr. 46), fără referat de necesitate, la solicitarea primarului, Contractul de prestări de servicii nr. 18/28.04.2017 (semnat de primarul Constantin Safta, nesemnat de referentul de specialitate din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Bitir Mirela Georgeta şi nevizat de c.f.p.p. de persoana cu atribuţiuni – anexa nr. 47), având ca obiect:

„a) Ridicare topografică şi întocmire plan de situaţie Drumuri comunale pentru satele Plavia, Iordăcheanu, Moceşti, Valea Cucului, Straosti, Varbila;

 1. b) Întocmire documentaţie cadastrală de intabulare conform Ord. 700/2014 şi depunerea spre avizare OCPI PH” (art.2.1), cu o durată de 24 luni de la semnare, cu un preţ de:
 2. a) 3.850 lei/km Ridicare Topografică şi întocmire plan de situaţie Drumuri Comunale. În situaţia în care pentru înscrierea drumului sunt necesare lucrări de repoziţionare acestea se vor executa la preţul de 385 lei/imobil;
 3. b) 550 lei/km întocmire documentaţie cadastrală de intabulare conform Ord.700/2014 pentru Cadastru şi Intabulare Drumuri Comunale;

La punctul 5.1 s-a prevăzut ca plata să se efectueze în termen de 30 zile de la facturare în următoarele condiţii:

„a) În procentaj de 100% la data predării documentaţiilor cu proces verbal de predare-primire.

 1. b) În procentaj de 100% la data depunerii documentaţiilor la OCPI PH spre a fi înregistrate şi avizate conform normelor OCPI PH.

Eventualele taxe percepute de O.C.P.I. Prahova vor fi achitate integral de către beneficiar.”

      În data de 05.05.2017 „Ridicarea topografică şi întocmire plan de situaţie Drumuri comunale pentru satele Plavia, Iordăcheanu, Moceşti, Valea Cucului, Straosti, Varbila” se pretinde a fi predată cu Procesul verbal de predare-primire (anexa nr. 48) neîregistrat la entitate (semnat doar de prestator şi de primarul Safta Constantin (ci nu de comisia de recepţie numită prin decizie la nivelul entităţii în conformitate cu prevederile legale şi art.5.1 din contractul de prestări servicii), în acest înscris, făcându-se menţiunea la punctul 1: „Suprafaţa totală rezultată în urma măsurătorilor cadastrale este de 25 km şi 955 ml”.

P.F.A. Chioveanu A. Mihai Alexandru a întocmit factura 36/05.05.2017 în valoare de 85.000 lei (anexa nr. 49) în care a înscris „Ridicare Topografică şi întocmire plan de situaţie Drumuri Comunale” în lungime de 22,078 km cu o valoare de 85.000 lei, achitată cu O.P. nr. 648/09.05.2017 (anexa nr. 50) şi factura nr. 39/13.06.2017 în care la punctul 1 a înscris „Ridicare Topografică şi întocmire plan de situaţie Drumuri Comunale” (aferent contractului nr. 18/28.04.2017) în lungime de 2,877 km cu o valoare de 11.076 lei (anexa nr. 32), achitată cu O.P. nr. 919/06.07.2017 – parţial (anexa nr. 33).

În timpul auditului, în cadrul Compartimentului Urbanism şi Cadastru, au fost găsite şi prezentate 7 planșe (Plan de situaţie Sc. 1:2000) în două exemplare (anexa nr. 51), semnate de executantul Chioveanu Mihai Alexandru şi primarul Safta Constantin, pentru satele Valea Cucului, Straosti şi Plavia, cuprinzând drumuri comunale în lungime de 8.502 km, fără ridicarea topografică întocmită, documentaţie incompletă care nu respecta normele tehnice, nedepusă cu număr de înregistrare la entitate şi/sau O.C.P.I Prahova, fără aviz şi proces-verbal de recepţie conform prevederilor legale.

      Persoanelor cu atribuţiuni din cadrul „Compartimentului Urbanism şi Cadastru” al U.A.T.C. Iordăcheanu (Clucerescu Virgil Viorel şi Oprica Daniel), care „colaborează cu Oficiul judeţean de Cadastru în vederea asigurării planurilor cadastrale, imobiliare şi edilitare din comună” conform fișelor de post (anexele nr. 35 şi nr. 36), au menţionat în timpul auditului financiar că nu au ştiut de încheierea acestui contract (nr.18/24.04.2017), că nu au iniţiat prin referat de necesitate achiziţia, că în data de 20.03.2019 au găsit în cadrul compartimentului 7 planuri de amplasament (pentru drumuri în lungime totală de 8.502 km), că documentaţia nu este depusă şi recepţionată la O.C.P.I. Prahova, precum şi faptul „că aceste planuri în nr.7 (format A3) sunt incomplete şi nu respectă normele tehnice de întocmire (respectiv planurile de situaţie se întocmesc la scara 1:500 pentru evidenţierea câtor mai multe elemente din teren – şanţuri, delimitarea proprietăţilor)” – consilier topo Clucerescu Virgil Viorel (anexa nr. 37). Au fost anexate cele 7 planuri de situatie Sc: 1:2000 (anexa nr. 51), precum şi extras din lucrări topografice care au fost întocmite de alţi prestatori conform reglementărilor tehnice în vigoare (anexa nr. 52).

Mai mult decât atât, în aceeaşi an, la şase luni după încheierea Contractului nr. 18/28.04.2017 cu P.F.A. Chioveanu A. Mihai Alexandru, a mai fost semnat un Contract de prestări servicii, respectiv Contractul nr. 48/09.11.2017 cu Societatea Comercială Chioveanu Mav Trans S.R.L. Iordăcheanu (anexa nr. 53), reprezentată de acelaşi Chioveanu A. Mihai Alexandru, având ca obiect: „Ridicare topografică conform legii 50/1991 – DRUMURI (întocmită conform Ord.700/2014). Poziţionarea documentaţiilor cu numere cadastrale, refacerea lor acolo unde este cazul”, cu o durată a contractului de 12 luni, cu un preţ de 1,65 lei/metru liniar (1.600 lei/km liniar) şi 500 lei/documentaţie cu număr cadastral, cu menţiunea că plata se face pe bază de factură, în momentul predării documentaţiei pentru eliberarea certificatului de urbanism, respectiv după avizarea O.C.P.I. Prahova. Cu toate că această ridicare topografică se suprapune cu cea contractată iniţial, iar în situaţia în care prima era finalizată, nu se mai impunea angajarea ei, referentul de specialitate din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Bitir Mirela Georgeta a relatat faptul că această contractare a fost iniţiată pentru accesarea unui program de modernizare drumuri locale care nu a mai fost finalizat, omiţând să solicite până în prezent rezilierea contractului, cu specificaţia că prestarea nu a mai fost realizată.

Persoana cu atribuţiuni din cadrul compartimentului de achiziţii publice (Bitir Mirela Georgeta), în răspunsul la nota de relaţii din data de 27.03.2019 a specificat: „Referitor la contractul nr.18/28.04.2017 menţionez că am efectuat achiziţia fără referat de necesitate la solicitarea primarului care mi-a indicat ca şi executant pe P.F.A. Chioveanu Mihai. Am accesat catalogul SEAP şi am selecţionat ca şi prestator pe P.F.A. Chioveanu Mihai fără a efectua analiza şi comparare a tarifelor. De asemenea nu am semnat contractul nr. 18/28.04.2017 deoarece nu l-am întocmit. În timpul auditului financiar am analizat anumite prevederi din contract şi am sesizat că <<Ridicarea topografică pentru înscrierea în cartea funciara a drumurilor>> la preţul de 3.850 lei/km a fost împărţită în două fiind adăugata în plus (în contract) suma de 550 lei/km (anexa nr. 40).

În data de 22.03.2019 organele de specialitate din cadrul „Compartimentului Urbanism şi Cadastru” (Clucerescu Virgil Viorel şi Oprica Daniel), secretarul UAT Zaharia Aurica şi primarul Safta Constantin au solicitat prestatorului „(…) documentaţia completă realizată în baza contractului de prestări de servicii nr.18/04.04.2017, în scopul depunerii la O.C.P.I. Prahova pentru avizare. În cazul în care documentaţia a fost înaintată de dumneavoastră la O.C.P.I. Prahova, vă rugăm să prezentaţi dovada înregistrării” (anexa nr. 54).

Ca răspuns la adresa transmisă, în data de 22.03.2019, P.F.A. Chioveanu Mihai Alexandru transmite printre altele, faptul că: „(…) pentru realizarea documentaţiei specificată la punctul 2.1 litera b) este necesar a se respecta de către beneficiar obligaţiile menţionate le punctul 6.2 litera a) din contract” (…) specificând că „această obligaţie nu a fost respectată de beneficiar” drept pentru care nu a existat posibilitatea finalizării ultimei părţi din contract, fără a face dovada că până în prezent a solicitat aceste documente (adresa înregistrată la nivelul entităţii publice) şi fără a prezenta ridicarea topografică (încasată). Cu această adresă (nr. 1978/25.03.2019) prestatorul a depus mai multe planșe format A3 (în două exemplare) denumite Plan de situaţie Sc.1:2000 (anexa nr. 55) cu un centralizator netotalizat, cu menţiunea că acestea au fost ataşate şi depuse şi în data de 05.05.2017, fără ridicarea topografică, dar cu solicitarea de transmitere de către beneficiar a documentelor în care sa fie mentionate suprafeţele de drumuri (lungime şi lăţime) şi confirmarea „numerelor poştale pe fiecare tronson de drum în parte (de unde începe şi unde termină)”, de unde reiese în mod clar că nici în prezent, acesta (prestatorul), nu cunoaşte datele şi elementele necesare pentru realizarea lucrărilor pe care le-a încasat de aproximativ 2 ani (anexa nr. 56).

Din analizarea datelor prezentate anterior, reies următoarele aspecte:

      – Contractul de prestări de servicii nr. 18/28.04.2017 încheiat de P.F.A. Chioveanu A. Mihai Alexandru cu Comuna Iordăcheanu prin Primăria comunei Iordăcheanu reprezentată de Safta Constantin, nu a fost iniţiat la nivelul entităţii publice în baza unui referat de necesitate şi a unei valori estimate şi nu a avut la bază un caiet de sarcini şi un proiect de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii, fiind încheiat între prestator şi beneficiar, „la solicitarea primarului care mi-a indicat ca şi executant pe P.F.A. Chioveanu Mihai” (referent achiziţii);

      – În Contractul de prestări de servicii nr. 18/28.04.2017 încheiat de P.F.A. Chioveanu A. Mihai Alexandru cu primarul Safta Constantin (fără semnăturile compartimentelor de specialitate şi nevizat de c.f.p.p.), au fost introduse clauze neconforme, respectiv:

            – obiectul contractului a fost divizat în două părţi („ridicare topografică şi întocmire plan de situaţie drumuri comunale” şi „întocmire documentaţie cadastrală de intabulare”), iar valoarea a fost majorată nelegal cu 550 lei/km în condiţiile în care din detaliul de cumpărare (selectat la solicitarea primarului) rezultă în mod clar că preţul de catalog al prestării de servicii integrale este de 3.850 lei/km, ceea ce implică inclusiv recepţia şi avizarea O.C.P.I. Prahova;

            – plata a fost divizată în două fapt ce a condus la încasarea integrală, în avans a preţului de catalog al contractului în condiţiile în care aceste contraprestaţii nu sunt incluse în acţiunile şi categorii de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans din fondurile publice, conform H.G. nr. 264 din 13 martie 2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            – obligaţia achizitorului de a recepţiona lucrarea pe bază de proces-verbal de predare primire art.6.2 lit.b, faţă de obligaţia de efectuare a recepţiei pe bază de proces verbal de recepţie semnat de către o comisie de recepţie, conform legii şi art.5.1 din contract;

      – introducerea fără sens a specificaţiei că „termenul se poate decala în cazul în care condiţiile meteorologice nu sunt favorabile executării măsurătorilor de specialitate”, clauze care nu au fost inserate şi în contractul nr.25/29.11.2018 încheiat cu S.C. TEAMCAD TOP DESIGN S.R.L. Ploieşti (plan topografic necesar extinderii sistemului de canalizare la un preţ de 1.400 lei/km), dar care au fost inserate în alt angajament la acelaşi reprezentant al societăţii comerciale Chioveanu Mav Trans S.R.L. Iordăcheanu (Contract nr .48/01.11.2017).

      – Procesul verbal de predare-primire din data de 05.05.2017 neînregistrat la entitate, nu poartă calitatea de document justificativ de recepţie, nefiind semnat de comisia de recepţie (compusă din cinci persoane) numită prin Dispoziţia nr.313/01.08.2016 emisă de ordonatorul de credite.

      – Plata de 96.076 lei (3.850 lei/km  x pentru 24,955 km) a fost realizată în condiţiile în care nu s-a prezentat ridicarea topografică conform art. 2.1. lit a) şi 5.1. lit.a) ci doar nişte planuri de situaţie, incomplete şi neavizate;

– Preţul de 3.850 lei/km nu a fost susţinut de o estimare corespunzătoare a onorariului, în situaţia în care pentru prestaţii de servicii similare (ridicări topografice/planuri topografice) U.A.T.C. Iordăcheanu a contractat în luna noiembrie a aceluiaşi an prestaţii cu 1.650 lei/km (cu S.C. Chioveanu Mav Trans S.R.L. Iordăcheanu reprezentată de aceeaşi persoană fizică) şi a contractat şi realizat în luna noiembrie 2018 prestaţii cu 1.400 lei/km fără TVA (Contractul de prestări servicii nr. 25/29.11.2018 încheiat cu S.C. TEAMCAD TOP DESIGN S.R.L. Ploiesti), rezultând o supraevaluare a contractului, aşa cum se va prezenta în continuare:

      În urma accesării site-ului www.e-licitatie.ro, s-a constatat că în aceeaşi perioadă, în urma procedurilor aplicate, alte entităţi au contractat aceleaşi servicii (servicii cadastrale, cod CPV 71354300-7, „întocmire studii topografice, documentaţii cadastrale intabulare drumuri”) la preţuri inferioare faţă de cel contractat de 3.858 lei/km plus 500 lei/km (total de 4.358 lei/km), respectiv:

Comuna Calopăr a achiziţionat servicii identice cu 1.500 lei/km în data de 27.04.2017, urmare publicării din data de 05.04.2017 (anexa nr. 57),

Comuna Berlişte a achiziţionat servicii identice cu 1.300 lei/km în data de 28.04.2017 urmare publicării din data de 20.02.2017 (anexa nr. 58),

Comuna Corni a achiziţionat servicii identice cu 1.000 lei/km în data de 27.04.2017 urmare publicării din data de 16.09.2016 (anexa nr. 59).

Menţionăm că prestaţia de serviciu a fost supraevaluată cu suma de 58.644 lei (3.850 lei/km faţă de 1.500 lei/km pentru lungimea de 24,955 km), diferență care a fost stabilită raportat la oferta cu preţul cel mai mare din cele trei identificate în SEAP (de 1.500 lei/km) și adjudecate în aceeaşi perioadă (27 şi 28.04.2017) de instituţii publice pentru prestaţii de servicii identice, respectiv prin identificarea prețurilor de pe piață la data la care s-a achiziționat prestarea serviciului de către primarul Safta Constantin.

    Astfel, se constată că suma totală de 96.076 lei (85.000 lei înscrisă în factura nr. 36/05.05.2017 pentru 22,078 km şi 11.076 lei înscrisă în factura nr. 39/13.06.2017 pentru 2,877 km), reprezentând servicii neefectuate, nerecepţionate, supraevaluate („ridicări topografice pentru înscrierea la cartea funciară  a drumurilor”), contractate fără estimarea valorii de contractat, a fost achitată nelegal cu O.P. nr. 648/09.05.2017 şi O.P. nr. 919/06.07.2017, fapt ce a condus la prejudicierea bugetului local al U.A.T.C. Iordăcheanu.

Au fost calculate majorări de la data plății până la data de 31.03.2019 în valoare totală de 20.915 lei (85.000 lei x 22 luni x 1%/lună = 18.700 lei; 11.076 lei x 20 luni x 1%/lună = 2.215 lei), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală.

    Astfel, în urma auditării documentelor care au stat la baza decontării şi a răspunsului formulat de către consilierii din cadrul Compartimentului de Urbanism și Cadastru al Primăriei Iordăcheanu la nota de relaţii solicitată de către auditorii publici externi, s-a constatat faptul că lucrările contractate în urma unei proceduri formale de achiziție publică în anul 2017, nu au fost realizate și recepționate de U.A.T.C. Iordăcheanu si  O.C.P.I. Prahova, conform prevederilor legale, rezultând astfel că instituția publică a efectuat plăți nelegale din bugetul local în valoare de 96.076 lei.

Potrivit art. 4, lit. b), c) şi h) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliare are următoarele atribuții principale:

”d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a acestora

 1. c) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare; (…)
 2. h) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public”.

La art. 6, alin.(2) din același act normativ este prevăzut că: “Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile art. 4 lit. d), se realizează de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz”.

În Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se specifică:

– “Efectuarea cheltuielilor  bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale sau din convenții, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor și a altor drepturi bănești, plata obligațiilor bugetare, precum și a altor obligații” – art. 54, alin. (3);

– “Instrumentele de plată trebuie să fie însoțite de documentele justificative. Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor și executarea serviciilor și altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate. Instrumentele de plată se semnează de contabil și șeful compartimentului  financiar-contabil” – art. 54, alin. (5);

– “Efectuarea plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, și numai după ce acestea au fost angajate, lichidate și ordonanțate” – art. 54, alin. (5).

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor, pct. 2 Lichidarea cheltuielilor, pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor şi pct. 4 Plata cheltuielilor.

Faţă de cele prezentate au fost încălcate prevederile:

    – actele normative înscrise anterior la prezentul punct din procesul-verbal de constatare;

– art. 23, alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în care se specifică: “Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”;

– art. 6 alin (1) și alin (2) din Legea contabilității nr. 81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare: “Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ”; “Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”;

– art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public”.

– art.1, art. 2 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (1), art.12, art. 25, art. 49, art. 50 și art. 154 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, detaliate la punctul anterior;

– art.1 alin. (1) şi (2); art. 2 alin. (3) lit. a), e) şi f); art. 2 alin. (4) şi (5); art. 3, art.14, art. 16, art. 19 alin. (5); art. 20 alin. (1); art. 21 alin. (1); art. 43 alin. (2);  art. 44 alin. (1) – alin. (2); art. 45 alin. (1) – alin. (2) și art. 46 alin. (1) – alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

„În procesul de realizare a achizițiilor publice orice situație pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, denumită în continuare Lege.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariția unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau împiedicarea, restrangerea sau denaturarea concurenței” – art.1 alin. (1) şi (2);

„In aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice, are urmatoarele atributii principale: a) intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/ reinnoirea/recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul; (…); e) aplica si finalizeaza procedurile de atribuire; f) realizeaza achizitiile directe (…)” – art. 2 alin. (3) lit. a), e) şi f);

„Celelalte compartimente ale autoritatii contractante au obligatia de a sprijini activitatea compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor, in functie de specificul si complexitatea obiectului achizitiei.

In sensul alin. (4), sprijinirea activitatii compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice se realizeaza, fara a se limita la acestea, dupa cum urmeaza:

 1. a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitatile de produse, servicii si lucrari, valoarea estimata a acestora, precum si informatiile de care dispun, potrivit competentelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 2. b) transmiterea, daca este cazul, a specificatiilor tehnice asa cum sunt acestea prevazute la art. 155 din Lege;
 3. c) in functie de natura si complexitatea necesitatilor identificate in referatele prevazute la lit. a), transmiterea de informatii cu privire la pretul unitar/total actualizat al respectivelor necesitati, in urma unei cercetari a pietei sau pe baza istorica;
 4. d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinatie, precum si pozitia bugetara a acestora;
 5. e) informarea justificata cu privire la eventualele modificari intervenite in executia contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele si oportunitatea modificarilor propuse;
 6. f) transmiterea documentului constatator privind modul de indeplinire a clauzelor contractuale” – art. 2 alin. (4) şi (5);

Referatul de necesitate reprezinta un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autoritatii contractante in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul viitor, care cuprinde necesitatile de produse, servicii si lucrari identificate, precum si pretul unitar/total al necesitatilor.

Prin exceptie de la alin. (1), in cazul in care necesitatea nu este previzibila sau nu poate fi identificata in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul urmator, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificarii necesitatii.

Ori de cate ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, cu urmatoarele conditii: a) modificarea sa se realizeze inainte de initierea procedurii de atribuire, cu luarea in considerare, daca este cazul, a timpului necesar modificarii programului anual al achizitiilor publice si aprobarii acestuia; b) compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice sa fie notificat in timp util cu privire la modificarea respectiva, astfel incat sa poata intreprinde toate diligentele necesare realizarii achizitiei” – art. 3;

Autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor, are obligatia de a tine evidenta achizitiilor directe de produse, servicii si lucrari, ca anexa la programul anual al achizitiilor publice. Autoritatea contractanta are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare in cadrul programului anual al achizitiilor publice, cu conditia identificarii surselor de finantare. Modificarile/completarile se aproba si se publica conform prevederilor art. 12 alin. (6)” – art.14;

Estimarea valorii unei achizitii publice se realizeaza avand in vedere obiectul acesteia, in conformitate cu cap. I, sectiunea a 4-a, paragraful 3 din Lege. Obiectul achizitiei publice se pune in corespondenta cu codul/codurile CPV care il descriu cat mai exact, relevanta in acest context fiind activitatea ce caracterizeaza scopul principal al contractului” – art.16;

Autoritatea contractanta are obligatia de a publica in SEAP rezultatul procesului de consultare a pietei, dar nu mai tarziu de momentul initierii procedurii de atribuire” – art.19 alin. (5);

„Documentatia de atribuire este alcatuita din urmatoarele: a) Fisa de date a achizitiei (DUAE si instructiunile catre ofertanti/candidati); b) caietul de sarcini sau documentul descriptiv, acesta din urma fiind aplicabil in cazul procedurilor de dialog competitiv, de negociere sau de parteneriat pentru inovare; c) proiectul de contract continand clauzele contractuale obligatorii; d) formulare si modele de documente” – art. 20 alin. (1);

„Autoritatea contractanta poate initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupa ce au fost elaborate si aprobate documentatia de atribuire si documentele suport” – art. 21 alin. (1);

„CAP. III – Realizarea achizitiei publice, SECTIUNEA 1 – Achizitia directa”: art. 43 alin. (2);  art. 44 alin. (1) – alin. (2); art. 45 alin. (1) – alin. (2); art. 46 alin. (1) – alin. (4);

„SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante posibilitatea tehnica de a achizitiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat in SEAP, produse, servicii sau lucrari a caror achizitionare intra sub incidenta prevederilor alin. (1)” – art. 43 alin. (2).

„In cadrul SEAP, operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzand produsele, serviciile sau lucrarile pe care le ofera, cu rol de instrument de lucru optional pentru aplicarea prevederilor art. 43 alin. (1). In cazul in care publica un astfel de catalog, operatorii economici au obligatia de a mentiona detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrarile oferite, inclusiv pretul, astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv” – art. 44 alin. (1) – alin. (2);

„(1) Autoritatea contractanta, accesand cataloagele publicate in SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrarile prezentate in aceste cataloage si de a transmite in acest scop, prin intermediul SEAP, notificari operatorilor economici care le ofera. Notificarile prevazute la alin. (1) trebuie sa contina informatii referitoare la: a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrarilor solicitate; b) cerintele privind livrarea, prestarea sau executarea; c) conditiile in care urmeaza sa se efectueze plata” – art. 45 alin. (1) – alin. (2);

„In termen de doua zile de la primirea notificarii prevazute la art. 45 alin. (1), operatorul economic are obligatia de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea contractanta.

Netransmiterea unui raspuns in termenul prevazut la alin. (1) echivaleaza cu neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea contractanta.

In cazul in care operatorul economic accepta conditiile impuse de autoritatea contractanta, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta ferma pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor.

Autoritatea contractanta va transmite prin intermediul SEAP daca accepta oferta ferma prevazuta la alin. (3), in termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de catre operatorul economic” art. 46 alin. (1) – alin. (4);

Valoarea abaterilor constatate este de 116.991 lei, din care: 96.076 lei prejudiciu si 20.915 lei majorări calculate până la data de 31.03.2019.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatata abaterea consemnată, în conformitate cu prevederile din actele normative sau sarcinile din fișele postului, sunt:

– Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” şi „f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice”. Ordonatorul de credite, răspunde şi pentru semnarea Contractul de prestări de servicii nr. 18/28.04.2017, fără aplicarea procedurilor de achiziţie publică, prin acceptarea unor clauze neconforme înscrise de prestator, precum şi pentru semnarea documentelor de plată fără a avea la bază o recepţie efectuată de comisia desemnată prin decizie; De asemenea, are atribuţii şi pe linia angajării contractării fără realizarea unui studiu de piaţă, fapt ce a condus la supraevaluarea prestaţiilor de aproximativ trei ori faţă de prețurile existente pe S.E.A.P. la data contractării.

– Bădulescu Steluţa si Mihalache Elena, consilieri în cadrul compartimentelor de specialitate, conform sarcinilor din fișele de post şi a dispozițiilor emise de ordonatorul de credite, care au semnat si avizat documentele de plata  (pentru suma de 85.000 lei – O.P. nr. 648/09.05.2017), fără a avea la bază un proces-verbal de recepţie semnat de comisia desemnată de ordonatorul de credite şi fără viză de cfpp;

– Bădulescu Steluţa, consilier în cadrul compartimentului de contabilitate, conform sarcinilor din fișele de post şi a dispozițiilor emise de ordonatorul de credite (pentru suma de 11.076 lei – O.P. nr. 919/06.07.2017), care a semnat ordinul de plată fără a avea la bază un proces-verbal de recepţie semnat de comisia desemnată de ordonatorul de credite şi fără viză de cfpp;

Prin răspunsurile formulate la nota de relaţii solicitată (anexele nr. 197, nr. 199 şi nr. 200), persoanele cu atribuţiuni şi-au însuşit constatările auditorilor publici externi, menţionând:

„Având în vedere necesitatea itabulării drumurilor comunale, am contractat servicile unei firme de cadastru dar nu am avut o imagine corectă a valorii lucrărilor în sine. Achiziţia a fost făcută de serviciul de achiziţii şi nu am analizat contractual şi clauzele scrise în el” – Safta Constantin;

„Referitor la contractual de servicii nr. 18/23.04.2017, plata s-a efectuat în aceleaşi condiţii, respectiv fără proces verbal întocmit de comisia de recepţie cu constrângerea primarului comunei” – Bădulescu Steluţa;

„Cu privire la Contractul nr. 18/28.04.2017 aduc la cunoştinţă că nu mi s-a prezentat în vederea avizării, iar referitor la documentele de plată vizate şi semnate de mine menţionez că mi-au fost prezentate de contabilul Bădulescu Steluţa pe care am şi întrebat-o dacă e în regulă să plătim şi a confirmat arătându-mi semnătura ei” – Mihalache Elena;

În timpul misiunii de audit nu au fost luate de către entitate măsuri de remediere a abaterilor constatate.

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204).

Recomandările echipei de audit: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia.

 

5.5. În perioada 2016 2017, în baza contractului de prestări servicii nr. 199/29.11.2016, acordat prin încredinţare directă Societății Comerciale Alkin Construct S.R.L, fără valoare, finanțat din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, având ca obiect “Lucrări de deszăpezire drumuri locale şi comunale”, la nivelul  U.A.T.C. Iordăcheanu au fost efectuate plati nejustificate către SC Alkin Construct S.R.L în suma totală de 75.905,40 lei, respectiv 18.000 lei în anul 2016 şi 57.905,40 lei în anul 2017, în condiţii de încălcare a dispoziţiilor legale privind încheierea angajamentelor legale, lichidarea şi ordonanţarea plăţilor (lipsa referat necesitate, contract neînregistrat la registratură entităţii auditate şi nevizat c.f.p.p., lipsa documente justificative care să probeze realitatea serviciilor prestate, lipsa proces-verbal de recepţie semnat de comisia desemnată de ordonatorul de credite, lipsa ordonanţare de plată şi viza c.f.p.p.). 

Pentru prejudiciul în suma de 75.905,40 lei, reprezentând lucrări nerecepţionate, nesusţinute cu documente justificative, au fost calculate majorări de întârziere în suma de 19.696,35 lei (18.000 lei x 1%/lună pentru perioada decembrie 2016 aprilie 2019 = 5.220 lei; 57.905,40 lei x 1%/lună pentru perioada aprilie 2017 aprilie 2019 = 14.476,35 lei).

U.A.T.C. Iordăcheanu, în anul 2016 a încheiat contractul de prestări servicii nr. 199/29.11.2016, acordat prin încredinţare directă Societății Comerciale Alkin Construct S.R.L, fără valoare, finanțat din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, având ca obiect “Lucrări de deszăpezire drumuri locale şi comunale”, conform anexei nr. 1 la contract, astfel: autospeciala MAN cu plug şi sărăriţa -150,00 lei/oră; buldoexcavator Komatsu cu lama pentru deszăpezire – 100,00 lei/oră; material antiderapant (nisip) – 40,00 lei/mc; material antiderapant (nisip+sare) – 180 lei/oră. Preţurile nu conţin TVA.

Contractul a fost încheiat fără a fi întocmit referat de necesitate, fără a fi înregistrat la registratura entităţii în registrul de intrare-iesire a documentelor, fără viză c.f.p.p., semnat doar de ordonatorul de credite (primar), încălcându-se succesiv dispoziţiile legale care reglementează şi obligă la întocmirea documentelor şi respectarea etapelor enumerate.

Autoritatea contractantă, conform art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  avea obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă U.A.T.C. Iordăcheanu nu a întocmit nici caiet de sarcini, care să stabilească şi să conţină:

– lungimea străzilor, drumurilor comunale, săteşti şi tipul de drum (asfaltat, balastat, de pământ);

– specificarea serviciile solicitate: curăţirea zăpezii de pe partea carosabilă a străzilor şi drumurilor comunale; imprăştierea materialelor antiderapante;

– documente privind verificarea, recepţia şi confirmarea serviciilor prestate zilnic de către persoanele desemnate de achizitor,  în prezenţa prestatorului.

Nu există documente primare completate de reprezentaţii prestatorului şi certificate de reprezentanţii beneficiarului în care să fie consemnate prestaţiile executate şi nici documente care să ateste necesitatea, oportunitatea şi realitatea prestaţiilor, atestate de reprezentanţii achizitorului.

Nu au fost desemnate de către achizitor persoane care să efectueze zilnic verificarea, recepţia şi confirmarea serviciilor prestate de achizitor,  în prezenţa prestatorului.

În dosarul achiziţiei prezentat de reprezentanţii entităţii auditate, se regăsesc: contractul  de prestări servicii nr. 199/29.11.2016 şi anexa nr. 1 la acesta, factura nr. 0039/27.12.2016 emisă de S.C. Alkin Construct S.R.L. Tărculeşti, în valoare de 18.000 lei (inclusiv TVA), O.P. nr. 1608/28.12.2016 emis de U.A.T.C. Iordăcheanu, în valoare de 18.000 lei, factura nr. 0001/05.04.2017 emisă de S.C. Alkin Construct S.R.L. Tărculeşti, în valoare de 57.905,40 lei (inclusiv TVA) şi O.P. nr. 479/10.04.2017 emis de U.A.T.C. Iordăcheanu, în valoare de 57.905,40 lei (anexa nr. 60).

În factura nr. 0039/27.12.2016, la rubrica “Denumirea produselor sau a serviciilor” se menţionează: “Prestări servicii conform contract nr. 199 din 29.11.2016”. Factura este semnată de către ordonatorul principal de credite Safta Constantin. Semnătura şi numele ordonatorului de credite al U.A.T.C. Iordăcheanu se regăsesc la rubrica “Date privind expediţia. Numele delegatului”.

Ordinul de plată nr. 1608/28.11.2016 este semnat de ordonatorul principal de credite Safta Constantin şi de contabila Bădulescu Steluţa.

În factura nr. 0001/05.04.2017, la rubrica “Denumirea produselor sau a serviciilor” se menţionează: “Prestări servicii deszăpezire conform situaţie de plată nr. contract 199/29.11.2016”. Factura este semnată și parafată “bun de plată”de către ordonatorul principal de credite Safta Constantin. Semnătura şi numele ordonatorului de credite al U.A.T.C. Iordăcheanu se regăsesc la rubrica “Date privind expediţia. Numele delegatului”.

Ordinul de plată nr. 479/10.04.2017 este semnat de ordonatorul principal de credite Safta Constantin şi de contabila Bădulescu Steluţa.

Nu au fost întocmite proiecte de angajament de plată şi ordonanţare de plată şi nu exista viza c.f.p.p., plăţile fiind efectuate în condiţii de încălcare a legii, fără documente justificative privind realitatea prestării serviciilor.

La solicitarea auditorilor publici externi, în data de 07.03.2019 de a prezentă documentele justificative privind prestarea serviciilor de deszăpezire şi recepţia acestora, nici contabilul Burducea Mariana, nici referentul achiziţii Bitir Mirela Georgeta

nu le-au putut prezenta, motivând că nu exista, că nu au fost întocmite, iar plata s-a efectuat fără a parcurge în mod corespunzător şi conform dispoziţiilor legale fazele de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată.

În data de 15.03.2019, referentul  achiziţii Bitir Mirela Georgeta a prezentat o listă cu cantităţi de lucrări, semnată de S.C. Alkin Construct S.R.L., înregistrată la U.A.T.C. Iordăcheanu sub nr. 1798/15.03.2019, semnată de ordonatorul de credite Safta Constantin, pentru lucrări care nu au legătură cu obiectul contractului de prestări servicii nr. 199/29.11.2016, respectiv “Amenajare acostament drum DC 60 şi material antiderapant”, lucrare care nu este recepţionată  (anexa nr. 61).

    În mod evident şi logic, nici nu ar putea fi vorba de documente  privind efectuarea recepţiei unor lucrări de amenajare acostament pentru realizarea cărora situaţiile de plată s-a întocmit si prezentat în 15.03.2019, iar facturarea s-a făcut în 27.12.2016 pentru cu totul altceva, respectiv prestări servicii de deszăpezire; dealtfel,  lista cu cantităţi de lucrări, semnată de  S.C. Alkin Construct S.R.L., înregistrată la U.A.T.C. Iordăcheanu sub nr. 1798/15.03.2019 este un document pe care în data de 07.03.2019, entitatea auditată nu îl avea, fiind întocmit ulterior.

În mod clar, nu erau îndeplinite condiţiile pentru efectuarea plăţii, plata în sumă de 18.000 lei cu ordinul de plată nr. 1608/28.11.2016 semnat de ordonatorul principal de credite Safta Constantin şi de contabila Bădulescu Steluţa fiind efectuată fără documente justificative care să confirme realitatea şi recepţia serviciilor prestate şi fără viza c.f.p.p..

Mai mult, în baza contractului de execuţie lucrări nr. 59/06.12.2017, acordat prin încredințare directă Societății Comerciale D.P. FAROX PROJECT S.R.L., în valoare de 163.786,54 lei (inclusiv TVA) finanțat din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 71.01.01 – Construcţii, având ca obiect “Reparații drum comunal DC 60, comuna Iordăcheanu, judeţul Prahova”, au fost efectuate lucrări inclusiv la acostamentele DC 60, reparaţie care nu ar mai fi fost necesară dacă acostamentele ar fi fost amenajate în decembrie 2016.

Pentru factura nr. 0001/05.04.2017, emisă de SC Alkin Construct S.R.L. în valoare de 57.905,40 lei, la solicitarea auditorilor de a prezenta documentele care certifică realitatea şi recepţia prestării serviciilor, entitatea auditată a prezentat o situaţie de plată pentru “Lucrări executate în perioada 01.01.2017-28.08.2017” în valoare de 57.905,40 lei, în care se regăsesc aceleaşi date ca în factură (nefiind în fapt un document care certifică realitatea şi recepţia prestării serviciilor), în care sunt consemnate 133 ore buldoexcavator, 169 ore autospeciala MAN cu plug şi sărăriţa, material antiderapant – 17 tone şi transport material antiderapant pe distanţă de 60 km.

Situaţia de plată este semnată de administratorul S.C. Alkin Construct S.R.L. şi ordonatorul principal de credite, fără a fi datată şi înregistrată la emitent sau U.A.T.C. Iordăcheanu şi fără a conţine elementele  minime necesare pentru a avea calitate de document justificativ: nu are număr de înregistrare, nu sunt consemnate zilele şi orele de funcţionare a utilajelor în foi de parcus, foi de funcţionare utilaje, străzile pe care s-a prestat servicii de deszăpezire, denumirea serviciilor, confirmarea comisiei de recepţie (anexa nr. 62).

Plata de 57.905,40 lei cu O.P. nr. 479/10.04.2017 semnat de ordonatorul principal de credite Safta Constantin şi de contabila Bădulescu Steluţa s-au efectuat în condiţii de încălcare a dispoziţiilor legale, fără documente justificative şi fără viză c.f.p.p..

Reprezentanţii entităţii auditate au confirmat sub semnătură ca în afara documentelor prezentate, nu mai exista nici un document privind recepţia serviciilor înscrise în facturile prezentate.

În contractul de prestări servicii nr. 199/29.11.2016, la pct. 8.1 se precizează: “Beneficiarul se obliga să receptioineze serviciile prestate în prezentul Contract de prestări servicii.”

Prin dispoziţia nr. 313/01.08.2016 (anexa nr. 63), primarul U.A.T.C. Iordăcheanu a numit Comisia de recepţie pentru lucrări, servicii şi produse ale contractelor de Achiziţii publice cu atribuire directă la nivelul primăriei comunei Iordăcheanu, în următoarea componenta:

– presedinte comisie: Vasile Tanase – consilier personal;

– membru: Mihalache Elena – consilier, clasa I, grad superior;

– membru: Clucerescu Virgil Florinel – consilier, clasa I, grad superior;

– membru: Redeleanu Mihai – referent, clasa III, grad superior;

– membru: Andrei Daniel Ştefan – referent, clasa III, grad superior.

Menţionăm că nu exista nici un document de recepţie, semnat de comisia desemnata, care să confirme realizarea obiectului  contractului şi care să justifice efectuarea plăţilor.

Conform art. 1, alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (forma valabilă de la 22 noiembrie 2016 până la 4 mai 2017  “Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.”

Pentru prejudiciul în suma de 75.905,40 lei (18.000 lei + 57.905,40 lei) au foat calculate majorări de întârziere (conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală) în suma de 19.696,35 lei (18.000 lei x 1%/lună pentru perioada decembrie 2016-aprilie 2019 = 5.220 lei; 57.905,40 lei x 1%/lună pentru perioada aprilie 2017 – aprilie 2019 = 14.476,35 lei) – anexa nr. 64.

Faţă de cele prezentate au fost încălcate prevederile:

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 2 alin. (2) lit. d, şi art. 154, respectiv: art. 2, alin. (2), lit. d) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: (…) d) transparenţa; art. 154 „Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire”;

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a, d;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) şi (3), art. 54, alin. (3), (5) şi (6);

– Legea contabilității nr. 81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) și alin (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor (…), pct. 2 Lichidarea cheltuielilor (…), pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor (…) pct. 4 Plata cheltuielilor (…).

Valoarea abaterilor constatate este de 95.601,75 lei, din care: 75.905,40 lei prejudiciu şi 19.696,35 lei majorări calculate până la data de 11.04.2019.

Cauzele care au condus la apariția deficientelor constatate au fost: organizarea şi funcţionarea necorespunzătoare a formelor de control intern în faza de angajare şi de lichidare a cheltuielilor; decontarea facturilor fără îndeplinirea integrală a condiţiilor impuse pentru ordonanţarea şi plata cheltuielilor.

Consecința economico-financiara a abaterii de la legalitate și regularitate a fost prejudicierea bugetului local cu suma menționată, prin nerespectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatata abaterea consemnată, în conformitate cu prevederile din actele normative sau sarcinile din fișele postului, sunt:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plata prin semnarea facturilor cu „bun de plată” și care a semant contractul fără referat de necesitate, caiet sarcini, etc şi a aprobat plata în condiţii de încălcare a legii, fără documente justificative şi fără viză c.f.p.p.;

Bădulescu Steluţa contabil care a efectuat plata în condiţii de încălcare a legii, fără documente justificative şi fără viză c.f.p.p.;

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197 si nr. 199), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea și-au însușit constatarea auditorilor publici externi, menţionând:

„Am constatat  în timpul controlului că documentele întocmite pentru dezapeziri nu au fost corect refăcute. Nu am verificat dacă au fost vizate de către contabilul cu viza CFP.” – Safta Constantin;

 „Referitor la efectuarea ordinelor de plată către S.C. ALKIN, menţionez faptul că documentele erau înaintate în contabilitate cu întârziere, fapt care a dus la verificarea severă a acestora” – Bădulescu Steluţa;

Mihalache Elena care nu şi-a exercitat dreptul şi nu şi-a îndeplinit obligaţia privind controlul financiar preventiv propriu, în sensul că nici nu a acordat viză de c.f.p.p., nici nu a formulat refuz de viză, cu privire la  contractul de prestări servicii nr. 199/29.11.2016 şi efectuarea plăţilor, a precizat în răspunsul la nota de relaţii (anexa nr. 201) că nu i s-au prezentat documentele pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

Aspectele invocate în răspunsurile la notele de relații solicitate confirmă faptul că nu au existat documente justificative.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate măsuri de remediere a abaterii.

    În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019  (anexa nr. 204).

Recomandările echipei de audit: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia.

 

5.6. În cadrul derulării contractului de prestări servicii nr. 55/29.11.2017, acordat prin încredinţare directă Societății Comerciale Sebralmar Construct S.R.L, fără valoare, finanțat din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare,  având ca obiect “Lucrări de deszăpezire drumuri locale şi comunale” la nivelul  U.A.T.C. Iordăcheanu au fost efectuate plati nejustificate către SC Sebralmar Construct S.R.L în suma totală de 28.417,20 lei, respectiv 17.000 lei în data de 17.04.2018 şi 11.417,20 lei în data de 20.12.2018, în condiţii de încălcare a dispoziţiilor legale privind încheierea angajamentelor legale, lichidarea şi ordonanţarea plăţilor (lipsa referat necesitate, contract neînregistrat, lipsa documente justificative care să probeze realitatea serviciilor prestate, lipsa proces-verbal de recepţie semnat de comisia desemnată de ordonatorul de credite, lipsa ordonanţare de plată şi viză c.f.p.p. pentru efectuarea plăților). 

Pentru prejudiciul în suma de 28.417,20 lei reprezentând lucrări nerecepţionate, nesusţinute cu documente justificative, au calculat majorări de întârziere în suma de 2.780,86 lei.

U.A.T.C. Iordăcheanu, în anul 2017 a încheiat contractul de prestări servicii nr. 55/29.11.2017, acordat prin încredinţare directă Societății Comerciale Sebralmar Construct S.R.L, fără valoare, finanțat din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare,  având ca obiect “Lucrări de deszăpezire drumuri locale şi comunale”, conform anexei nr. 1 la contract, astfel: autospeciala MAN cu plug şi sărăriţa -150,00 lei/oră; buldoexcavator Komatsu cu lama pentru deszăpezire – 100,00 lei/oră; material antiderapant (nisip) – 40,00 lei/mc; material antiderapant (nisip+sare) – 180 lei/oră. Preţurile nu conţin TVA (anexa nr. 65).

Contractul a fost încheiat fără a fi întocmit referat de necesitate, fără a fi înregistrat la registratura entităţii în registrul de intrare-iesire a documentelor, vizat c.f.p.p. de către Mihalache Elena, semnat de ordonatorul de credite (primar) şi referentul de specialitate achiziţii publice Bitir Mirela Georgeta, încălcându-se succesiv dispoziţiile legale care reglementează şi obligă la întocmirea documntartiei de atribuire.

Autoritatea contractantă, conform art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  avea obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire

Autoritatea contractantă U.A.T.C. Iordăcheanu nu a întocmit un caiet de sarcini, care să stabilească şi să conţină:

– Lungimea străzilor, drumurilor comunale, săteşti şi tipul de drum (asfaltat, balastat, de pământ);

– Specificatia serviciile solicitate: Curăţirea zăpezii de pe partea carosabilă a străzilor şi drumurilor comunale; Împrăştierea materialelor antiderapante;

– Documente privind verificarea, recepţia şi confirmarea serviciilor prestate zilnic de către persoanele desemnate de achizitor,  în prezenţa prestatorului.

Nu există documente primare completate de reprezentaţii prestatorului şi certificate de reprezentanţii beneficiarului în care să fie consemnate prestaţiile executate şi nici documente care să ateste necesitatea, oportunitatea şi realitatea prestaţiilor, atestate de reprezentanţii achizitorului.

Nu au fost desemnate de către achizitor persoane care să efectueze zilnic verificarea, recepţia şi confirmarea serviciilor prestate de achizitor,  în prezenţa prestatorului.

În dosarul achiziţiei prezentat de reprezentanţii entităţii auditate, se regăsesc: contractul  de prestări servicii nr. 55/29.11.2017 şi anexă nr. 1 la acesta; factura nr. 005/17.04.2018 emisă de S.C. Sebralmar Construct S.R.L., în valoare de 17.000 lei (inclusiv TVA) şi O.P. nr. 447/17.04.2018 emis de U.A.T.C. Iordăcheanu, în valoare de 17.000 lei; factura nr. 008/18.11.2018 emisă de S.C. Sebralmar Construct S.R.L. în valoare de 11.417,20 lei (inclusiv TVA) şi O.P. nr. 34511072/20.12.2018 emis de U.A.T.C. Iordăcheanu, în valoare de 11.417,20 lei; propunerea de angajare a unei cheltuieli; angajamentul bugetar; ordonanţarea de plată; o situaţie de plată emisă de S.C. Sebralmar Construct S.R.L în valoare de 28.417,20 lei, nedatată, neînregistrată, pentru care nu există documente privind efectuarea recepţiei sau alte documente care să certifice realitatea serviciilor înscrise în aceasta (anexa nr. 66).

Situaţia de plată nu are număr de înregistrare, nu sunt consemnate zilele şi orele de funcţionare a utilajelor în foi de parcus, foi de funcţionare utilaje, străzile pe care s-a prestat servicii de deszăpezire, denumirea serviciilor, confirmarea comisiei de recepţie.

În factura nr. 005/17.04.2018 emisă de S.C. Sebralmar Construct S.R.L., în valoare de 17.000 lei, la rubrica “Denumirea produselor sau a serviciilor” se menţionează: “Prestări servicii conform contract nr. 55 din 29.11.2017”. Factura este semnată de către ordonatorul principal de credite Safta Constantin; de asemenea, semnătura şi numele ordonatorului de credite al U.A.T.C. Iordăcheanu se regăsesc la rubrica “Date privind expediţia. Numele delegatului”. Plata facturii nr. 005/17.04.2018 emisă de S.C. Sebralmar Construct S.R.L., în valoare de 17.000 lei s-a făcut cu OP nr. 447/17.04.2018, fără viza c.f.p.p.

Ordinul de plată nr. 447/17.04.2018 emis de U.A.T.C. Iordăcheanu este semnat de ordonatorul principal de credite Safta Constantin şi de contabila Bădulescu Steluţa.

În factura nr. 008/18.11.2018 emisă de S.C. Sebralmar Construct S.R.L. în valoare de 11.417,20 lei (inclusiv TVA), la rubrica “Denumirea produselor sau a serviciilor” se menţionează: “Prestări servicii deszăpezire conform situaţie de plată nr. contract nr. 55 din 29.11.2017”. Factura este semnată şi vizata “BUN DE PLATĂ” de către ordonatorul principal de credite Safta Constantin; de asemenea, semnătura şi numele ordonatorului de credite al U.A.T.C. Iordăcheanu se regăsesc la rubrica “Date privind expediţia. Numele delegatului”.

Ordinul de plată nr. 479/10.04.2017 este semnat de ordonatorul principal de credite Safta Constantin şi de contabila Ianculescu Ştefania.

Deşi au fost întocmite proiecte de angajament de plată şi ordonanţare de plată şi există viza c.f.p.p., plata  facturii nr. 008/18.11.2018 în valoare de 11.417,20 lei, emisă de SC Sebralmar Construct S.R.L. Iordăcheanu, reprezentând “prestări servicii deszăpezire conform contract nr. 55/29.11.2017”, excede cadrului legal, nu doar prin faptul că nu există documente justificative privind realitatea prestării serviciilor, ci şi prin faptul că factura a fost emisă în afara perioadei de valabilitate a contractului nr. 55/29.11.2017 (valabil până la 30.04.2017).

Viză de c.f.p.p. pentru plata facturii nr. 008/18.11.2018 este acordată în condiţii de încălcare a legii, fără documente justificative privind realitatea prestării serviciilor.

    În concluzie, plăţile însumând 28.417,20 lei, respectiv 17.000 lei în data de 17.04.2018 şi 11.417,20 lei în data de 20.12.2018 s-au efectuat în condiţii de încălcare a legii, fără documente justificative care să probeze realitatea prestării serviciilor.

Referentul de specialitate achiziţii publice Bitir Mirela Georgeta a consemnat pe situaţia de plată prezentată: “Pentru această situaţie de lucrări nu exista proces-verbal de receptive a lucrărilor, serviciilor prestate sau alte documente care să certifice realitatea serviciilor înscrise în prezenţa.”

În contractul de prestări servicii nr. 55/29.11.2017, la pct. 8.1 se precizează: “Beneficiarul se obliga să receptioineze serviciile prestate în prezentul Contract de prestări servicii.”

Deşi prin dispoziţia nr. 313/01.08.2016, primarul U.A.T.C. Iordăcheanu a numit Comisia de recepţie pentru lucrări, servicii şi produse ale contractelor de Achiziţii publice cu atribuire directă la nivelul primăriei comunei Iordăcheanu, menţionăm că nu exista nici un document de recepţie care să confirme realizarea obiectului  contractului şi care să justifice efectuarea plăţilor.

Conform art. 1, alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (forma valabilă de la 22 noiembrie 2016 până la 4 mai 2017  “Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.”

Pentru prejudiciul în suma de 28.417,20 lei au fost calculate majorări de întârziere în suma de 2.780,86 lei (anexa nr. 67), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală.

Nu au fost respectate prevederile:

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 2 alin. (2) lit. d, şi art. 154, respectiv: art. 2, alin. (2), lit. d) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: (…) d) transparenţa; art. 154 „Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire”.

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a, d;

– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) şi (3), art. 54, alin. (3), (5) şi (6),

– Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) și alin (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor; pct. 2 Lichidarea cheltuielilor; pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor şi pct. 4 Plata cheltuielilor.

Valoarea abaterilor constatate este de 31.198,06 lei, din care: 28.417,20 lei prejudiciu şi 2.780,86 lei  lei majorări calculate până la data de 11.04.2019.

Cauzele care au condus la apariția deficientelor constatate au fost: organizarea şi funcţionarea necorespunzătoare a formelor de control intern în faza de angajare şi de lichidare a cheltuielilor; decontarea facturilor fără îndeplinirea integrală a condiţiilor impuse pentru ordonanţarea şi plata cheltuielilor.

Consecința economico-financiara a abaterii de la legalitate și regularitate a fost prejudicierea bugetului local cu suma menționată, prin nerespectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatata abaterea consemnată, în conformitate cu prevederile din actele normative sau sarcinile din fișele postului, sunt:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plată prin semnarea facturilor cu „bun de plată” și care a semant contractul fără referat de necesitate, caiet sarcini, etc şi a aprobat plata în condiţii de încălcare a legii, fără documente justificative şi fără viză c.f.p.p.;

Bădulescu Steluţa contabil care a efectuat plata în suma de 17.000 lei în condiţii de încălcare a legii, fără documente justificative şi fără viză c.f.p.p.;

Burducea Mariana care a acordat viza c.f.p.p. pentru plata sumei de 11.417,20 lei în luna decembrie pentru factură nr. 008/18.11.2018, emisă la peste 6 luni de la data încetării contractului, fără să fie îndeplinite condiţiile pt efectuarea plăţii, respectiv fără doc just şi invocând un contract care nu mai producea efecte juridice, fiind încetat din luna aprilie 2018;

Ianculescu Ştefania care a efectuat plata sumei de 11.417,20 lei în luna decembrie pentru factură nr. 008/18.11.2018;

Mihalache Elena care a acordat viza de c.f.p.p., fără să existe documentaţie de atribuire (caiet de sarcini);

Bitir Mirela Georgeta care nu a întocmit documentaţia de atribuire (referat de necesitate, nota de estimare a valorii, caiet de sarcini) conform atribuţiunilor din fişa postului şi a semnat contractul în aceste condiţii.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197, nr. 199, nr. 198, nr.201 și nr. 202), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea și-au însușit constatarea auditorilor publici externi, menţionând:

„La contractul de deszăpezire din 2017, au fost făcute plati fără documente justificative şi numai unul având viza CFP.” – Safta Constantin;

„Întocmirea şi semnarea ordinului de plata s-a efectuat în baza facturii şi situaţiei de lucrări la constrângerea primarului” – Bădulescu Steluţa;

 „Cu privire la plata facturii în valoare de 11.417,20 lei către SC SEBRALMAR CONSTRUCT SRL pentru deszăpezire  am acordat viza CFPP  fără să verific existenta  documentelor justificative. În timpul auditului finaciar am constatat că factura prezentată şi decontata nu are la bază  un proces  verbal complet şi corect  întocmit de recepţie a lucrărilor , serviciilor prestate sau alte documente justificative care să certifice realitatea serviciilor.

“Specific că această situaţie am adus-o la cunoştinţa persoanelor cu atribuţii în sensul că la contabilitate ajung documente incomplete , facturi fără a avea referate de necesitate , note de comandă sau alte documente care să justifice plata facturii.” – Burducea Mariana;

„Am semnat ordinal de plată nr. 34511072/20.12.2018 în suma de 11.417,20 lei, bazându-mă pe faptul că acel contract, ca şi situaţia de plată sunt corecte şi complete, fiin semnate şi vizate de responsabilul cu achiziţiile publice şi vizat cfpp de către doamna Burducea Mariana, care a semnat şi vizat de asemenea şi ordonanţarea de plată” – Ianculescu Ştefănia;

„Am încheiat contractul achiziţii pentru lucrări de deszăpezire pentru iarnă 2017-2018 la indicaţiile domnului  primar. Motivul  comunicat de domnul primar pentru care se semnează contractul cu această societate este acela că SC Sebralmar Construct S.R.L. fiind din zonă şi având utilaje specializa -te poate răspunde la orice oră la solicitări  .În aceste condiţii nu mi-am asumat răspunderea pentru aceasta achiziţie.” – Bitir Mirela Georgeta;

„Actele premergătoare contractului sunt întocmite şi verificate de persoana desemnată  cu achiziţiile publice” – Mihalache Elena.

Aspectele invocate în răspunsurile la notele de relații solicitate, nu sunt de natură să modifice constatarea auditorilor publici externi, ci dimpotrivă, confirmă faptul că nu au existat documente justificative.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate măsuri de remediere a abaterii.

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019  (anexa nr. 204).

Recomandările echipei de audit: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia.

 

5.7. La nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, în cadrul derulării contractului de lucrări nr. 8578/21.12.2017, acordat prin încredinţare directă (cu anunț în S.E.A.P.)  Societății Comerciale Sebralmar Construct S.R.L. Iordăcheanu (deşi, în fapt lucrarea a fost executată de S.C. Alkin Construct S.R.L.), fără a fi stabilită şi înscrisă în contract valoarea acestuia (ci doar 30,00 lei/mp fără TVA), fără a se stabili suprafaţa de pietruit.

Lucrarea a fost finanțată din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 71.01. Active fixe -71.01.01.- Construcţii (deşi lucrarea este de reparaţii curente, respectiv art. 20.02), având ca obiect “Lucrări de amenajare drumuri locale şi comunale” au fost înregistrate cheltuieli nejustificate și s-au făcut plati nelegale către constructor, după cum urmează:

Au fost înregistrate cheltuieli și s-au făcut plati către constructor, în suma totală de 196.109 lei, reprezentând contravaloarea facturilor nr. SBR 006/24.09.2018 (119.000 lei) şi nr. SBR 007/02.11.2018 (77.109 lei), din care 2.311,20 lei reprezintă plata nelegală, ca urmare a includerii în situaţia de plată în valoare de 244.334 lei (anexă la facturi) a unor cantități de lucrări neexecutate sau mai mari decât cele reale în valoare de 50.536,20 lei.

Astfel, în situaţia de plată în valoare de 244.334 lei, prezentată spre decontare, semnată de dirigintele de şantier şi ordonatorul principal de credite, din care executantul a facturat şi entitatea auditată a plătit doar suma de 196.109 lei (pentru care executantul a emis facturi), s-au înscris cantități de lucrări neexecutate sau mai mari decât cele reale în suma de 50.536,20 lei. Întrucât, din valoarea situaţiei de plată de 244.334 lei, executantul a facturat şi beneficiarul (U.A.T.C. Iordăcheanu) a plătit doar suma de 196.109 lei, prejudiciul materializat la nivelul entităţii auditate este de 2.311,20 lei (244.334,00 lei 50.536,20 lei 196.109,00 lei).

Între U.A.T.C. Iordăcheanu, în calitate de entitate achizitoare şi S.C. Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu în calitate de executant a fost încheiat contractul de lucrări nr. 8578/21.12.2017 (anexa nr. 68), acordat prin încredinţare directă, finanțat din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 71.01. Active fixe -71.01.01 – Construcţii (deşi lucrarea este de reparaţii curente, respectiv art. 20.02), având ca obiect “Lucrări de amenajare drumuri locale şi comunale”, în următoarele condiţii:

– Inexistenta referatului de necesitate şi nota justificativa privind estimarea valorii contractului;

– Cu toate ca in programul anual de achiziţii prezentat de entitatea auditată, anexă la HCL nr. 14/28.03.2017, la poziţia 7 “Amenajare drumuri locale”, cod CPV 74310000, valoarea estimată a contractului este de 206.000 lei, în timp ce în programul anual de achiziţii pentru anul 2018, semnat doar de ref. spec. Bitir Mirela Georgeta, nefiind aprobat de ordonatorul principal de credite, la poziţia 10 “Pietruire drumuri locale”, cod CPV 45233120 s-a prevăzut suma de 50.000 lei fără TVA (anexa nr. 69), în anul 2018 s-au efectuat plati către executant în suma de 196.109,00 lei.

– Contractul de lucrări nr. 8578/21.12.2017 este semnat de ordonatorul principal de credite Safta Constantin, referent de specialitate achiziţii Bitir Mirela Georgeta şi vizat c.f.p.p. de către Mihalache  Elena, deşi nu exista referat de necesitate şi nota justificativa privind estimarea valorii contractului;

În conformitate cu atribuţiunile din fişa postului, Bitir Mirela Georgeta “elaborează programul anual al achiziţiilor publice, întocmeşte note de fundamentare în baza referatelor de necesitate pentru fiecare achiziţie, elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire (…); definitivează documentaţia de atribuire, structurata astfel: caiet de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptive; clauzele contractuale obligatorii; fişa de date a achiziţiei; formulare şi modele; alte informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia incidenta achiziţiilor publice; aplică şi finalizează procedurile de atribuire; consituie dosarul achiziţiei publice; păstrează dosarul achiziţiei publice pe o perioadă de 5 ani; pune la dispoziţia organelor de control dosarul achiziţiei publice” (anexa nr. 70).

Deşi nu exista proiect, caiet de sarcini, antemăsurători, etc, a fost încheiat contractul nr. 63/18.12.2017 cu PFA Lupaşcu Marin pentru prestarea de servicii de dirigenţie de şantier, preţul serviciilor fiind de 1,75% din valoarea lucrărilor decontate;  au fost emise facturile 0076/01.10.2018 în valoare de 1.750 lei şi nr. 0077/30.10.2018 în valoare de 1.843 lei, care au fost plătite cu O.P. nr. 996/15.10.2018 în suma de 1.750 lei şi O.P nr. 1042/02.11.2018 în suma de 1.843 lei (anexa nr. 71).

Pentru contractul de lucrări nr. 8578/21.12.2017 nu a fost stabilită o valoare, ci un preţ de 30,00 lei/mp, fără însă a se stabili alte detalii, respectiv grosimea stratului de piatră, tipul de piatră, etc.

Ulterior, în intervalul 27.11.2017-29.03.2018 entitatea achizitoare a emis către executantul SC Sebralmar Construct S.R.L. patru comenzi cuprinzând străzile ce urmează a fi pietruite, lungimea şi lăţimea acestora (anexa nr. 72).

SC Sebralmar Construct S.R.L. a prezentat situaţia de plată în valoare de 244.334 lei semnată pentru beneficiar de către Bitir Mirela Georgeta şi dirigintele de şantier (anexa nr. 73).

SC Sebralmar Construct S.R.L. a emis facturile nr. 006/24.09.2018 în valoare de 119.000 lei şi nr. 007/02.11.2018 în valoare de 77.109 lei, care au fost achitate cu O.P. nr. 930/25.09.2018 în suma de 114.000 lei, OP nr. 1043/05.11.2018 în suma de 74.000 lei şi O.P. nr. 1045/02.11.2018 în suma de 8.109 lei (anexa nr. 74).

Diferenţa de 48.225 lei dintre situaţia de plată în valoare de 244.334 lei şi facturile emise în valoare de 196.109 lei nu a fost facturata.

Lucrarea a fost recepţionata formal cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/20.09.2018, în care se consemnează “Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele: Lucrările s-au executat în conformitate cu normativele în vigoare”, deşi nu a existat proiect, caiet de sarcini, etc, funcţie de care să se analizeze respectarea parametrilor lucrării (anexa nr. 75).

Din analiza documentelor prezentate şi cele aflate în dosarul achiziţiei, auditul a constatat următoarele:

Articolele de deviz “DA06B1 – STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU AŞTERNERE MANUALĂ” şi  “DA06B1 –    STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE ŞI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST”, din lista cu cantităţile de  lucrări în valoare de 244.334 lei includ şi operaţiunea de compactare pentru cantitatea de 1.159 mc de piatră spartă (927 mc cu aşternere mecanică şi 232 mc cu aşternere manuală), respectiv 177,33 ore funcţionare buldoexcavator, cu o valoare de 26.599,05 lei, aferent sumei de 37.603,62 lei cu cotele de închidere (cheltuieli indirecte 10% şi profit 8%) şi TVA (19%).

Separat şi nejustificat, în deviz a fost inclus şi articolul de deviz TSD07B1COMPACTAREA UMPLUT. CU RULOU COMPRESOR 10-12T. EXCL. UDAREA PĂMÂNTULUI NECOEZIV GRAD COMPACT 95-96%”, articol specific lucrărilor de terasamente, de infrastructură a unei şosele, drum, autostradă, care în mod evident dublează operaţiunea de compactare şi care are o valoare, inclusiv cotele de închidere şi TVA, de 23.371,62 lei.

În dosarul achiziţiei se regăseşte o situaţie întocmită şi senmnata de dirigintele de şantier Lupaşcu Marin (contract nr. 63/18.12.2017), în care a stabilit cantităţile de agregate (piatra spartă, refuz de ciur) puse în operă de constructor, exprimată în mc şi tone, suprafatele  şi grosimea stratului de piatră, respectiv 10.710,30 mp suprafaţa totală (însumata) pietruită, 1.754,22 tone piatra spartă, ceea ce înseamnă 1.209,81 mc (la o greutate specifică de 1,45 tone/mc) şi grosimi ale stratului de piatră cuprinse între 0,05 m şi 0,18 m, exceptând o suprafaţă de 90 mp (30 m x 3 m), a cărei grosime este de 0,5 m (45 mc) – anexa nr. 76.

Facem menţiunea ca dirigintele de şantier a omis să corecteze situaţia de plată prezentată de executant funcţie de datele obţinute prin efectuarea măsurătorilor.

În timpul misiunii de audit, reprezentanţii entităţii auditate respectiv ordonatorul de credite şi referentul Bitir Mirela – referent achiziţii (care a semnat situaţia de plată), au confirmat că situaţia de plată prezentată de executant conţine articole de deviz care dublează unele operaţiuni, cantităţi de materiale mai mari decât cele reale, stabilite prin măsurători de dirigintele de şantier, precum şi operaţiuni care nu au fost executate şi au corectat situaţia de plată prezentată de executant, în valoare de 244.334,00 lei. A rezultat că valoarea acesteia, după efectuarea corecţiilor funcţie de datele stabilite prin efectuarea de măsurători de către dirigintele de şantier, este de 193.797,80 lei, reiesind astfel că în situaţia de plată în valoare de 244.334,00 lei au fost incluse lucrări neexecutate şi materiale nepuse în operă în valoare totală de 50.536,20 lei (anexa nr.77).

Întrucât, din valoarea situaţiei de plată în suma de 244.334 lei, executantul a facturat şi beneficiarul (U.A.T.C. Iordăcheanu) a plătit doar suma de 196.109 lei, prejudiciul materializat la nivelul entităţii auditate este de 2.311,20 lei (244.334,00 lei – 50.536,20 lei – 196.109,00 lei).

Mentionăm că U.A.T.C. Iordăcheanu a încheiat contractul de lucrări nr. 8578/21.12.2017, acordat prin încredinţare directă Societății Comerciale Sebralmar Construct S.R.L. Iordăcheanu, în fapt lucrarea fiind executată de S.C. Alkin Construct S.R.L. Arătam că administratorul Nitu Marian al S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. Tărculeşti şi administratorul Nitu Gabriela al SC SEBRALMAR S.R.L. Iordăcheanu au calitatea de soți (soț și soție). În anexa nr. 78 prezentăm documentele aflate în dosarul achiziţiei, care arata ca lucrarea a fost executată in realitate de S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L., fără a avea calitatea declarată de subcontractant al SC SEBRALMAR S.R.L. Iordăcheanu căreia entitatea auditată i-a încredinţat contractul de lucrări nr. 8578/21.12.2017, în condiţiile în care SC Alkin Construct S.R.L. se afla sub incidenţa motivelor de excludere prevăzute de art. 67, lit. c) şi lit. g) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (situaţie care era cunoscută la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu), urmare prejudicierii bugetului local in anii anteriori.

Pentru prejudiciul în suma de 2.311,20 lei, reprezenantii entităţii auditate au calculat majorări de întârziere în suma de 138,67 lei (anexa nr. 79), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală.

Cauzele care au condus la producerea abaterilor prezentate sunt: nerespectarea prevederilor legale care reglementează domeniul achiziţiilor publice, începând cu etapele de planificare, organizare şi executare a contractului, în contextul pe care l-am prezentat detaliat.

Nu au fost respectate prevederile:

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 154;

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a, d;

– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) şi (3), art. 54, alin. (3), (5) şi (6),

– Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) și alin (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor; pct. 2 Lichidarea cheltuielilor; pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor şi pct. 4 Plata cheltuielilor.

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 50.536,20 lei, din care  prejudiciul materializat la nivelul entităţii auditate este de 2.311,20 lei, pentru care au calculate majorări de întârziere în suma de 138,67 lei;

Consecința economico-financiara a abaterii de la legalitate și regularitate o reprezintă prejudicierea bugetului local şi faptul că în evidența contabilă a entității plățile efectuate au fost majorate nejustificat cu suma de 2.311,20 lei.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate și regularitate sunt:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plată prin semnarea facturilor cu „bun de plată” și care a semant contractul fără referat de necesitate, fără documentaţie de atrubuire (caiet sarcini), etc şi a aprobat plata în condiţii de încălcare a legii şi fără viză c.f.p.p.;

Mihalache Elena care a acordat viză de c.f.p.p. şi nu a formulat refuz de viză, cu privire la  contractul de lucrări nr. 8578/21.12.2017 încredinţat fără documentaţie de atribuire şi fără referat de necesitate;

Burducea Mariana care a acordat viza c.f.p.p. pe ordonanţările de plată, în baza unui angajament legal întocmit în condiţii de nerespectare a legii, fără documentaţie de atribuire;

Bitir Mirela Georgeta care nu a întocmit documentaţia de atribuire (referat de necesitate, nota de estimare a valorii, caiet de sarcini) conform atribuţiunilor din fişa postului şi a semnat contractul în aceste condiţii.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197, nr. 201, nr. 198 și nr. 202), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea și-au însușit constatarea auditorilor publici externi, menţionând:

„Nu am semnat procesul verbal de recepţie” – Safta Constantin;

 „Cu privire la plata facturii către SC SEBRALMAR CONSTRUCT SRL (contract 8578/21.12.2017 ) am acordat viza CFPP verificând existenţa  situaţiilor de lucrări şi aprobarea acestora de dirigintele de şantier.” – Burducea Mariana;

 „Contractul a fost încheiat la indicaţiile domnului primar.Contractul a fost semnat doar pentru valoarea de 30 lei / mp fără TVA deoarece  urma să se întocmească comenzi pentru fiecare sat în parte pe parcursul mai multor luni. La verificarea  situaţiei de plată am constat exagerări ale cantităţilor de lucrări de către constructor.Am informat atât primarul cât şi pe dirigintele de şantier carenu a semnat situaţia de plată decât după verificarea pe teren şi diminuarea cantităţilor de lucrări.” – Bitir Mirela Georgeta;

„Actele premergătoare contractului sunt întocmite şi verificate de persoană desemnată  cu achiziţiile publice” – Mihalache Elena;

Arătam că în baza măsurătorilor efectuate de dirigintele de şantier, omise la întocmirea şi semnarea situaţiilor de plată, în timpul misiunii de audit s-au efectuat corecţiile necesare, aşa cum am prezentat anterior, corecţii însuşite şi recunoscute ca fiind corecte și reale de reprezentanţii entităţii auditate.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate măsuri de remediere a abaterii.

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204).

Recomandările echipei de audit: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia.

 

5.8. În cadrul derulării contractului de lucrări nr. 26/07.05.2017, acordat prin încredinţare directă Societăţii Comerciale Drilling Swiss S.R.L. Ploieşti, în valoare de 132.661,20 lei (111.480,00 lei + 21.181,20 lei TVA) finanţat din bugetul local, cap. 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, art. 71.01. Active fixe nefinanciare, având ca obiect “Execuţie foraj put apă potabilă H=130m, a satului Vărbila, comuna Iordăcheanu, judeţul Prahova” au fost înregistrate cheltuieli nejustificate şi s-au făcut plăţii nelegale către constructor urmare decontării unor elemente de cost, respectiv cheltuieli de aprovizionare în suma totală de 3.157,14 lei, care exceed cadrului legal şi pentru care reprezentanţii entităţii auditate au calculat majorări de întârziere în suma de 442 lei.

 La momentul efectuării platii nu erau îndeplinite condiţiile pentru efectuarea plăţii (lipsa proces-verbal de recepţie a lucrării, lipsa ordonanţare de plată, lipsa viza c.f.p.p.)

În baza contractului de lucrări nr. 26/07.05.2017 (anexa nr. 80), acordat prin încredinţare directă Societăţii Comerciale Drilling Swiss S.R.L. Ploieşti, în valoare de 132.661,20 lei (111.480,00 lei + 21.181,20 lei TVA), având ca obiect “Execuţie foraj put apă potabilă H=130m, a satului Vărbila, comuna Iordăcheanu, judeţul Prahova”, au fost facturate şi plătite lucrări, fără ca acestea să fie confirmate cantitativ şi calitativ prin proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Entitatea auditată a prezentat un proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, neînregistrat la registratură entităţii şi nesemnat de comisia de recepţie, semnat doar de executant (anexa nr. 81). Obiectivul de investiţii “Execuţie foraj put apă potabilă H=130m, a satului Varbila,comună Iordăcheanu, judeţul Prahova” nu este recepţionat nici la această dată.

Facem precizarea că oferta pentru execuţia lucrării a fost înregistrată la U.A.T.C. Iordăcheanu sub nr. 171 din data de 22.05.2017, adică la 15 zile după semnarea contractului. De asemenea, contractul este semnat doar de ordonatorul principal de credite şi nu este vizat c.f.p.p., iar data de pe prima pagină a contractului este modificată în mod evident din “07.05.2017” în “07.06.2017”, în timp ce în pagina 5 se consemnează: “Părţile au înţeles să încheie azi, 07.05.2017 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.”

“Devizul – oferta execuţie foraj put apa Primăria Iordăcheanu – Varbila” este prezentat în anexa nr. 82.

În acest document, cât şi în contractul nr. 26/07.05.2017, este stabilit un preţ de 111.480 lei, la care se adauga TVA în suma de 21.181,20 lei, pe următoarele obiecte:

– Executie foraj 130 ml x 120 euro  – 70.980 lei;

– Mobilizare-demobilizare               –   1.500 lei;

– Executie cămin                              – 18.000 lei;

– Echipare put apa                            – 21.000 lei.

Entitatea a prezentat factura nr. 266/15.06.2017 în valoare de 132.661,20 lei, şi situaţii de plată confirmate de dirigintele de şantier în suma de 107.671,20 lei (anexa nr. 83). Pentru diferenţa de 24.990 lei entitatea a prezentat o situaţie de plată “Echipare puţ” în valoare de 15.255,07 lei semnată de ordonatorul de credite, fără dirigintele de şantier şi un centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrări şi obiecte, în care la poziţia 6 “utilaje şi echipamente tehnologice” este înscrisă suma de 8.180,61 lei (9.734,93 lei cu TVA), echipamente cu care entitatea pretinde că executantul a echipat puţul de apă potabilă. Centralizatorul de cheltuieli pe categorii de lucrări şi obiecte este semnat şi ştampilat de executant şi dirigintele de şantier – anexa nr. 84.

Entitatea auditată a efectuat plăți către executant în suma de 132.661,20 lei – situațiile de plată si documentele de plată sunt prezentate in anexa nr. 85.

Din verificarea situaţiilor de plată, anexate la factura nr. 266/15.06.2017 în valoare de 132.661,20 lei, cuprinzând lista cu cantităţile de lucrări, am constatat că au fost incluse şi decontate şi elemente de cost nejustificate, care nu se regăsesc în structura devizului aprobat prin H.G. nr. 947/2016, respectiv cheltuieli de aprovizionare în suma de 3.157,14 lei (inclusiv cotele de cheltuieli indirecte de 10%, profit 5% şi TVA 19%). Reprezentanţii entităţii auditate au calculat majorări de întârziere în suma de 442 lei (anexa nr. 86), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală.

În concluzie, achiziti a fost efectuată fără referat de necesitate, fără proiect, documentaţie de atribuire, contractul nr. 26 este încheiat în data de 07.05.2017, iar devizul oferta este înregistrat la entitatea auditată sub nr. 171  în data de 22.05.2017, adică la 15 zile după semnarea contractului, contractul este semnat doar de ordonatorul de credite, nu şi de referentul de specialitate achiziţii publice şi nu este vizat c.f.p.p., nu s-a efectuat recepţia lucrării, procesul-verbal de recepţie fiind întocmit de executant şi semnat doar de acesta şi dirigintele de şantier, nu şi de membrii comisiei de receptiv. Dirigenţia de şantier a fost asigurată de PFA Lupaşcu Marian în baza unui contract de prestari servicii fara existenta unui proiect tehnic aferent lucrarii.

Cauzele care au condus la producerea abaterilor prezentate sunt: nerespectarea prevederilor legale care reglementează domeniul achiziţiilor publice, începând cu etapele de planificare, organizare şi executare a contractului, în contextul pe care l-am prezentat detaliat.

Nu au fost respectate prevederile:

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 2 alin. (2) lit. d, ar. 43, alin. (3), art. 46, alin. (5) şi art. 154, respectiv: art. 2, alin. (2), lit. d) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:  (…)  d) transparenţa; art. 154 –   „Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire”.

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a, d;

– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) şi (3), art. 54, alin. (3), (5) şi (6);

– Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) și alin (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor; pct. 2 Lichidarea cheltuielilor; pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor şi pct. 4 Plata cheltuielilor.

– H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994 (actualizată) privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, art. 1: “Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care investitorul declara că accepta, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţa. Prin actul de recepţie se certifica faptul că executantul și-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie”, comisia de recepție avea dreptul, dar și obligația să amâne, să respingă sau să admită recepția cu obiecțiuni, în condițiile art. 17-22 din actul normativ invocat anterior, cu implicațiile corespunzătoare.

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 3.630,71 lei, din care  prejudiciul materializat la nivelul entităţii auditate este de 3.157,14 lei, pentru care au calculate majorări de întârziere în suma de 473,57 lei.

Consecința economico-financiara a abaterii de la legalitate și regularitate o reprezintă distorsionarea mediului concurenţial în procesul de realizare a achiziţiei şi încheierea de contracte la preţuri care nu sunt rezultatul lliberei concurente, efectul fiind prejudicierea bugetului local.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate și regularitate sunt:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plată prin semnarea facturii cu „bun de plată” și care a semant contractul fără referat de necesitate, fără documentaţie de atrubuire şi a aprobat plata în condiţii de încălcare a legii şi fără viză c.f.p.p.;

Bădulescu Steluţa care a întocmit documentele de plată şi a efectuat plata în condiţii de nerespectare a legii, fără viză c.f.p.p.;

Bitir Mirela Georgeta care nu a întocmit documentaţia de atribuire (referat de necesitate, nota de estimare a valorii, caiet de sarcini) conform atribuţiunilor din fişa postului.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197, nr. 199 și nr. 202), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea și-au însușit constatarea auditorilor publici externi, menţionând:

„În timpul controlului s-au constatat nereguli în întocmirea situaţilor de plată şi lipsa documentaţiei de atribuire.” – Safta Constantin;

 „Procesul verbal de recepţie a fost semnat doar de beneficiar, iar situaţiile de lucrări erau vizate de dirigintele de şantier.” – Bădulescu Steluţa;

„Nu am ştiut de lipsa procesului verbal de recepţie.” – Bitir Mirela Georgeta;

Mihalache Elena care nu şi-a exercitat dreptul şi nu şi-a îndeplinit obligaţia privind controlul financiar preventiv propriu, în sensul că nici nu a acordat viză de c.f.p.p., nici nu a formulat refuz de viză, cu privire la  contractul de prestări servicii nr. 199/29.11.2016 şi efectuarea plăţilor, a precizat în răspunsul la nota de relaţii (anexa nr….) că nu i s-au prezentat documentele pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate măsuri.

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204).

Auditorii publici externi formulează următoarea recomandare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate: Recepţionarea lucrărilor de către comisia desemnat de ordonatorul de credite, cu participarea dirigintelui de sanţier, extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia, inclusiv recalcularea contravalorii serviciilor de dirigenţie de şantier şi recuperarea sumelor plătite în plus (inclusiv accesorii).

 

 

Cap.6. Alte obiective

 

6.1. În cadrul derulării contractului de execuţie nr. 31/16.06.2017, acordat prin încredinţare directă Societăţii Comerciale SEBRALMAR S.R.L. Iordăcheanu, în valoare de 46.000 lei (exclusiv TVA) finanţat din bugetul local, fără aprobarea Consiliului Local, de la cap. 84 “Transporturi”, art. 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, având ca obiect “Pietruire drumuri locale, comună Iordăcheanu”, s-a constatat ca au fost efectuate plati nejustificate către constructor urmare decontării unor lucrări neefectuate (care nu au corespondent în realitate) în suma totală de 21.156,84 lei, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în suma de 4.654,50 lei.

În baza contractului de execuţie nr. 31/16.06.2017 (anexa nr. 87), acordat prin încredinţare directă Societăţii Comerciale SEBRALMAR S.R.L. Iordăcheanu, în valoare de 46.000 lei (exclusiv TVA – societatea în cauză nu era plătitoare de TVA la momentul încheierii contractului şi executării lucrării, fiind înfiinţată în data de 27.02.2017), având ca obiect “Pietruire drumuri locale, comună Iordăcheanu”, au fost facturate şi plătite lucrări nerealizate, confirmate cantitativ şi calitativ prin procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/3.07.2017 (anexa nr. 88),  în suma totală de 21.156,84 lei.

Facem următoarele precizări:

– Contractul de execuţie nr. 31/16.06.2017 nu este înregistrat la registratură entităţii, nr. 31/16.06.2017 fiind extras dintr-un registru al referentei de specialitate achiziţii publice Bitir Mirela Georgeta, este semnat doar de ordonatorul principal de credite, primarul Safta Constantin şi nu este vizat cfpp;

– Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/3.07.2017 nu este înregistrat la registratură entităţii.

La data încheierii contractului de execuţie nr. 31/16.06.2017 cu SC SEBRALMAR CONSTRUCT S.R.L. Iordăcheanu, S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. Tărculeşti se afla sub incidenţa motivelor de excudere de la procedura de atribuire prevăzute de art. 67 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, din următoarele motive: În procesul-verbal de constatare nr. 7516/11.11.2016 întocmit de auditorii publici ai Camerei de Conturi Prahova, cu privire la contractele de lucrări încheiate cu S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. Tărculeşti s-au consemnat următoarele:

– În anul 2014, la nivelul entităţii au fost înregistrate cheltuieli nejustificate şi s-au efectuat plati nelegale către S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. de 18.600,72 lei, pentru obiectivul  “Balastare drumuri comunale în comună Iordăcheanu – judetul Prahova”, ca urmare a decontării unui număr de ore de utilaj majorat;

– În anul 2015, la obiectivul de investiţii “Construire terem minifotbal” s-a constatat plata nelegală a sumei de 35.795,34 lei către prestatorul S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. Tărculeşti, ca urmare decontării unor cantităţi de material supraevaluate şi a unui număr de ore utilaj majorat;

Cu toate acestea, ulterior constatării acestor prejudicii, reprezentanţii entităţii auditate au acordat în continuare lucrări S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. sau SC SEBRALMAR CONSTRUCT S.R.L. Iordăcheanu (al cărei administrator este Nitu Gabriela, soţia administrtorului S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L.), lucrări a căror dirigenţie de şantier a fost încredinţată către PFA Stanciu Gheorghe.

În vederea recuperării prejudiciilor constatate şi consemnate în procesul-verbal de constatare nr. 7516/11.11.2016 întocmit de auditorii publici ai Camerei de Conturi Prahova (54.396,06 lei, la care se adauga majorările de întârziere aferente), a fost iniţiată acţiune în instanţă, s-a constituit dosarul nr. 24538/281/2017 la Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, dar, aşa cum rezultă din Încheierea din şedinţa publică din data de 10 septembrie 2018, la termenul fixat, nici reclamanta şi nici parata, deşi au fost legal citaţi, nu s-au prezentat şi nici nu a fost formulată cerere de judecare în lipsa, manifestând un vădit dezinteres în recuperarea prejudiciilor, situaţie în care cauza a fost suspendată (anexa nr. 89).

În aceste circumstanţe, pe fondul încălcării succesive a dispoziţiilor legale, începând de la lipsa referatului de necesitate, lucrările de pietruire a drumurilor locale au fost încredinţate SC SEBRALMAR CONSTRUCT S.R.L. Iordăcheanu, societate înfiinţată în data de 27.02.2017, iar ulterior, aşa cum vom prezenta în continuare, lucrările au fost executate de S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. Tărculeşti.

În dosarul achiziţiei, se regăseşte factura ALK 0007/04.08.2017 emisă de S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. Tărculeşti către SC SEBRALMAR CONSTRUCT S.R.L. Iordăcheanu, reprezentând “Prestări servicii: buldoexcavator – 218 ore, cilindru compactor – 18 ore, autobasculanta – 335 tone”, în valoare de 32.308,50 lei, lucrarea fiind executată, în fapt, de S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. Tărculeşti (anexa nr. 90).

Specificam faptul ca: nu exista proiect, nu a fost întocmit caiet de sarcini, nu au fost efectuate antemăsurători, nu exista referat de necesitate, nu sunt precizate străzile pe care s-a făcut pietruirea, nu se cunoaşte grosimea stratului de piatră; cu toate acestea, în dosarul achiziţiei se regăseşte oferta SC SEBRALMAR CONSTRUCT S.R.L. Iordăcheanu, nedatată, neînregistrată, dar în mod cert cuprinzând, aşa cum vom prezenta în continuare, artcole de deviz şi cantităţi de lucrări care nu au legătură cu realitatea (anexa nr. 91).

SC SEBRALMAR CONSTRUCT S.R.L. Iordăcheanu a prezentat factura nr. 0001/ 17.07.2017 în valoare  de 46.975,20 lei, însoţită de situaţia de plată de aceiaşi valoare (documente neînregistrate la entitatea auditată), care a fost achitată cu O.P. nr. 957/19.07.2017 în suma de 45.975,20 lei,  nelegal de la art. 20.02.30 „Alte bunuri si srevicii” (în loc de art. 20.02. „Reparaţii curente”), fără aprobarea Consiliului Local (anexa nr. 92).

Deşi membrii comisiei de recepţie Redeleanu Mihai şi Oprica Daniel susţin şi consemnează sub semnătură ca „în data de 13.07.2017 (data efectuării recepţiei), lucrarea de pietruire era finalizata şi nu se mai efectuau lucrări”,  entitatea auditată a prezentat trei „Rapoarte de lucru utilaje” semnate şi ştampilate atât de SC SEBRALMAR CONSTRUCT S.R.L. Iordăcheanu, cât şi de către  S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. Tărculeşti (anexa nr. 93), în care eronat şi nejustificat s-a consemnat  ca utilajele au funcţionat şi după finalizarea lucrării, respectiv 10 ore funcţionare buldoexcavator în data de 13.07.2017, 12 ore funcţionare buldoexcavator în data de 14.07.2017, 12 ore de funcţionare buldoexcavator în data de 17.07.2017 şi 9 ore funcţionare cilindru compactor în data de 13.07.2017, rapoarte pe baza cărora s-au plătit orele de funcţionare a utilajelor cuprinse în Lista cu catitati de lucrări anexă la factura SBR 0001/17.07.2017 în valoare totală de 45.975,20 lei.

    De asemenea, în Lista cu catitati de lucrări anexă la factura SBR 0001/17.07.2017 s-a înscris articolul de deviz “TSC27D1 Împins pământul pe distanţă de 5 m”, cu o valoare de 9.912,00 lei (fără cotele de închidere de 10% cheltuieli indirecte şi 5,5% profit), pentru cantitatea de 16.800 mc de pământ. Raportându-ne la suprafaţa totală a străzilor pe care entitatea auditată pretinde că SC SEBRALMAR CONSTRUCT S.R.L. Iordăcheanu le-a pietruit, de 2.190 mp, rezultă că întreaga suprafaţă de 2.190 mp, adică toate străzile pietruite, anterior pietruirii ar fi trebuit să fie acoperite de un strat de pământ înalt de 7,67 m, sau să fi excavat străzile pe aceeaşi adâncime, ceea ce este aberant.

Reprezentanţii entităţii auditate, respectiv ordonatorul principal de credite Safta Constantin şi Bitir Mirela Georgeta – referent achiziţii, au analizat  Lista cu catitati de lucrări anexă la factura SBR 0001/17.07.2017 şi pe fondul cunoaşterii situaţiei reale, anterioare pietruirii,  au stabilit cantităţile de lucrări care nu au fost executate.

Pe fondul încălcării dispoziţiilor legale care reglementează domeniul achiziţiilor publice, în toate etapele, aşa cum am arătat, plata facturii nr. SBR 0001/17.07.2017 în valoare de 45.975,20 lei s-a făcut cu O.P. nr. 957/19.07.2017 în suma de 45.975,20 lei, deşi nu erau îndeplinite condiţiile pentru efectuarea platii: plata s-a făcut fără acordarea vizei c.f.p.p..

În timpul misiunii de audit, referentul achiziţii Bitir Mirela Georgeta, care nu a semnat contractul de execuţie nr. 16.06.2017, a procedat la corectarea situaţiei de plată (lista cu cantităţi de lucrări) aferenta facturii nr. SBR 0001/17.07.2017 în valoare de 45.975,20 lei.

Drept urmare, entitatea a întocmit şi prezentat  “Lista cu cantităţile de lucrări” realizate efectiv, în valoare de 24.802,30 lei (anexa nr. 94).

Urmare corecţiilor efectuate în timpul auditului financiar, respectiv a eliminării articolelor de deviz ale căror operaţiuni nu au fost efectuate, a rezultat că lucrările decontate fără a fi executate, au fost în valoare totală de 21.156,84 lei, fiind însuşite prin semnătura şi stampila referentul de specialitate achiziţii şi de ordonatorul principal de credite Safta Constantin (anexa nr. 95).

Pentru imobilizarea sumei  de 21.156,84 lei constituind plata nelegală din bugetul local, de la data platii facturii nr. 0001/17.07.2017 cu O.P. nr. 957/19.07.2017 şi până la data de 05.04.2019 au fost calculate majorări de întârziere în suma de 4.654,50 lei (1%/lună), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală (anexa nr. 96).

Această situaţie a fost generată de încălcarea dispoziţiilor care reglementează domeniul achiziţiilor, în toate etapele achiziţiei, respectiv planificare, organizare şi executare a contractului de lucrări, astfel:       nu exista referat de necesitate; nu a fost întocmit caiet de sarcini; nu au fost efectuate antemăsurători; nu sunt precizate străzile pe care s-a făcut pietruire; nu se cunoaşte grosimea stratului de piatră; oferta nu este înregistrată la registratură entităţii;    contractul este semnat doar de  ordonatorul principal de credite şi nu este vizat c.f.p.p.; nu exista ordonanţare de plată, iar recepţia a fost formală.

Nu au fost respectate:

– Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 2 alin. (2) lit. d si art. 154; “Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica si a organizarii concursurilor de solutii sunt”: (…) d) transparenta (…)”, respectiv “Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire”.

– H.G. nr. 395/2016, actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 43, alin. (1), (2) si (3) si art. 46, alin. (5) si (6):

„Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (5) din Lege. SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante posibilitatea tehnica de a achizitiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat in SEAP, produse, servicii sau lucrari a caror achizitionare intra sub incidenta prevederilor alin. (1). In cazul in care autoritatea contractanta nu identifica in cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care ii poate satisface necesitatea sau constata ca pretul postat de operatorii economici pentru obiectul achizitiei este mai mare decat pretul pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractanta poate realiza achizitia de la orice operator economic, elaborand in acest sens o nota justificativa” – art. 43, alin. (1), (2) si (3);

„In situatia in care achizitia directa se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3), autoritatea contractanta transmite in SEAP o notificare cu privire la achizitia directa a carei valoare depaseste 13.000 lei, fara TVA, in cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce sta la baza achizitiei realizate. Transmiterea notificarii prevazute la alin. (5) se va efectua in format electronic prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro si va cuprinde minim urmatoarele informatii: a) denumirea si datele de identificare ale operatorului economic; b) obiectul achizitiei; c) codul CPV; d) valoarea achizitiei; e) cantitatea achizitionata; f) data realizarii achizitiei” –   art. 46, alin. (5) si (6).

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a,d;

– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) şi (3), art. 54, alin. (3), (5) şi (6),

– Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) și alin (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor; pct. 2 Lichidarea cheltuielilor; pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor şi pct. 4 Plata cheltuielilor.

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 25.811,34 lei (21.156,84 lei prejudiciu și 4.654,50 lei majorări de întârziere).

Consecința economico-financiara a abaterii de la legalitate și regularitate o reprezintă efectuarea de plăţi nejustificate în suma de 21.156,84 lei, în condiţii de încălcare a dispoziţiilor legale, majorarea nejustificată şi artificială a cheltuielilor entităţii, raportarea de date eronate în situaţiile financiare întocmite la 31.12.2017, iar pe de altă parte faptul că veniturile bugetului entităţii au fost diminuate nejustificat cu aceeaşi sumă.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate și regularitate sunt:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plată prin semnarea facturii cu „bun de plată” și care a semant contractul fără referat de necesitate, fără documentaţie de atrubuire şi a aprobat plata în condiţii de încălcare a legii şi fără viză c.f.p.p.;

Bădulescu Steluţa care a întocmit documentele de plată şi a efectuat plata în condiţii de nerespectare a legii, fără viză c.f.p.p..

Bitir Mirela Georgeta –referent de specialitate achiziţii publice care nu a întocmit documentaţia de atribuire (referat de necesitate, nota de estimare a valorii, caiet de sarcini) conform atribuţiunilor din fişa postului, nu a semnat contractul de lucrări nr. 31/16.06.2017, deşi a fost întocmit şi înregistrat personal contractul în registrul pe care îl conduce la nivelul compartimentului achiziţii şi nu a semnalat erorile din oferta în faza de evaluare şi analiză a acesteia.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197, nr. 199 și nr. 202), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea și-au însușit constatarea auditorilor publici externi, menţionând:

„La controlul efectuat s-au constatat nereguli în situatile de plată, la balastarea din “Ţigănia Mică”, în special la volumul de pământ împins cu utilajele” – Safta Constantin;

 „Referitor la contractul nr. 31/16.06.2017, plata s-a efectuat pe baza contractului şi a situaţiilor de plată semnate de beneficiar, fără viză de control financiar preventiv, constrânsa de primarul comunei” – Bădulescu Steluţa;

„Nu am semnat  contractul de achiziţii şi nici situaţiile de lucrări deoarece preţurile erauexagerate. Precizez că am  semnalat verbal domnului primar acest lucru” – Bitir Mirela Georgeta;

Mihalache Elena care nu şi-a exercitat dreptul şi nu şi-a îndeplinit obligaţia privind controlul financiar preventiv propriu, în sensul că nici nu a acordat viză de c.f.p.p., nici nu a formulat refuz de viză, cu privire la  contractul de prestări servicii nr. 199/29.11.2016 şi efectuarea plăţilor, a precizat în răspunsul la nota de relaţii (anexa nr. 201) că nu i s-au prezentat documentele pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

Din răspunsul la nota de relaţii formulat de referentul de specialitate achiziţii publice, reiese că oferta a făcut obiectul unei analize şi evaluări de catre aceasta înainte de încheierea şi semnarea contractului şi l-a informat pe ordonatorul de credite, care a încheiat contractul chiar şi în aceste condiţii, motiv pentru care l-a semnat singur, neprezentându-l nici pentru a fi supus controlului financiar preventiv propriu.

Aspectele invocate în răspunsurile la notele de relații solicitate, nu sunt de natură să modifice constatarea auditorilor publici externi, ci dimpotrivă, confirmă constatarea.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate masuri. 

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204).

Auditorii publici externi formulează următoarea recomandare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia.

 

6.2. În urma auditului financiar efectuat având la bază documentele prezentate auditorilor publici externi de către persoanele cu atribuțiuni din cadrul entitații, se poate concluziona faptul că în anul 2016 U.A.T.C. Iordăcheanu a primit de la Telekom România Communications SA, produse electronice în valoare de 11.175,72 lei, care au fost înregistrate în evidenţa contabilă a entităţii, dar nu au fost regăsite faptic la data controlului.

Asa cum reiese din listele de inventar anexate Proceselor-verbale de inventariere ale anilor 2017 si 2018 (extras in anexaele nr. 97 si nr. 98), in evidenta tehnico-operativa si contabila au fost inregistrate 4 (patru) televizoare “SAMSUNG UE50J5100AWXBT” cu o valoare/bucata de 2.793,93 lei, cu mentiunea ca la data auditului financiar acestea nu se aflau fizic in entitate, astfel constatandu-se o lipsa in gestiune in valoare totala de 11.175,72 lei.

O parte din membrii comisiei de inventariere (Oprea Alina Gina si Redeleanu Mihai) si gestionarul bunurilor Andrei Daniel, au specificat faptul ca “(…) televizoarele (…) au fost inventariate faptic in garajul domnului primar”.

În timpul acţiunii de control, persoanele cu atribuţii din entitatea verificată au prezentat auditorilor publici externi factura nr. RRCCF1565633/11.10.2016 emisă de Telekom România Communications S.A. (anexa nr .99), dar nu au fost in masura sa prezinte un document (contract) din care sa reiasa conditiile in care acestea au fost acordate.

Mentionam faptul ca in data de 12.03.2019, gestionarul Andrei Daniel a primit pe baza de Procesului verbal nr. 1684/12.03.2019 de la primarul Safta Constantin, „4 televizoare functionale Samsung model UE50J5100AWXBT (…) din care 1 echipament sigilat, iar 3 utilizate” (anexa nr. 100).

Au fost încălcate prevederile:

– Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, mai sus enunțat, art. 7, alin. (1) si (2), art. 11 și art. 13, potrivit cărora:

“Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege. (…)

“Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile” – art. 7, alin. (1) si (2);

”Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise” – art. 11;

„Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziţie sau producţie, după caz.”- art. 13;

      – pct. 5, pct. 6 alin. (1), pct. 7 si pct. 18 din Anexa la Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin O.M.F. nr. 2861/2009:

“Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care le transmit comisiilor de inventariere” – pct. 5;

“Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează de către comisii de inventariere, numite prin decizie scrisă, emisă de persoanele prevăzute la pct. 5. În decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenţa comisiei (numele preşedintelui şi membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiunilor” – pct. 6 alin. (1);

“În vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaţia gestionării entităţii trebuie să ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere (…)” – pct.7;

“Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să se întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri” – pct.18.

–  art. 3 si art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„Controlul intern are urmatoarele obiective generale:

– realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor institutiilor publice, stabilite in concordanta cu propria lor misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

– protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

– respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii;

– dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice” – art.3;

„Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public” – art.5.

Valoarea abaterii este de 11.175,72 lei reprezentând contravaloarea produselor electronice primite de entitate, lipsa in gestiune, neregăsite faptic in unitate la data controlului.

Cauza care a condus la abaterile prezentate mai sus o constituie funcționarea defectuoasă a controlului intern managerial, gestionarea necorespunzatoare a bunurilor.

Consecința economico-financiară constă în diminuarea patrimoniului entității cu contravaloarea bunurilor  înregistrate în evidența contabila, si utilizarea acestora in folos propriu.

Persoana cu atribuții în domeniu este Safta Constantin, ordonator de credite care avea obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea administrarea patrimoniului public si comisiile de inventariere care nu au realizat operatiunile conform prevederilor legale.

Prin răspunsurile formulate la nota de relaţii solicitată (anexa nr. 197), ordonatorul de credite şi-a însuşit constatările auditorilor publici externi, menţionând: „Curierul care a adus coletul (televizoarele) le-a adus dupa programul de lucru si le-am depozitat in garaj. In timpul controlului l-am adus la Primarie”.

Măsurile luate de entitatea verificată în timpul controlului: în timpul controlului, bunurile au fost luate în primire în gestiunea entităţii.

Punctul de vedere al conducerii entității verificate: potrivit notei de conciliere înregistrată la entitate sub nr. 2491/10.04.2019, conducerea entității și-a însușit punctul de vedere al auditorilor publici externi și nu au existat puncte de vedere divergente.

Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate: Extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de telefonie mobilă, în vederea identificării produselor electronice livrate și înregistrarea acestora în evidența contabilă a entității. În situația în care bunurile livrate nu se regăsesc fizic la entitate, se va proceda la identificarea persoanelor care și-au însușit aceste bunuri în vederea recuperării contravalorii acestora.

 

6.3. În perioada 01.09.2016 – 15.07.2018 U.A.T.C. Iordăcheanu a contractat în mod nelegal, cu persoana fizică autorizată Cuculeanu Constantin (fost salariat al entităţii) “servicii de întreţinere instalaţii apă – canal”, (prestaţii care fac parte din atribuţiunile persoanelor angajate cu contract individual de muncă la nivelul entităţii), peste numărul de posturi stabilit prin organigrama şi statul de funcţii aprobat de Consiliul Local, reprezentând în fapt “supraveghere şi mentenanţă” şi anumite intervenţii (revizie, branşamente, reparaţii, avarii etc) nerecepţionate conform prevederilor legale. Astfel, în perioada menţionată, entitatea verificată a plătit nelegal de la Capitolul 70.02 “Alimentare cu apă” – Titlul II “Bunuri şi servicii” art. 20.01.30. – “Alte bunuri şi servicii”, pentru “supraveghere şi mentenanţa” suma totală de 30.455,14 lei. În timpul auditării, pentru plăţile nelegale, au fost calculate până la data de 31.03.2019 dobânzi penalizatoare în suma totală de 4.721,70 lei.

Menţionăm faptul că această contractare s-a realizat fără iniţierea şi finalizarea unei proceduri de achiziţie publică şi fără a se ţine cont că în perioada în care persoana a activat în cadrul instituţiei publice a comis abateri profesionale grave, fiind debitor cu suma de 14.210 lei, urmare activităţii desfăşurate în cadrul aceluiaşi serviciu (alimentare cu apă), abateri cauzatoare de prejudicii pentru care a fost instituită o poprire la Casa de Pensii Prahova din luna iunie 2014, obligaţie nerecuperată integral nici în prezent.

P.F.A. Cuculeanu Constantin a încheiat cu U.A.T.C. Iordăcheanu, Contractul de prestări servicii nr. 106/01.09.2016 (neînregistrat la entitate, semnat numai de primar, fără viză de control financiar preventiv), având ca obiect “furnizarea de servicii de întreţinere instalaţii apă şi canal”, pe o durată de un an cu începere de la 01.09.2016, cu un preţ de 1.400 lei fără TVA, pe baza rapoartelor de lucrări confirmate şi acceptate de beneficiar (anexa nr. 101). Angajamentul legal a fost modificat prin actul adiţional nr.1 din data de 28.08.2017 (anexa nr. 102), prin care durata a fost prelungită cu un an (până la 31.08.2018), iar preţul a fost majorat la 2.400 lei fără TVA, cu mențiunea că în data de 17.07.2018 a fost încheiat Acordul de reziliere al Contractului de prestări servicii nr. 106/01.09.2016, înregistrat cu nr. 4444/17.07.2018 (anexa nr. 103).

Achiziţia publică a fost realizată fără respectarea procedurilor de atribuire reglementate de Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziții, persoanele cu atribuţiuni din cadrul Compartimentului de Achiziţii Publice menţionând că nu li s-a „solicitat iniţierea şi realizarea activităţii pe linia de achiziţii publice” (anexa nr. 104). Această contractare s-a realizat fără respectarea art.167 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016, respectiv fără a se ţine cont că în perioada în care Cuculeanu Constantin a activat în cadrul instituţiei publice a comis abateri profesionale grave, fiind debitor, cu o poprire instituită la Casa de Pensii Prahova din luna iunie 2014, pentru suma de 14.210 lei, urmare activităţii desfăşurate în cadrul aceluiaşi serviciu (alimentare cu apă), abateri cauzatoare de prejudicii nerecuperate integral până în prezent.

Acest contract de prestări de servicii a fost încheiat în condiţiile în care Consiliul Local al U.A.T.C. Iordăcheanu a aprobat prin H.C.L. nr. 4/22.01.2016, H.C.L. nr. 10/17.03.2016, H.C.L. nr. 41/23.11.2016 şi H.C.L. nr.2/08.01.2018 funcţionarea „compartimentului de apă” în cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu un număr de trei salariaţi, respectiv 3 muncitori calificaţi, din care unul având atribuţii de gestionare a facturilor.

Conform hotărârilor consiliului local şi a fișelor de post (anexa nr. 105 şi nr. 106), în perioada analizată (septembrie 2016 – iulie 2018) serviciul de întreţinere a instalaţiilor de apă şi canal trebuia asigurat de doi muncitori (Apostol Eremia şi Plută Stelian) din cadrul „Compartimentului de apă” al U.A.T.C. Iordăcheanu, care aveau următoarele atribuţii şi răspunderi:

– „Îndeplineşte, se ocupa de remedierea tuturor defecţiunilor apărute la sistemul de distribuţie a apei potabile pe comuna Iordăcheanu, judeţul Prahova;

Urmăreşte funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei de tratare şi pompare, depozitare şi distribuţie către consumatori;

Remediază defecţiunile din sistem;

– Informează operativ despre orice neregulă apărută în sistemul de alimentare cu apă conducerea unităţii;

– Îndeplineşte orice alte atribuţiuni  date de conducerea primăriei”.

Specificăm faptul că, în perioada septembrie 2016 – iulie 2018 salariul net pentru un program normal al salariaţilor care aveau atribuţiuni în cadrul serviciului de apă a crescut de la 1.047 lei în septembrie 2016, la 2.132 lei în iulie 2018.

Prin referatele de activitate întocmite în data de 13.03.2019 (anexa nr. 107), cei doi salariaţi, specifică faptul că şi-au desfăşurat activitatea la staţiile de apă (care cuprinde „sistemul de pompare şi distribuţie” şi „pompare rezervor staţie pompare”), că au „urmărit sistemul de apă”, că au realizat acţiuni pentru remedierea avariilor apărute prin fisurarea de conducte şi piese de branşament, că au efectuat lucrări de săpături pentru remedierea avariilor, că au realizat montarea de apometre şi înlocuirea de apometre sparte şi uzate, precum şi faptul ca „materialele şi piesele necesare remedierii avariilor apărute, au fost achiziţionate din magazie şi depozite, conform referatelor de necesitate (…)”.

În perioada 01.09.2016 – 15.07.2018, P.F.A. Cuculeanu Constantin a întocmit facturi către entitatea publică în valoare de 42.000 lei, respectiv: 16.800 lei în perioada octombrie 2016 – septembrie 2017,  7.200 lei în perioada octombrie – decembrie 2017, 18.000 lei în perioada octombrie – decembrie 2018 (fișe de furnizori prezentate în anexa nr. 108), în care la denumirea serviciilor a înscris “c/v prestări servicii luna (…)”, fără că documentele să fie semnate de control financiar preventiv propriu, cu menţiunea că ataşat au fost prezentate „rapoarte de activitate” întocmite lunar (anexa nr. 109), în care au fost înscrise anumite date (prestaţii, locul intervenţiei, obiectul intervenţiei şi materialele folosite), cu precizarea că lucrările nu au fost recepţionate de nicio comisie desemnată de ordonatorul de credite, iar materialele înscrise ca fiind folosite nu au fost primite şi utilizate de acesta.

Conform referatelor de necesitate, notelor de intrare recepţie şi bonurilor de consum, materialele înregistrate în contabilitatea instituţiei au fost solicitate şi utilizate de către personalul salariat din cadrul serviciului de apă (Apostol Eremia şi Plută Stelian), care conform fișelor de post erau abilităţi să realizeze aceste activităţi, cu menţiunea ca:

– unele note de intrare recepţie şi bonuri de consum semnate de Plută Stelian şi Apostol Eremia sunt semnate de comisia de recepţie şi şeful de compartiment contabilitate. Prezentăm câteva exemple în anexa nr. 110.

– în unele note de intrare recepţie şi bonuri de consum a fost înscris la „primitor” numele de „Cuculeanu C” care a fost tăiat (barat) cu pixul şi înloculit cu numele şi prenumele lui Plută Stelian care a şi semnat documentele, cu mențiunea că acestea nu sunt de comisia de recepţie şi şeful de compartiment contabilitate. Prezentăm câteva exemple în anexa nr. 111.

Mai mult, în rapoartele de activitate întocmite de Cuculeanu Constantin sunt trecute lucrări de branşare a anumitor abonaţi în condiţiile în care acestea au fost realizate efectiv de salariaţii instituţiei publice pe bază de proces verbal. Exemplificăm:

– abonatul Dumitru Constantin din satul Moceşti care este trecut în raportul lui Cuculeanu Constantin din luna aprilie 2017 la poziţia nr.1, iar conform Procesului verbal din data de 06.04.2017 apometrul a fost montat de către instalatorul Plută Stelian;

– abonatul Bageac Adrian Valentin din satul Moceşti care este trecut în raportul lui Cuculeanu Constantin din luna iulie 2017 la poziţia nr.1, iar conform Procesului verbal din data de 05.07.2017 apometrul a fost montat de către instalatorul Plută Stelian;

– abonatul Sonu Paul Ionel din satul Moceşti care este trecut în raportul lui Cuculeanu Constantin din luna iulie 2017 la poziţia nr.8, iar conform Procesului verbal din data de 30.07.2017 apometrul a fost montat de către instalatorul Plută Stelian, etc  (anexa nr. 112).

În toate „rapoartele de activitate” semnate de Cuculeanu Constantin şi primarul Safta Constantin sunt trecute doar anumite zile în care prestatorul a desfăşurat anumite lucrări (revizie, branşament apa, avarie, instalaţie apa etc) fără a fi recepţionate de către o comisie desemnată, în majoritatea lunilor consemnând în mod nejustificat „supraveghere şi mentenanţa”, respectiv „supravehere staţia de pompare şi între şist. alimentare cu apă al comunei”, în condiţiile în care o astfel de supraveghere şi mentenanţa nu a făcut obiectul contractului, aceste atribuţii fiind, conform fișelor de post, în sarcina personalului contractual angajat al U.A.T.C. Iordăcheanu (Plută Stelian şi Apostol Eremia).

Specificăm faptul că aşa cum reiese din documentele justificative întocmite, toate activităţile serviciului de apă din perioada în care PFA Cuculeanu Constantin nu a avut încheiat contract de prestări de servicii, au fost realizate de cele două persoane angajate în cadrul unităţii, perioada în care au fost realizate inclusiv lucrări de branşamente (anexa nr. 113) şi lucrări de trecere a consumului persoanelor fizice de la pauşal în consum contorizat (anexa nr. 114).

Aşa cum reiese din documentele prezentate, PFA Cuculeanu Constantin a fost remunerat nelegal pe toată perioada (01.09.2016 -15.07.2018) în condiţiile în care acesta a prestat servicii doar în anumite zile din lună (ex: 7 zile în luna septembrie 2016; 5 zile în luna noiembrie 2016; 4 zile în luna aprilie 2017;  4 zile în luna februarie 2018 etc).

În timpul misiunii de audit financiar a fost stabilită valoarea prejudiciului creat bugetului propriu al U.A.T.C. Iordăcheanu în perioada septembrie 2016 – iulie 2018, raportat la numărul de  zile în care PFA Cuculeanu Constantin nu a realizat prestări de servicii, respectiv plata nelegală de la Capitolul 70.02 – alin. 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii” a “activităţii de supraveghere şi mentenanţa” necontractate şi nerecepţionate, care intră în sarcina persoanelor angajate în cadrul instituţiei conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de Consiliul Local, în sumă totală de 30.455,14 lei, fără a se îndeplini condiţiile legale de efectuare a plăţii (anexa nr. 115).

Organele de specialitate din cadrul entităţii, pentru prejudiciul în valoare totală de 30.455,14 lei care au calculat dobânzi penalizatoare de la ultima plată până la data de 31.03.2019  în valoare de 4.721,70 lei (anexa nr. 116), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (în vigoare începând cu 01.01.2016).

Faţă de cele prezentate mai sus au fost încălcate prevederile:

– art. 14 (2) și alin. (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale potrivit cărora: ”cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale”; „Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art.1, alin.(2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială”;

– art. 23, alin. (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în care se specifică: “Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”;

– art. 51, alin. (3), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în care se specifică: “Efectuarea cheltuielilor  bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale sau din convenții, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor și a altor drepturi bănești, plata obligațiilor bugetare, precum și a altor obligații.”;

– art. 54, alin. (5) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în care se specifică: (5)“Instrumentele de plată trebuie să fie însoțite de documentele justificative. Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor și executarea serviciilor și altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate. Instrumentele de plată se semnează de contabil și șeful compartimentului financiar-contabil.

(6) Efectuarea plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, și numai după ce acestea au fost angajate, lichidate și ordonanțate”.

– art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Legea contabilității nr.81/1992, republicata, cu modificările și completările ulterioare: “Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ”; “Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”;

– punctul 2 – “Lichidarea cheltuielilor din O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, care precizează: ”Verificarea existenței obligației de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenția creditorului, precum și realitatea serviciului efectuat” (bunurile au fost livrate, lucrările executate și serviciile prestate).

– 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările și completările ulterioare: „Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public”.

Valoarea abaterilor constatate este de: 35.176,84 lei din care: 30.455,14 lei prejudiciu si 4.721,70 lei dobânzi penalizatoare de la ultima plată până la data de 31.03.2019.

Cauzele care au condus la apariția deficientelor constatate a fost incheierea nelegala a contractului de achizitie publica si efectuarea platilor fara a avea la baza documente justificative.

Consecința economico-financiară a abaterii de la legalitate și regularitate a fost prejudicierea bugetului local cu suma menționată, prin nerespectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatată abaterea consemnată, în conformitate cu prevederile din actele normative sau sarcinile din fișele postului, sunt:

– Safta Constantin, primar și ordonator de credite (pentru suma de 30.455,14 lei), care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plată prin semnarea facturilor cu „bun de plată”;

– Bădulescu Steluţa, Mihalache Elena conform sarcinilor înscrise în fișa postului şi a dispoziţiilor primite (pentru suma de 23.841,52 lei, respectiv facturile plătite în perioada noiembrie 2016 – martie 2018);

– Burducea Mariana (pentru suma de 6.613,62 lei, respectiv facturile plătite în perioada iunie – noiembrie 2018), conform sarcinilor înscrise în fișa postului şi a dispoziţiilor primite.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197, nr. 199, nr. 198  și nr.200), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea menționează:

– “Referitor la contractual cu Cuculeanu Constantin, a fost necesar pentru supravegherea eficientă a funcţionării sistemului de apă. Menţionez că cei doi salariaţi au fost angajaţi pentru 3 sate iniţial şi ulterior sistemul de apă s-a extins în toată comună, adică în cele şase sate” – Safta Constantin;

– “Angajarea PFA Cuculeanu Constantin s-a realizat la propunerea ordonatorului de credite şi pentru servicii care nu fac obiectul contractului, respectiv supraveghere şi mentenanţa” – Bădulescu Steluţa;

– “Contractual de prestări servicii cu PFA Cuculeanu Constantin nu mi-a fost arătat pentru a fi vizat CFPP iar documentele de plată le-am semnat fără să ştiu obiectul contractului” – Mihalache Elena;

– “Referitor la sumele plătite către PFA Cuculeanu Constantin am aplicat viza CFPP pe documentele de plată fără a verifica clauzele din contract şi am acceptat nejustificat plata unor operaţiuni de supraveghere şi mentenanţa. Menţionez că am considerat că exprimarea privind efectuarea lucrărilor din situaţia de plată corespunde obiectului contractului.” – Burducea Mariana.

Răspunsurile date la notele de relații solicitate nu sunt de natură să combată constatările echipei de audit, iar „necesitatea” menţionată de ordonatorul de credite nu poate fi argumentată pe toată perioadă, în condiţiile în care PFA Cuculeanu Constantin nu a prestat activităţi zilnice care să fie susţinute cu documente justificative.

      În timpul misiunii de audit nu au fost luate masuri de recuperare a prejudiciului.

Punctul de vedere al entității auditate este diferit cu cel al echipei de audit si este consemnat în Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204).

Recomandările echipei de audit: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia.

 

6.4.1. În perioada 2016 2017, autoritatea contractantă U.A.T.C. Iordăcheanu, contrar dispoziţiilor art. 11, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a divizat contractul de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii  “Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Valea Cucului” în două contracte distincte de valoare mai mică, respectiv contractul nr. 156/04.10.2016, încheiat cu SC Alkin Construct S.R.L. urmare unei achiziţii prin cumpărare directă cu anunţ în SEAP, în valoare de 226.430,31 lei (fără TVA), respectiv 271.716,37 lei cu TVA, pentru structura de rezistenţă şi contractul nr. 30/15.06.2017, în valoare de 364.242,59 lei fără TVA (SC Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu fiind înfiinţată în februarie 2017, nu era la acea dată plătitoare de TVA), pentru celelate lucrări, încheiat prin încredinţare directă  cu SC Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu, a cărui valoare a fost majorata prin acte adiţionale în baza unor  dispoziţii de şantier cu suma de 211.338,15 lei.

În acest mod, autoritatea contractantă a evitat aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 7, alin. 5, în sensul că lucrările  au făcut obiectul unei cumpărări directe cu anunţ în SEAP (41,95%), celelalte lucrări (58,05%) aferente aceluiaşi proiect au fost acordate prin încredinţare directă Societăţii Comerciale Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu.

Cu privire la acest obiectiv de investiţii “Reabilitare Scoala clasele I-VIII, sat Valea Cucului”, Inspectorarul Judeţean în Construcţii Prahova, în Procesul-verbal de control înregistrat la Primăria Comunei Iordăcheanu sub nr. 2852/10.05.2018, întocmit urmare unei petiţii ce intra în competenţa I.S.C., consemnează:

<<2.DATE PRIVIND ASPECTELE SESIZATE ÎN PETIŢIE:

“Trebuia ca şcoala să fie construită din nou, dar nu s-a întâmplat aşa – au fost păstraţi anumiţi pereţi pe vechea fundaţie, legaţi de alţi pereţi; – acoperisul nu este asigurat, este legat cu copci care se pot desprinde uşor şi se dărâmă,…”

3.CONSTATĂRI ÎN URMA CONTROLULUI:

3.5. Constatări ca urmare a verificării efectuate în teren în vederea aspectelor sesizate privind lucrările efectuate de Rrimaria comunei Iordăcheanu la obiectivul de investiţii Reabilitare Scoala clasele I-VIII, sat Valea Cucului.

Investiţia Reabilitare Scoala clasele I-VIII, sat Valea Cucului, comună Iordăcheanu, a făcut în cursul anului 2017 obiectul controalelor efectuate de I.J.C. Prahova, în domeniul calităţii în construcţii, prin care urmare a constatărilor au fost dispuse măsuri cu termene şi responsabilităţi.

Cu privire la aspectele sesizate în petiţie referitor la realizarea acoperişului, la control a fost prezentat  Procesul-verbal de recepţie calitativă nr. 15/17.07.2017 încheiat de factorii responsabili implicaţi conform legii în conceperea, execuţia şi urmărirea calităţii lucrărilor, prin care este consemnat faptul că lucrările executate la şarpanta acoperişului sunt conforme cu prevederile proiectului tehnic de execuţie şi este acordat acceptul în continuare a execuţiei lucrărilor.

La data controlului prezent nu este efectuată încă recepţia la terminarea lucrărilor la acest obiectiv de investiţie.

 1. MĂSURI:

4.1. În conformitate cu atribuţiile ce revin administraţiei publice locale, potrivit art. 27, 28 şi 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism şi autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii, va efectua un control în vederea verificării realizării obiectivelor de construcţie consemnate în prezentul act de control la punctele 3.2.2, 3.4, 3.5 ce aparţin investitorilor Safta Constantin, SC Alionte Mioriţa S.R.L., Primăria comunei Iordăcheanu şi funcţie de cele constatate se va dispune în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice. Răspund: Primarul comunei Iordăcheanu,Viceprimarul comunei Iordăcheanu, Responsabilul U.A.T., Termen: 31.05.2018.>>

În Procesul-verbal de control nr. 2852/10.05.2018, la punctul 1. „Date generale referitoare la control”, se consemnează: “Activitatea specifică privind controlul în domeniul disciplinei în construcţii, a întocmirii proceselor verbale de contravenţii săvârşite în comună Iordăcheanu se desfăşoară de către dna Mihalache Elena, în baza Dispoziţiei primarului nr. 387/06.10.2017.” (anexa nr. 117).

Cu privire la obiectivul de investiţii “Reabilitare Scoala clasele I-VIII, sat Valea Cucului”, reprezentanţii entităţii auditate au prezentat Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5381/30.08.2018, încheiat între SC Alkin Construct S.R.L. (administrator Nitu Marian) şi SC Sebralmar Construct S.R.L. (administrator Nitu Gabriela), pe de o parte şi comuna Iordăcheanu, pe de alata parte. Comisia de recepţie a fost formată din Redeleanu Mihai (preşedinte comisie), Oprica Daniel (membru), Lisandru David (membru), Oprescu Nicolae (delegat ISC Prahova) şi Popescu Mihai (inginer constructor). Au participat şi Nitu Marian, administrator SC Alkin Construct S.R.L., Nitu Gabriela, administrator SC Sebralmar Construct S.R.L. şi Stanciu Gheorghe, diriginte de şantier (anexa nr. 118).

La punctul 7 din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5381/30.08.2018 s-a consemnat “Admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor”, motivate la punctul 8 prin “Realizarea lucrărilor conf. proiect DTAC nr. 1/A/2016 şi PT 16.v.004 realizate de SC PROARHCONS S.R.L. şi SC PROVISCO S.R.L..”

În concluzie, la data efectuării misiunii de audit financiar, obiectivul de investiţii “Reabilitare Scoala clasele I-VIII, sat Valea Cucului” este recepţionat cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5381/30.08.2018 şi a fost admisă recepţia.

În urma misiunii de audit financiar, au fost constatate următoarele aspecte:

În operaţiunea de divizare a  contractului de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii  “Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Valea Cucului” a fost implicată Bitir Mirela Georgeta, care la momentul încheierii contractului nr. 156/04.10.2016 cu SC Alkin Construct S.R.L. nu avea calitatea de salariat al U.A.T.C. Iordăcheanu şi nu exista nici un document, contract, etc, care să reglementeze raporturile de colaborare ale acesteea cu entitatea auditată.

Achiziţia a fost realizată cu participarea numitei Bitir Mirela Georgeta, care aşa cum a precizat în nota de relaţii (anexa nr. 157), nu era angajată a U.A.T.C. Iordăcheanu, dar, întrucât a întocmit documentaţii de lucrări pentru Nitu Marian, administrator al SC Alkin Construct S.R.L (la U.A.T.C. Călugăreni şi U.A.T.C. Gura Vadului), primarul Safta Constantin a solicitat-o să opereze în SEAP pentru realizarea achiziției, elementul de legătură între ordonatorul de credite al U.A.T.C. Iordăcheanu şi  Bitir Mirela Georgeta fiind cunoştinţă comună, Nitu Marian.

Contextul în care se realizează colaborarea dintre şi U.A.T.C. Iordăcheanu este prezentat şi la achiziţia contractului nr. 187/16.11.2016 prin care s-a încredinţat lucrarea către SC Alkin Construct S.R.L., ocazie cu care, Bitir Mirela Georgeta a întocmit Nota justificativa privind estimarea valorii contractului pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare drumuri locale, comună Iordăcheanu, judeţul Prahova” şi a semnat-o sub titulatura “ref. spec. Bitir Mirela Geogeta – Compartiment Achiziţii Publice”, fără să aibă această calitate şi fără să fie măcar angajată (la acel moment, anterior încheierii contractului) a U.A.T.C. Iordăcheanu (punctul 6.5. din prezentul proces-verbal de constatare).

În răspunsul la nota de relatii, Bitir Mirela Georgeta precizează: “Am fost solicitata de domnul primar in septembrie 2016 sa postez in SEAP o achizitie de lucrari de rezistenta la Scoala Valea Cucului urmand a se desfasura o licitatie deschisa la care nu am participat.

În vederea reabilitării şcolii cu clasele I-VIII din satul Valea Cucului,  comuna Iordăcheanu, în baza unui “Raport de expertiză tehnică” întocmit  de expertul tehnic Petru C. Stelian în anul 2016 şi a unui “Studiu geotehnic reabilitare scoala clasele I-VIII comuna Iordăcheanu, sat Valea Cucului, judeţul Prahova”, a fost întocmit proiectul tehnic “Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Valea Cucului” de către SC Proarhcons S.R.L. Ploieşti, în baza contractului 127/15.09.2016, pentru care a fost emisa factura nr. 005/17.10.2016 în valoare de 10.000 lei, achitată cu O.P. nr. 1273/31.10.2016 (anexa nr. 119).

De asemenea, pentru servicii de consultanta-revizuire documentaţie tehnică s-au plătit 3.000 lei (factura nr. 003/10.08.2016 şi op nr. 1000/26.08.2016) şi 900 lei pentru verificare proiect conform Legiinr. 10/1995 (factura nr. 505/16.11.2016 şi op nr. 1385/25.11.2016) – anexa nr. 120.

Proiectantul a întocmit devizul general  în valoare de  647.600 lei fără TVA (cap. 4 – cheltuieli pentru investiţia de bază)  – anexa nr. 121.

Reprezentanţii entităţii auditate nu au prezentat documente privind stabilirea valoarii estimate a achiziţiei, în anunţul de publicitate nr. 47629/09.09.2016 (anexa nr. 122) valoarea estimată, fără TVA a fost de 283.037,89 lei, reprezentând doar o parte din lucrare (structura de rezistenţă).

Conform art. 12 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, “valoarea estimată a achiziţiei se determina înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire”, iar în conformitate cu art. 17, alin. (1) din acelaşi act normativ, “În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze o construcţie sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei se determina luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.

Art. 16 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (forma valabilă la data de 04.10.2016) prevede: “În cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări valoarea estimată a achiziţiei se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia contractantului de către autoritatea contractantă, necesare pentru executarea lucrărilor”; astfel, pentru obiectivul de investiţii  “Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Valea Cucului”, valoarea estimată este  de 661.500 lei (respectiv 10.000 lei valoarea proiectului,  3.000 lei consultanță-revizuire documentație tehnică, 900 lei verificare tehnică şi 647.600 lei valoarea din devizul general).

În aceste condiţii, întrucât valoarea estimată era mai mare de 441.730 lei, conform dispoztiilor art. 7, alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 98/2016,  se impunea aplicarea obligatorie a procedurii simplificate.

Autoritatea contractantă a evitat aplicarea procedurii simplificate de atribuire reglementată de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, impusă de art. 7, alin. (2) şi alin. (5), în sensul că o parte din lucrare  a făcut obiectul unei cumpărări directe cu anunţ în SEAP (41,95%), celelalte lucrări (58,05%) aferente aceluiaşi proiect au fost acordate prin încredinţare directă Societăţii Comerciale Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu.

Astfel, a fost publicat în SEAP anunţul de participare în data de 05.09.2016 pentru achiziţia “Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Valea Cucului, com. Iordăcheanu, jud. Prahova”, doar pentru “Structura de rezistenţă” cu o valoare estimată de 283.037,89 lei, criteriul de adjudecare fiind “Preţul cel mai scăzut”.

În data de 06.09.2016 au solicitat transmiterea documentaţiei de atribuire S.C. Rifania Drumconstruct S.R.L. (adresa nr. 115/06.09.2016) şi S.C. Alkin Construct S.R.L. (adresa nr. 115/06.09.2016) – anexa nr. 123.

În data de 08.09.2016, U.A.T.C. Iordăcheanu a comunicat cu adresa nr. 118 către S.C. STEP CONSTRUCT S.R.L. şi cu adresa nr. 120 către S.C. ALITAN SERV CONS S.R.L. următoarele: “depunerea dosarelor cu ofertă pentru obiectivul Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Valea Cucului, com. Iordăcheanu, jud. Prahova se va face până pe data de 09.09.2016, ora 10.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 09.09.2016, ora 10.30.”  Aceeaşi comunicare s-a făcut şi către S.C. Alitan Serv Cons S.R.L. prin adresa nr. 120/08.09.2016 (anexa nr. 124).

Facem menţiunea ca în dosarul achiziţiei nu există documente privind solicitarea S.C. STEP CONSTRUCT S.R.L. şi S.C. ALITAN SERV CONS S.R.L. a documentaţiei de atribuire.

Prin Dispoziţia nr. 354/09.09.2016 a fost constituită comisia de evaluare a ofertelor, formată din: Dorobanţu Eduard Deleanu (consilier resurse umane), Constantin Venera (consilier contabilitate) şi Andrei Daniel Ştefan (casier) – anexa nr. 125.

În dosarul achiziţiei exista un proces-verbal întocmit in data de 09.09.2016 la deschiderea ofertelor, denumit “proces-verbal – sedinta de deschidere”, dar neînregistrat la entitatea auditată, în care s-au analizat ofertele depuse de S.C. Alitan Serv Cons S.R.L. (239.798,87 lei fără TVA), S.C. Alkin Construct S.R.L. (226.430,31 lei fără TVA) şi S.C. Step Construct S.R.L. (272.218,00 lei fără TVA), unde s-a consemnat că s-a procedat la deschiderea ofertelor în data de 09.09.2016, ora 10.30 (anexa nr. 126).

Cele trei oferte au fost depuse cu scrisoare de înaintare, prezentate în anexa nr. 127, astfel:

– Oferta SC Alitan Serv Cons S.R.L., înregistrată cu nr. 5875/09.09.2016, ora 9.44 A.M.;

– Oferta SC Alkin Construct S.R.L., înregistrată cu nr. 5876/09.09.2016, ora 9.46 A.M.;

– Oferta SC Step Construct S.R.L., înregistrată cu nr. 5879/09.09.2016, ora 9.59 A.M..

Toate scrisorile de înaintare se încheie cu fraza: “Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisfice cerinţele.

În Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică înregistrat sub nr. 137/26.09.2016 s-a consemnat ca “Ofertantul câştigător este SC Alkin Construct S.R.L. cu o ofertă de 226.430,31 lei fără TVA şi cu o durată de finalizare a lucrărilor de 5 (cinci) luni de zile de la data primirii ordinului de începere a acestora.” (anexa nr. 128).

Prin Dispoziţia nr. 365/26.09.2016 a fost modificată componența comisiei de evaluare a ofertelor, Constantin Venera fiind înlocuită cu Redeleanu Mihai (anexa nr. 129). În comisie nu a fost numit nici un specialist calificat să analizeze şi să evalueze ofertele, Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică înregistrat sub nr. 137/26.09.2016 fiind întocmit în aceeaşi zi cu modificarea componenței comisiei, situație în care este evident că aceste documente au fost întocmite formal, fără a analiza şi a evalua ofertele.

Mai mult, în Dispoziţiile nr. 354/09.09.2016 și nr. 365/26.09.2016  prin care a fost constituită comisia de evaluare a ofertelor, la art. 2 se invoca respectarea prevederilor legale în vigoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, în condiţiile în care chiar modificarea componenței comisiei în ziua în care a şi fost întocmit Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, arata că aceasta comisie nu avea timpul necesar evaluării ofertelor.

Dealtfel, membrii comisiei au declarat în răspunsul la notele de relaţii solicitate că nu avut cunostință de divizarea contractului (anexele nr. 130,  nr. 131 si nr. 132).

Contractul nr. 156/04.10.2016 (anexa nr. 133) a fost atribuit unui ofertant, respectiv S.C. Alkin Construct S.R.L. (urmare unei cumpărări directe cu anunţ în SEAP) care se afla sub incidenţa motivelor de excludere prevăzute de art. 67, lit. c) şi lit. g) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (situaţie care era cunoscută la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, dar de care nu s-a ţinut seama), din următoarele motive: în procesul-verbal de constatare nr. 7516/11.11.2016 întocmit de auditorii publici ai Camerei de Conturi Prahova, cu privire la contractele de lucrări încheiate cu S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. Tărculeşti s-au consemnat următoarele:

– în anul 2014, la nivelul entităţii au fost înregistrate cheltuieli nejustificate şi s-au efectuat plati nelegale către S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. de 18.600,72 lei, pentru obiectivul  “Balastare drumuri comunale în comuna Iordăcheanu  – judetul Prahova”, ca urmare a decontării unui număr de ore de utilaj majorat;

– în anul 2015, la obiectivul de investiţii “Construire terem minifotbal” s-a constatat plata nelegală a sumei de 35.795,34 lei către prestatorul S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L. Tărculeşti, ca urmare decontării unor cantităţi de material supraevaluate şi a unui număr de ore utilaj majorat. Cu mentiunea ca pana in prezent prejudiciile nu au fost recuperate datorita inactiunii conducerii entitatii asa cum s-a prezentat anterior.

În anul 2017, pentru realizarea lucrărilor necontractate în anul 2016, ca urmare a divizării, aferente obiectivului “Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Valea Cucului”, respectiv “Arhitectura” (354.202,79 lei fără TVA) şi “Instalaţie electrică” (10.361,27 lei),  însumând 364.564,06 lei, ordonatorul principal de credite a încheiat contractul nr. 30/15.06.2017 (contractul nu este înregistrat la registratură entităţii, numărul regăsindu-se doar într-un registru condus de referentul achiziţii) cu SC Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu, societate înregistrată la ORC în data de 27.02.2017 şi al cărei administrator este soţia acţionarului şi administratorului SC Alkin Construct S.R.L. (anexa nr. 134).

Contractul nr. 30/15.06.2017, neînregistrat la registratură entităţii, din partea autorităţii contractante este semnat doar de ordonatorul principal de credite, nu este vizat c.f.p.p. şi nu este semnat de referentul de specialitate achiziţii publice.

Subliniem că aplicarea procedurii simplificate pentru contractarea lucarilor era obligatorie. Autoritatea contractantă a încălcat dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice încă de la început, în 2016, prin divizarea contractului, fiind obligtorie procedura simplificată.

Nu au fost respectate:

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 11, respectiv: „(1) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achizitiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege. (2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege”.

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a, d;

Valoarea abaterii generată de neasigurarea mediului concurenţial şi efectele încheierii contractelor pe fondul încălcării dispoziţiilor legale care reglementează domeniul achiziţiilor publice care a fost parţial determinată în timpul misiunii de audit este prezentată la punctele următoare.

Consecința economico-financiară, urmare distorsionării sistemului concurenţial şi încălcării principiilor enunţate la art. 2 din Legea nr. 98/2016, o reprezintă realizarea obiectivului de investiţii la preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurente.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate și regularitate sunt:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care a semnat ambele contracte prin care s-a realizat divizarea;

Constantin Venera care a acordat viza c.f.p.p. pe contractul nr. 156/04.10.2016, deşi se impunea formularea refuzului de viză, procedura simplificată de atribuire a contractului fiind obligatorie;

Bitir Mirela Georgeta referent de specialitate achiziţii publice care a întocmit documentaţia de atribuire pentru Contractul nr. 30/15.06.2017, angajament pe care nu l-a semnat.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197, nr. 132  și nr. 202), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea și-au însușit constatarea auditorilor publici externi, menţionând:

„În momentul începerii lucrării de reparaţii capitale am avut fonduri numai pentru structura de rezistenţă, urmând pentru restul să găsim sursa de finanţare şi dacă nu s-a realizat o colaborare cu Consiliul Judeţean Prahova, am folosit sumele din excedent.” – Safta Constantin;

 „Nu am avut cunoştinţă de divizarea contractului în două contracte distincte de valoare mai mică” Constantin Venera;

„Am fost solicitată de domnul primar în septembrie 2016 să postez în SEAP o achiziţie de lucrări de rezistenţă la Şcoală Valea Cucului urmând a se desfăşura o licitaţie deschisă la care nu am partici -pat.În anul 2017 domnul primar  a solicitat că lucrările de arhitectură şi instalaţii electrice la să fie atribuite prin selecţie de oferte şi nu prin achiziţie pe SEAP ca şi lucrările de rezistenţă,motivul invocat fiind acela că este urgenţa finalizarea lucrărilor.” – Bitir Mirela Georgeta;

În timpul misiunii de audit nu au fost luate măsuri de remediere.

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204).

Auditorii publici externi formulează următoarea recomandare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate: Elaborarea şi aplicarea  procedurilor operaţionale care să reglementeze domeniul achiziţiilor publice în conformitate cu dispoziţiile legale de reglementare.

 

6.4.2. În anul 2016, prin implicarea în procedura de achiziţie a unei persoane din afara instituţiei, în condiţii care exced cadrului legal şi prin divizarea contractului pentru a nu fi supus procedurii simplificate de achiziţie, prin numirea unei comisii de evaluare a ofertelor ai cărei membrii nu aveau legătură cu domeniul achiziţiilor, aşa cum am prezentat la punctul anterior, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 156/04.10.2016 cu S.C. Alkin Construct S.R.L. urmare unei cumpărări directe cu anunţ în SEAP în valoare de 226.430,31 lei (fără TVA), respectiv 271.716,37 lei cu TVA, pentru structura de rezistenţă, finanatat de la capitolul 65.02 Învăţământ, art. 71.01 Active fixe, 71.01.01 Construcţii, având la bază o ofertă în care au fost incluse articole supraevaluate.

     Astfel, în oferta pe baza carea a fost încheiat contractul de lucrări nr. 156/04.10.2016 cu SC Alkin Construct S.R.L. sunt incluse tarife orare (chirie) pentru popi metalici şi grinzi metalice de 10 ori mai mare decât costul real.

În faza de ofertare nu au fost solicitate clarificări cu privire la acest aspect, deşi în celelate doua oferte tariful a fost de 0,01 lei/oră/pop sau grindă (S.C. Step Construct S.R.L.), respectiv de 0,002 lei/oră/pop sau grindă (S.C. Alitan Servcons S.R.L.), faţă de 0,3 lei/ ora/pop sau grinda la S.C. Alkin Construct S.R.L..

În timpul misiunii de audit entitatea auditată a solicitat clarificări executantului cu privire la acest articol, urmare cărora a primit în fotocopie doua facturi emise de SC IULIDOR CONSTRUCT S.R.L. Urlaţi (factura nr. 18/224.11.2016 în valoare de 20.260 lei şi factura nr. 19/25.11.2016 în valoare de 4.334 lei), în care preţul pentru inchierierea a 402 buc. popi metalici este de 20.260 lei, iar pentru grinzi metalice 4.334,40 lei, adică exact preţul din oferta SC Alkin Construct S.R.L., în condiţiile în care preţul de achiziţie practicat pe piaţă pentru popi şi grinzi metalice este inferior sumei plătite pentru închirierea acestora (respectiv 48 lei/pop preţ de achiziţie, comparativ cu 50,39 lei/pop chirie pentru 7 zile) – anexa nr. 135.

Aşa cum am prezentat la punctul anterior, urmare unei cumpărări directe cu anunţ în SEAP, desfăşurată în condiţii de încălcare a dispoziţiilor legale, respectiv divizarea contractului, cumpărare la realizarea careea a participat şi Bitir Mirela, nefiind angajată la U.A.T.C. Iordăcheanu la acea dată (are calitatea de salariat începând cu 27.02.2017), respectiv a lansat anunţul de participare în SEAP, între U.A.T.C. Iordăcheanu şi SC Alkin Construct S.R.L. a fost încheiat contractul de lucrări nr. 156/04.10.2016 în valoare de 226.430,31 lei (fără TVA), respectiv 271.716,37 lei cu TVA, doar pentru structura de rezistenţă din cadrul obiectivului de investiţii “Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Valea Cucului”,   finanatat de la capitolul 65.02 – Învăţământ, art. 70.01 – Construcţii,

Întrucât prin H.C.L. nr. 36/23.11.2016 şi H.C.L. nr. 47/19.12.2016 au fost aprobate Listele de investiţii în care pentru obiectivul “Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Valea Cucului”, finanatat de la capitolul 65.02 – „Învăţământ”, au fost aprobate credite în suma de 260.000 lei, rezultă că prin incheirea contractului de lucrări nr. 156/04.10.2016 în valoare de 271.716,37 lei, au fost angajate cheltuieli peste limita surselor prevăzute în buget, contrar dispoziţiilor Legii nr. 273/2016 privind finanţele publice locale. (anexa nr. 136).

În anul 2016, SC Alkin Construct S.R.L. a emis facturi şi situaţii de plată în valoare de  152.629,19 lei, pentru care entitatea auditată a efectuat plăţi în suma de 152.629,19 lei, iar în anul 2017 a emis facturi şi situaţii de plată în valoare de  120.944,02 lei, pentru care entitatea auditată a efectuat plăţi în suma de 120.944,02 (anexa nr. 137).

Dirigenţia de şantier a fost asigurată de către PFA Stanciu Gheorghe în baza contractului nr. 155/04.10.2016, preţul serviciilor de dirigenţie de şantier fiind de 2% din valoarea lucrărilor decontate (anexa nr. 138).

Urmare analizării situaţiilor de plată, auditul a constatat că  în situaţia de plată nedatată şi neînregistrată, aferenta facturii nr. 0029/14.12.2016 în valoare de 125.910,76 lei, la poziţia 24, art. 1325 Pop metalic extensibil tip PE 3100 R, pentru 402 bucăţi popi şi 67.536 ore, adică 7 zile, s-a înscris valoarea 20.260,80 lei, ceea ce depăşeşte valoarea de achiziţie a unor popi noi, neutilizaţi, în contitiile în care chiria pentru un pop/lună este de cca 5 lei, ceea ce înseamnă 0,0069 lei/oră.

Similar s-a procedat şi pentru art. 1301 Grinda metalică extensibilă  l = 3-5 m tip ge 1 3shc, la care s-a înscris tariful de 0,3 lei/oră, pentru 14.448 ore.

În oferta  S.C. ALKIN CONSTRUCT S.R.L (anexa nr. 139) tariful orar/pop sau grinda este exact acelaşi ca în “Lista cuprinzând cantităţile de lucrări” întocmită de proiectant, care are caracter confidenţial şi este în mod evident supraevaluat, fiind de cca 10 ori mai mare decât tarifele practicate.

Subliniem că în “Lista cuprinzând cantităţile de lucrări” întocmită de proiectant, pe care o prezentăm în anexa nr. 140, la poziţia nr. 24 art. 1325 Pop metalic extensibili tip PE 3100 R şi poziţia nr. 26 art. 1301 Grinda metalică extensibilă  l = 3-5 m tip ge 1 3shc, s-a înscris tariful de 0,3 lei/oră, ceea ce înseamnă că supraevaluarea s-a făcut încă din faza de proiectare.

În celelate doua oferte tariful este de 0,01 lei/oră/pop sau grindă (SC Step Construct S.R.L.), respectiv de 0,002 lei/oră/pop sau grindă (SC Alitan Servcons S.R.L.) anexa nr. 141 si 142.

Aşa cum am prezentat la punctul anterior, prin Dispoziţia nr. 354/09.09.2016 a fost constituită comisia de evaluare a ofertelor, formată din: Preşedinte: Dorobanţu Eduard Deleanu (consilier resurse umane), Constantin Venera (consilier contabilitate) şi Andrei Daniel Ştefan (casier).

În condiţiile în care în aceiaşi zi, respectiv 09.10.2016 prin Dispoziţia nr. 354/09.09.2016 a fost constituită comisia de evaluare a ofertelor, în care nu este numit nici un specialist calificat să analizeze şi să evalueze ofertele, iar deschiderea ofertelor s-a făcut la ora 10.30, în aceeaşi zi fiind întocmit şi Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică înregistrat sub nr. 137/26.09.2016, este evident că aceste documente au fost întocmite formal, fără a analiza şi evalua ofertele.

Mai mult, în dispoziţia nr. 354/09.09.2016 prin care a fost constituită comisia de evaluare a ofertelor, la art. 2 se invoca respectarea prevederilor legale în vigoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, în condiţiile în care chiar numirea comisiei în ziua în care a şi fost întocmit Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, arata că aceasta comisie nu avea timpul necesar evaluării ofertelor.

Nu au fost respectate:

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 2 alin. (2) lit. d si art. 209 alin. (1) care prevede: „În cazul în care informaţiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în cazul în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanţilor/candidaţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi transparentei”;

– H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publică, art.126 (1), art.127 (1), lit.h), i) respectiv:

„Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor şi, după caz, a solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de evaluare”;

„Comisia de evaluare are următoare atribuţii: (…) h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Lege; i) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de participare şi/sau ofertelor”.

Valoarea abaterii nu a fost stabilită în timpul misiunii de audit, dar având în vedere prezentarea facturilor nr. 18/224.11.2016 în valoare de 20.260 lei şi nr. 19/25.11.2016 în valoare de 4.334 lei care cuprind tranzacţii între SC Iulidor Construct S.R.L. şi SC Alkin Construct S.R.L., pentru închiriere de popi metalici şi grinzi metalice, la costuri mai mari decât cele de achiziţie a unor popi şi grinzi noi, articolele sunt în mod cert mai mari de cca 10 ori decât costurile reale, astfel, existând incertitudini cu privire la realitatea tranzacţiei comerciale între cele două firme.

Cauza care a condus la abaterile prezentate mai sus o constituie funcționarea defectuoasă a controlului intern managerial, încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează domeniul achiziţiilor, care a permis divizarea contractului, sustragerea de la o procedură care s-ar fi desfăşurat într-un mediu concurenţial şi numirea unei comisii de evaluare în condiţiile prezentate, adică formată din persoane neavizate în domeniul achiziţiilor publice.

Consecința economico-financiară, urmare distorsionării sistemnului concurenţial şi încălcării principiilor enunţate la art. 2 din Legea nr. 98/2016, o reprezintă realizarea obiectivului de investiţii la preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurente.

Persoanele cu atribuții în domeniu:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care a semnat ambele contracte, respectiv contractul nr.156/04.10.2016 și contractul de lucrări nr. 30/15.06.2017 prin care s-a realizat divizarea şi a generat situaţia prezentată;

Constantin Venera care a acordat viza c.f.p.p. pe contractul nr.156/04.10.2016, deşi se impunea formularea refuzului de viză, procedura simplificată de atribuire a contractului fiind obligatorie şi a generat situaţia prezentată.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197 și nr. 132), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea și-au însușit constatarea auditorilor publici externi, menţionând:

„În timpul controlului am aflat că s-au supraevaluat unele articole din devizul de lucrări în speţă sistemul de reazem al planşeului.” – Safta Constantin;

 „Nu am avut cunoştinţă de divizarea contractului în două contracte distincte de valoare mai mică” Constantin Venera;

Măsurile luate de entitatea verificată în timpul controlului: în timpul controlului, entitatea nu a întreprins nicio măsură.

Punctul de vedere al conducerii entității verificate: potrivit notei de conciliere înregistrată la entitate sub nr. 2491/10.04.2019, conducerea entității și-a însușit punctul de vedere al auditorilor publici externi și nu au existat puncte de vedere divergenţe.

Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate: Elaborarea şi aplicarea procedurilor operaţionale care să reglementeze domeniul achiziţiilor publice în conformitate cu dispoziţiile legale de reglementare, pentru o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice.

 

6.4.3. În anul 2017, în cadrul derulării contractului de lucrări nr. 30/15.06.2017, încheiat cu SC Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu, prin încredinţare directă, în valoare de 364.242,59 lei fără TVA (SC Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu fiind înfiinţată în februarie 2017, nu era la acea dată plătitoare de TVA),  pentru “Arhitectură” (354.202,79 lei fără TVA) şi “Instalaţie electrică” (10.361,27 lei),  finanţat de la capitolul 65.02 Învăţământ, art. 71.01 Active fixe, 71.01.01 Construcţii, au fost efectuate plati nejustificate către constructor în suma de 9.410,58 lei, urmare punerii în operă a unor materiale de alt tip, faţă de cele ofertate, fără a ajusta în mod corespunzător preţul acestora. Reprezentanţii entităţii auditate au calculat majorări de întârziere în suma de 1.976,22 lei (1%/lună pentru perioada august 2017 aprilie 2019).

Aşa cum am prezentat anterior, urmare încălcării dispoziţiilor legale, care impuneau iniţierea unei proceduri de achiziţie simplificate, între U.A.T.C. Iordăcheanu şi SC Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu a fost încheiat contractul de lucrări nr. 30/15.06.2017 în valoare de 364.242,59 lei (fără TVA), pentru “Arhitectură” (354.202,79 lei fără TVA) şi “Instalaţie electrică” (10.361,27 lei),  din cadrul obiectivului de investiţii “Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Valea Cucului”, finanaţat de la capitolul 65.02 – „Învăţământ”, art. 70.01 – „Construcţii”.

În anul 2017, SC Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu a emis facturi şi situaţii de plată în valoare de  433.997,21 lei (la care se adauga TVA de 49.405,17 lei), pentru care entitatea auditată a efectuat plăţi în suma de 483.402,38 lei (anexa nr. 143).

Valoarea iniţială de 364.242,59 lei a contractului de lucrări nr. 30/15.06.2017 încheiat prin încredinţare directă cu SC Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu, a fost majorata prin acte adiţionale în baza unor  dispoziţii de şantier cu suma de 211.338,15 lei, respectiv cu 58,02%

Prin Dispoziţia de şantier nr. 01/07.07.2017 s-a înlocuit acoperişul din tabla zincată cu  acoperiş din tabla tip Lindab, fiind depua o ofertă de către SC Sebralmar S.R.L. pentru “învelitori placi tabla amprentata tip tigla Lindab, la preţul de 42.674,08 lei (pentru material, inclusiv jgheaburi şi burlane)  – anexa nr. 144.

În situaţia de plată decontată nr. 1CF – NCS1/2017 s-au inclus la  articolele RPCI 37A#, RPCI21B1 şi RPCI25A1 materiale tip Lindab (tablă şi accesorii, jgheaburi şi burlane) în valoare totală de 42.674,08 lei (fără TVA), respectiv 51.618,57 lei inclusiv cota de cheltuieli indirecte (12%) şi cota de profit (8%). Situaţia de plată a fost facturata  cu factura nr.0002/02.08.2017 in valoare de 173.970 şi achitată cu O.P. nr.971/03.08.2017 in suma de 165.271,50 lei si O.P. nr. 1227/28.09.2017 in suma de 8.698,50 lei (anexa nr. 145).

Întrucât în cartea tehnica a construcţiei nu există documente, respectiv certificate de calitate care să confirme tipul de tablă, respectiv Lindab, au fost solicitate certificate de calitate. În timpul misiunii de audit, reprezentanţii entităţii auditate au prezentat doua facturi emise de SC Tacone S.R.L., respectiv factura nr. 13405/11.09.2017 în valoare de 33.001,70 lei (pentru 416,51 mp tabla 0,5 mm KORAL POL LUCIOS RAL 8017 şi accesorii) şi factura nr.13374/25.08.2017 în valoare de 10.000,53 lei (pentru 339 mp tabla  KORAL POL LUCIOS RAL 8017 (anexa nr. 146). Rezultă că deşi SC Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu nu a respectat specificaţiile prezentate în oferta, repectiv acoperiş din tabla tip Lindab, entitatea auditată a acceptat plata acoperişului tip Koral, la preţul înscris în oferta pentru acoperişul tip Lindab, fără a solicita efectuarea corecţiilor de preţ.

De asemenea, a fost prezentata Declaraţia de performanţă nr. KORAL/14872 pentru “Placă metalică autopurtanta pentru învelitori de acoperiş Tigla metalică tip KORAL din oţel S250 GD+ZN 225, CLASA 1, grosime nominală între 4 mm şi 0,7 mm (…)”, fabricant SC VIKINGPROFIL S.R.L.. (anexa nr. 147).

În aceste condiţii, constructorul a realizat acoperişul din Tigla metalică tip KORAL la preţul de Tigla metalică tip LINDAB, înscris în oferta NCS1/2017, fără a ajusta în mod corespunzător preţul. (51.618,57 lei – 43.002,23 lei).

În timpul misiunii de audit, s-a stabilit pe bază de documente că acoperişul din Tigla metalică tip KORAL s-a realizat la preţul de 43.002,23 lei, iar entitatea auditată a plătit eronat şi nejustificat suma de 51.618,57 lei pentru acoperiş  de Tigla metalică tip LINDAB, înscris în oferta NCS1/2017  diferarenta  plătită najustificat a fost în suma de 9.410,58 lei (anexa nr. 148).

Pentru suma de 9.410,58 lei plătită nejustificat către SC SEBRALMAR S.R.L. Iordăcheanu, pentru perioada august 2017 aprilie 2019, au fost calculate majorări de întârziere (1%/lună din suma plătită nejustificat) în suma de 1.976,22 lei, conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală (anexa nr. 149).

Dirigenţia de şantier a fost asigurată de către PFA Stanciu Gheorghe în baza contractului nr. 155/04.10.2016, preţul serviciilor de dirigenţie de şantier fiind de 2% din valoarea lucrărilor decontate.

Au fost încălcate prevederile:

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a,d;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) şi (3), art. 54, alin. (3), (5) şi (6);

– Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) și alin (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor; pct. 2 Lichidarea cheltuielilor; pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor şi pct. 4 Plata cheltuielilor.

      Cauza care a condus la abaterile prezentate mai sus o constituie prestarea unor servicii de dirigenţie de şantier necorespunzătoare şi funcționarea defectuoasă a controlului intern managerial

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 11.386,80 lei (9.410,58 lei prejudiciu și 1.976,22 lei majorări de întârziere).

Consecința economico-financiara a abaterii de la legalitate și regularitate o reprezintă efectuarea de plăţi nejustificate în suma de 9.410,58 lei, în condiţii de încălcare a dispoziţiilor legale, majorarea nejustificată şi artificială a cheltuielilor entităţii, raportarea de date eronate în situaţiile financiare întocmite la 31.12.2017, iar pe de altă parte faptul că veniturile bugetului entităţii au fost diminuate nejustificat cu aceeaşi sumă.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate și regularitate sunt:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plată prin semnarea facturii cu „bun de plată” și care a semant contractul fără referat de necesitate, fără documentaţie de atrubuire şi a aprobat plata în condiţii de încălcare a legii şi fără viză c.f.p.p.;

Bădulescu Steluţa care a întocmit documentele de plată şi a efectuat plata în condiţii de nerespectare a legii, fără viză c.f.p.p..

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197 și nr. 199), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea și-au însușit constatarea auditorilor publici externi, menţionând:

„La control s-a constatat că nu a fost montată tabla ofertata” – Safta Constantin;

„Din lipsă de timp nu am întocmit documentaţiile obligatorii (ALOP), iar situaţiile de plată erau vizate de dirigintele de şantier pentru obiectivul “Reabilitare Scoala Valea Cucului” Bădulescu Steluţa.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate măsuri.

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019  (anexa nr. 204).

Auditorii publici externi formulează următoarea recomandare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia, inclusiv recalcularea contravalorii serviciilor de dirigenţie de şantier şi recuperarea sumelor plătite în plus (inclusiv accesorii).

 

6.4.4. În anul 2017, în cadrul derulării contractului de lucrări nr. 8581/21.12.2017, încheiat cu SC Sebralmar S.R.L. Iordăcheanu, prin încredinţare directă, fără anunţ în SEAP şi fără consultarea pieţei, fără viză c.f.p.p. şi semnat doar de ordonatorul de credite, în valoare de 46.382,58 lei inclusiv TVA,  finanţat de la capitolul 65.02 Învăţământ, art. 71.01 Active fixe, 71.01.01 Construcţii, având ca obiect “Amenajare curte Scoala Valea Cucului”, au fost efectuate plati nejustificate către constructor în suma de 7.750,55 lei, urmare includerii în situaţia de plată a unor lucrări neexecutate, sau incluse eronat de două ori. Au fost calculate majorări de întârziere în suma de 1.317,59 lei (1%/lună pentru perioada decembrie 2017 – aprilie 2019).

Contractul de lucrări nr. 8581/21.12.2017 a fost încheiat fără să existe referat de necesitate, fără nota de estimare a valorii, fără caiet de sarcini, proiect, fără consultarea catalogului electronic în SEAP şi fără consultarea pieţei, fără exercitarea controlului financiar preventiv propriu, cu încălcarea tuturor actelor normative care reglementează achiziţia directă (anexa nr. 150).

În dosarul achiziţiei se regăsesc: oferta, situatia de plată nr. 1/2017, în valoare de 46.382,58 lei, semnată de constructor şi de ordonatorul principal de credite Safta  Constantin; Factura nr. SBR 002/19.12.2017 în valoare de 46.382,58 lei, în condiţiile în care mai exista o factură nr. SBR 002/02.08.2017 în valoare de 173.970 lei, emisă în cadrul derulării contractului nr. 30/15.06.2017; O.P. nr. 1634/21.12.2017 în suma de 44.433,73 lei emis de U.A.T.C. Iordăcheanu; Procesul-verbal de recepţie din data de 18.12.2017, neînregistrat la registratură entităţii auditate semnat doar de doi din cei trei membrii ai comisiei de receptie, respectiv Redeleanu Mihai şi Oprica Dan (anexa nr. 151);

    Din analiza situaţiei de plată şi a pozelor prezentate (datate 17.10.2017) a rezultat ca articolul “transport rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20km” nu se justifica, transportul pământului sau molozului cu autobasculanta fiind deja efectuat şi cuprins în situaţiile de plate aferente contractelor anterioare, iar operaţiunea specifică articolulului TSD07F1 “Compactarea mecanică a unpluturilor cu rulou compresor….”  este deja cuprinsă în reţeta articolului DA06B1 “Strat agregat cilindrat….”. Mai mult, la data încheierii contractului nr. 8581/21.12.2017, trotuarele erau deja executate în cadrul contractului nr. 30/15.06.2017.

În aceste circumstanţe, în timpul misiunii de audit, referentul achiziţii Bitir Mirela, care a realizat achiziţia directă în condiţii de încălcare a dispoziţiilor legale (fără referat de necesitate, estimarea valorii), a procedat la corectarea situaţiei de plată (lista cu cantităţi de lucrări) aferenta facturii nr. SBR 002/19.12.2017 în valoare de 46.382,58 lei şi a stabilit ca urmare acestor erori, s-a plătit najustificat suma de 7.750,55 lei. În anexa nr. 152 prezentăm situaţia cu articolele de deviz nejustificate, însuşita şi semnată de ordonatorul principal de credite şi referentul achiziţii Bitir Mirela.

Pentru imobilizarea sumei  de 7.750,55 lei constituind plata nelegală din bugetul local, de la data platii facturii nr. SBR 002/19.12.2017, respectiv 21.12.2017 şi până la data de 05.04.2019 reprezentanţii entităţii auditate au calculat majorări de întârziere în suma de 1.317,59 lei (1%/lună), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală (anexa nr. 153).

Facem menţiunea că deşi în situaţia de plată aferenta facturii nr. SBR 002/19.12.2017 în valoare de 46.382,58 lei, la poziţia 007 figurează art. de deviz “Extragere mecanică a arborilor cu diametrul >10 cm, diametrul tulpinii 21-25 cm, cu buldoexcavatorul, inclusiv 3 tăieri, în valoare de 3.457,45 lei, la nivelul entităţii auditate nu există documente privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasa (pentru fiecare tip de arbore), înregistrarea şi valorificarea acesteea.

În concluzie, contractul de lucrări nr. 8581/21.12.2017 a fost încheiat fără să existe referat de necesitate, fără nota de estimare a valorii, fără caiet de sarcini, proiect-tehnic, fără consultarea catalogului electronic în SEAP şi fără consultarea pieţei, fără exercitarea controlului financiar preventiv propriu, cu încălcarea tuturor actelor normative care reglementează achiziţia directă.

Cauzele care au condus la producerea abaterilor prezentate sunt: – nerespectarea prevederilor legale care reglementează domeniul achiziţiilor publice, începând cu etapele de planificare, organizare şi executare a contractului, în contextul pe care l-am prezentat detaliat.

Nu au fost respectate prevederile:

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 2 alin. (2) lit. d, respectiv principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii (transparenţa);

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a,d;

– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) şi (3), art. 54, alin. (3), (5) şi (6),

– Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) și alin (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor; pct. 2 Lichidarea cheltuielilor; pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor şi pct. 4 Plata cheltuielilor.

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 9.068,14 lei, din care 7.750,55 lei reprezintă prejudiciu, iar 1.317,59 lei majorări de întârziere.

Consecința economico-financiara a abaterii de la legalitate și regularitate o reprezintă distorsionarea mediului concurenţial în procesul de realizare a achiziţiei şi încheierea de contracte la preţuri care nu sunt rezultatul lliberei concurente, efectul fiind prejudicierea bugetului local.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate și regularitate sunt:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plată prin semnarea facturii cu „bun de plată” și care a semant contractul fără referat de necesitate, fără documentaţie de atrubuire şi a aprobat plata în condiţii de încălcare a legii şi fără viză c.f.p.p.;

Bădulescu Steluţa care a întocmit documentele de plată şi a efectuat plata în condiţii de nerespectare a legii, fără viză c.f.p.p..

Bitir Mirela Georgeta care nu a întocmit documentaţia de atribuire (referat de necesitate, nota de estimare a valorii, caiet de sarcini) conform atribuţiunilor din fişa postului.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197, nr. 199 si nr. 202), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea și-au însușit constatarea auditorilor publici externi, menţionând:

„S-a constatat că la contractual de amenajare a curţii şcolii nu au fost semnăturile celor de la achiziţii şi viza CFP” – Safta Constantin;

 „Pentru obiectivul “Amenajare curte Valea Cucului” am semnat ordinele de plată fără a avea la baza situaţii vizate de dirigintele de şantier şi fără a întocmi documentele de plată care însoţesc ordinul de plată pentru a fi vizate de CFPP” – Bădulescu Steluţa;

„Nu am efectuat achiziţia în SEAP deoarece nu am ştiut exact ce lucrări se vor executa   dorindu se  o reamenajare în urma lucrărilor de reabilitare a şcolii. Din acest  motiv  nu am semnat contractual de lucrări” – Bitir Mirela Georgeta.

Mihalache Elena care nu şi-a exercitat dreptul şi nu şi-a îndeplinit obligaţia privind controlul financiar preventiv propriu, în sensul că nici nu a acordat viză de c.f.p.p., nici nu a formulat refuz de viză, cu privire la  contractul de lucrări nr. 8581/21.12.2017 şi efectuarea plăţilor, a precizat în răspunsul la nota de relaţii (anexa nr. 201) că nu i s-au prezentat documentele pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

Aspectele invocate în răspunsurile la notele de relații solicitate, nu sunt de natură să modifice constatarea auditorilor publici externi.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate măsuri.

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019  (anexa nr. 204).

Auditorii publici externi formulează următoarea recomandare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia).

 

6.5. La nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, în cadrul derulării contractului de execuţie nr. 187/16.11.2016, acordat prin încredinţare directă (cu anunț în S.E.A.P.) Societății Comerciale Alkin Construct S.R.L, în valoare de 221.640 lei (din care 36.940 lei TVA), finanțat din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 71.01. – Active nefinanciare, alin. 71.01.01 – Construcţii,   având ca obiect “Reabilitare drumuri locale, comună Iordăcheanu” au fost înregistrate cheltuieli nejustificate și s-au efectuat plati nelegale către constructor, în suma totală de 25.775,98 lei, ca urmare a decontării unor cantități de lucrări neexecutate, după cum urmează:

Entitatea auditată a prezentat contractul nr. 177/02.11.2016, încheiat intre U.A.T.C. Iordăcheanu, în calitate de achizitor şi SC GRINGO DESIGN S.R.L. Corbeanca, în calitate de prestator, având ca obiect “Întocmirea proiectului tehnic şi DTAC pentru Modernizaare drumuri locale comuna Iordăcheanu, jud. Prahova”; contractul este semnat de ordonatorul de credite şi contabil, fără viză c.f.p.p. (anexa nr. 154).

Prin procesul-verbal de predare-primire fn/21.11.2016 semnat de ordonatorul de credite, acesta a confirmat primirea proiectului tehnic; SC GRINGO DESIGN S.R.L. Corbeanca a emis factura nr. 1069/21.11.2016 în valoare de 7.200 lei, pe care entitatea auditată a achitat-o cu OP nr. 1395/12.12.2016 în suma de 7.200 lei, fără viză c.f.p.p. (anexa nr. 155).

În dosarul achiziţiei exista o Notă justificativa privind estimarea valorii contractului pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare drumuri locale, comună Iordăcheanu, judeţul Prahova”, prezentată în anexa nr. 156,  neînregistrată şi nedatată, care în mod cronologic nu putea fi întocmita decât anterior încheierii contractului nr. 187/16.11.2016 prin care s-a încredinţat lucrarea către SC Alkin Construct S.R.L., semnată de Bitir Mirela Georgeta cu titultura “ref. spec. Bitir Mirela Georgeta – Compartiment Achiziţii Publice” şi aprobată de ordonatorul principal de credite, în condiţiile în care în acea perioadă Bitir Mirela Georgeta nu era angajată la U.A.T.C. Iordăcheanu. Bitir Mirela Geogeta a fost încadrată la U.A.T.C. Iordăcheanu începând cu 08 februarie 2017, urmare unui concurs organizat la nivelul entităţii.

Achiziţia a fost realizată de Bitir Mirela Georgeta, care aşa cum a precizat în nota de relaţii (anexa nr. 157), nu era angajată a U.A.T.C. Iordăcheanu, dar, întrucât a întocmit documentaţii de lucrări pentru Nitu Marian, acţionar şi administrator al SC Alkin Construct S.R.L (la U.A.T.C. Călugăreni şi U.A.T.C. Gura Vadului), domnul primar Safta Constantin a solicitat-o să realizeze achiziţia, elementul de legătură între ordonatorul de credite al U.A.T.C. Iordăcheanu şi Bitir Mirela Georgeta fiind cunoştinţă comună, Nitu Marian.

Menţionăm că aferent proiectării lucrărilor, în factura nr. 20160191/20.09.2016 (anexa nr. 158), emisă de SC GEREM MINERVA S.R.L. în valoare de 3.300 lei, se precizează:

– “Contravaloare onorariu pentru documentaţie de ridicare topografică avizata de OCPI, pentru drumurile DS 684 şi DS 748, conform contractului de prestări servicii nr. 149/31.08.2016 (punctul 2a) şi procesului-verbal de predare-primire din data de 20.09.2016”  (2.100 lei, inclusiv TVA);

– “Contravaloare onorariu pentru documentaţie de ridicare topografică avizata de OCPI, pentru drumurile DS 1001 şi DS 1015, conform contractului de prestări servicii nr. 149/31.08.2016 (punctul 2b) şi procesului-verbal de predare-primire din data de 20.09.2016”  (1.200 lei, inclusiv TVA),

 în condiţiile în care în procesul-verbal de predare-primire, la care se face referire în factura, neînregistrat la entitatea auditată, se consemnează şi se subliniază (prin bolduirea scrisului) ca documentaţiile de ridicare topografică în vederea obţinerii certificatelor de urbanism sunt neavizate de OCPI Prahova (anexa nr. 159).

Achiziţia a fost efectuta de Bitir Mirela Georgeta, care, aşa cum am arătat, nu era angajată a U.A.T.C. Iordăcheanu.

Prin răspunsul la nota de relaţii solicitată (anexa nr. 157), Bitir Mirela Georgeta confirma faptul că a întocmit Nota justificativa privind estimarea valorii contractului pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare drumuri locale, comună Iordăcheanu, judeţul Prahova” pe care a semnat-o ca <<ref. spec. Bitir Mirela Geogeta – Compartiment Achiziţii Publice>>, în condiţiile în care nu era angajată a U.A.T.C. Iordăcheanu.

De asemenea, Bitir Mirela Georgeta arată că a fost solicitată de domnul primar Safta Constantin să înscrie lucrări pe site-ul SEAP, precizând în răspunsul la nota de relaţii: “Cunoscându-mă de câţiva ani cu dl Nitu Marian (n.n. actionar şi administrator SC Alkin Construct S.R.L.) şi întocmindu-i documentaţii de lucrări pentru primăriile Gura Vadului şi Călugăreni, am fost solicitată de domnul primar Safta Constantin să înscriu lucrări pe site-ul SEAP”.

Precizăm că în perioada în care Bitir Mirela Georgeta a efectuat operaţiuni specifice achiziţiilor publice, consilierul din cadrul compartimentului de achiziţii al aparatului propriu de sepcialitate al primarului comunei Iordăcheanu era Cîrstea Andreea-Maria, care, aşa cum rezultă din răspunsul la nota de relaţii solicitată (anexa nr. 104), în perioada 19.09.2016 09.02.2017 se afla în activitate, fiind prezenta la serviciu şi nu i s-a solicitat să iniţieze şi să realizeze activităţi pe linia achiziţiilor publice.

Ordonatorul principal de credite a aprobat Nota justificativă privind estimarea valorii contractului pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare drumuri locale, comună Iordăcheanu, judeţul Prahova”, pe care a semnat-o şi pe care este înscrisă menţiunea “APROB”, nota întocmita şi semnată de Bitir Mirela Georgeta  în condiţiile în care aceasta  nu era salariata a U.A.T.C. Iordăcheanu la acel moment.

Pe fondul celor prezentate, între U.A.T.C. Iordăcheanu şi S.C. Alkin Construct S.R.L. a fost încheiat contractul de execuţie nr. 187/16.11.2016, acordat prin încredinţare directă (cu anunț în S.E.A.P.)  în valoare de 221.640 lei (din care 36.940 lei TVA), finanțat din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 71.01. – Active nefinanciare, alin. 71.01.01, în baza unei oferte nedatate şi neînregistrate la U.A.T.C. Iordăcheanu (anexa nr. 160).

La nivelul entităţii auditate nu există documente care să arate ca între U.A.T.C. Iordăcheanu şi S.C. Alkin Construct S.R.L., documentele au circulat pe cale oficială, nefiind înregistrate şi datate. În mod cu totul nejustificat, oferta S.C. Alkin Construct S.R.L. poartă şi semnătura şi parafa dirigintelui de şantier Stanciu Gheorghe, care, în calitatea sa de diriginte de şantier, nu are legătură cu această etapă a achiziţiei publice.

S.C. Alkin Construct S.R.L. a prezentat spre decontare situaţia de plată nedatată, neînregistrată, în valoare de 194.702,55 lei, confirmtata de dirigintele de şantier, aferenta facturii nr. 0031/20.12.20016, vizata “BUN DE PLATĂ” de ordonatorul de credite şi situaţia de plată nedatată, neînregistrată, în valoare de 3.432,45 lei, confirmtata de dirigintele de şantier, aferenta facturii nr. 0032/20.12.20016, vizata “BUN DE PLATĂ” de ordonatorul de credite,  care au fost achitate cu O.P. nr. 1534/21.12.2016 în suma de 189.879,37 lei şi O.P. nr. 1533/21.12.20106 în suma de 8.255,63 lei (suma de 8.255,63 lei s-a constituit garanţie de bună execuţie) – anexa nr. 161.

Lucrarea a fost recepţionata prin Procesul-verbal de recepţie nr. 1/20.12.2016, de către o comisie formată din trei membri, numită printr-o decizie a primarului, respectiv Decizia nr. 3/10.01.2017, semnată doar de primar, fără viză de legalitate, din care doar doi au semnat procesul-verbal de recepţie (anexa nr. 162), contrar prevederilor art. 7 din HG 273/1994, actualizata privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prin care se dispune: “Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului, un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu, dintre care unul poate fi din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

În Procesul-verbal de recepţie nr. 1/20.12.2016 nu au fost consemnate: valoarea investiţiei, lipsa autorizaţiei de construire, nu exista punctul de vedere al proiectantului.

Cu privire la acest obiectiv de investiţii, Inspectorarul Judeţean în Construcţii Prahova, în Procesul-verbal de control înregistrat la Primăria Comunei Iordăcheanu sub nr. 2852/10.05.2018, întocmit urmare unei petiţii ce intra în competenţa I.S.C., consemnează:

<<2.DATE PRIVIND ASPECTELE SESIZATE ÎN PETIŢIE:

În vederea constatării, analizării, a dispunerii măsurilor legale necesare, a întocmirii actului de control şi a răspunsului către instituţia Prefectului Judeţul Prahova, au fost verificate aspectele care intra în competenţa I.S.C.  şi anume: (…) în loc să asfalteze anumite străzi, le-a betonat în luna decembrie 2016, pentru că această firmă nu deţinea utilaje de asfaltare, iar betonul a început să se mănânce de ger.”

3.CONSTATĂRI ÎN URMA CONTROLULUI:

3.3.2. Primăria comunei Iordăcheanu, în calitate de investitor, a executat lucrări de modernizare la drumurile săteşti DS 684, DS 1001, DS 1015 (foto nr. 6, 7, 8) existente în comună Iordăcheanu, satul Varbila (structura rutieră din beton de ciment), cu încălcarea prevederilor art. 1 şi art. 3, alin. 1, lit.c din Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Contrar prevederilor art. 28 din Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii în domeniul disciplinei în urbanism şi autorizarea execuţiei lucrărilor de constaructii din cadrul Primăriei comunei Iordăcheanu, nu şi-au îndeplinit corespunzător obligaţiile ce le revin.

Lucrările menţionate au fost executate de Primăria comunei Iordăcheanu fără autorizaţie de construire, contrar prevederilor art.1 şi art.3, alin.1, lit.c din Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. MĂSURI:

4.1. În conformitate cu atribuţiile ce revin administraţiei publice locale, potrivit art. 27, 28 şi 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism şi autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii, va efectua un control în vederea verificării realizării obiectivelor de constructive consemnate în prezentul act de control la punctele 3.2.2, 3.4, 3.5 ce aparţin investitorilor Safta Constantin, SC Alionte Mioriţa S.R.L., Primăria comunei Iordăcheanu şi funcţie de cele constatate se va dispune în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice. Răspund: Primarul comunei Iordăcheanu, Viceprimarul comunei Iordăcheanu, Responsabilul U.A.T., Termen: 31.05.2018.>>

În Procesul-verbal de control nr. 2852/10.05.2018, la punctul 1.Date generale referitoare la control, se consemnează: “Activitatea specifică privind controlul în domeniul disciplinei în construcţii, a întocmirii proceselor verbale de contravenţii săvârşite în comună Iordăcheanu se desfăşoară de către dna Mihalache Elena, în baza Dispoziţiei primarului nr. 387/06.10.2017.”

Arătam ca Inspectorarul Judeţean în Construcţii Prahova, în Procesul-verbal de control înregistrat la Primăria Comunei Iordăcheanu sub nr. 2852/10.05.2018, consemnează: “Lucrările menţionate au fost executate de Primăria comunei Iordăcheanu fără autorizaţie de construire, contrar prevederilor art.1 şi art.3, alin.1, lit.c din Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare.”, în consecinţă U.A.T.C. Iordăcheanu fiind sancţionata de către Inspectorarul Judeţean în Construcţii Prahova cu amendă contravenţionala de 1.000 lei.

Până la această dată, deşi termenul stabilit pentru efectuarea controlului a fost 31.05.2018, la nivelul entităţii auditate nu a fost iniţiată nicio măsură în acest sens.

Din analiza situaţiei de plată în valoare de 194.702,55 lei (anexa nr. 161), aferenta facturii nr. 0031/20.12.2016, în valoare de 194.702,55 lei, s-a constatat că pentru transportul rutier al agregatelor naturale cu autobasculanta, în situaţia de plată s-au înscris următoarele articole de deviz:

TRA01A50 – Transportul rutier al agregatelor cu autobasculanta pe distanţă de 50 km pentru 672,95 tone, la preţul de 5,45 lei/tonă, în valoare de 3.667,55 lei, fără cote de închidere, respectiv 5.037,01 lei, inclusiv cotele de închidere (9% cheltuieli indirecte, 5% cota de profit şi 20% TVA);

TRA01A02 – Transportul rutier al agregatelor cu autobasculanta pe distanţă de 2 km pentru 672,95 tone, la preţul de 10 lei/tonă, în valoare de 6.729,45 lei, fără cote de închidere, respectiv 9.242,23 lei, inclusiv cotele de închidere (9% cheltuieli indirecte, 5% cota de profit şi 20% TVA);

TRA01A15 – Transportul rutier al agregatelor cu buldoexcavatorul pe distanţă de 15 km  pentru 276,00 tone, la preţul de 68 lei/tonă, în valoare de 18.768 lei, fără cote de închidere,  respectiv 25.775,98 lei, inclusiv cotele de închidere (9% cheltuieli indirecte, 5% cota de profit şi 20% TVA), astfel:

 

Nr. crt. Denumire articol de deviz Cantitate agregate traansportate (tone) Distanţa (km) Preţ în lei/tonă Valoare (inclusiv cote închidere deviz) – lei-
1 TRA01A50 672,95 50 5,45 5.037,01
2 TRA01A02 672,95 2 10,00 9.242,23
3 TRA01A15 276,00 15 68,00 25.775,98

 

În tabelul alăturat, în care am prezentat sintetic articolele de deviz descrise anterior, se poate observa că preţul exprimat în lei/tonă este 5,45 lei/tonă pentru distanţă de 50 km, iar pentru distanţă de 2 km este de 10 lei/tonă.

Această analiză comparativă scoate în evidenţă nivelul disproporţionat al preţului de transport de 10 lei/tonă pentru distanţă de 2 km, în raport cu  5,45 lei/tonă pentru distanţă de 50 km.

Mai mult, art. TRA01A15 –Transportul rutier al agregatelor cu buldoexcavatorul pe distanţă de 15 km  pentru 276,00 tone, la preţul de 68 lei/tonă nu se justifica, întrucât întreaga cantitate de 672,95 tone agregate naturale este transportată de la furnizor la locul de punere în operă, respectiv pe distanţă de 50 km, cu 5,45 lei/tonă, apoi aceeaşi cantitate de 672,95 tone se transporta de la locul de depozitare la distanţă de 2 km, cu 10 lei/tonă, situaţie în care art. TRA01A15 –Transportul rutier al agregatelor cu buldoexcavatorul pe distanţă de 15 km  pentru 276,00 tone, la preţul de 68 lei/tonă este nejustificat, fiind inclus în celelalte articole de deviz.

Orele de funcţionare a buldoexcavatorului sunt incluse în articolele de deviz DD11B#asim. Strat de agregate nat. cilindrate cu funcţie rez. Filtrantă, izol, aerisire şi anticap cu aster. mec – balast pentru 290,94 mc şi DD11B#asim. Strat de aggregate nat. cilindrate cu funcţie rez. Filtrantă, izol, aerisire şi anticap cu aster. mec – nisip pentru 28,42 mc.

În timpul misiunii de audit s-a procedat la corectarea situaţiei de plată (lista cu cantităţi de lucrări) aferenta facturii nr. 0031/20.12.20016 în valoare de 194.702,55 lei.

Urmare corecţiilor efectuate şi a eliminării articolului de deviz TRA01A15 Transportul rutier al agregatelor cu buldoexcavatorul pe distanţă de 15 km  pentru 276,00 tone ale cărui operaţiuni nu se justifica, a fost întocmită “Lista cu cantităţile de lucrări” neefectuate, în valoare totală de, 25.775,97 lei, confirmată şi de referentul de specialitate Bitir Mirela şi ordonatorul de credite  (anexa nr. 163).

În concluzie, suma de 25.775,98 lei, respectiv valoarea art. TRA01A15 – Transportul rutier al agregatelor cu buldoexcavatorul pe distanţă de 15 km  pentru 276,00 tone, la preţul de 68 lei/tonă, în valoare de 18.768 lei, fără cote de închidere,  respectiv 25.775,98 lei, inclusiv cotele de închidere (9% cheltuieli indirecte, 5% cota de profit şi 20% TVA), reprezintă o cheltuială şi o plată nejustificată.

Pentru suma de 25.775,98 lei au fost calculate majorări de întârziere pentru perioada dec. 2016 – aprilie 2019 în suma de 7.475,03 lei (25.775,98 lei x 1%/lună x 29 luni), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală – anexa nr. 164.

Dirigenţia de şantier a fost asigurată de PFA Stanciu Gheorghe în baza contractului de prestari servicii nr. 185/11.11.2016  (anexa nr. 165).

Cauzele care au condus la producerea abaterilor prezentate sunt:

– Nerespectarea prevederilor legale care reglementează domeniul achiziţiilor publice, începând cu etapele de planificare şi organizare, cu participarea dnei Bitir Mirela Georgeta la etapele de planificare şi organizare a achiziţiei, fără ca aceasta să fie angajată a entităţii achizitoare;

– Semnarea contractului de execuţie nr. 187/16.11.2016 doar de ordonatorul principal de credite, neînregistrarea acestuia la registratură entităţii;

– Lipsa vizei c.f.p.p. de pe contractul de execuţie nr. 187/16.11.2016;

– Neînregistrarea ofertelor prezentate, cu privire la care nu există documente care să probeze ca acestea au fost transmise entităţii achizitoare pe căi oficiale;

– Emiterea ordinului de începere a lucrărilor “Reabilitare drumuri locale, comună Iordăcheanu” fără autorizaţie de construire, nefiind îndeplinite condiţiile pentru obţinerea acesteea, documentaţia de ridicare topografică nefiind avizata de OCPI;

– Efectuarea recepţiei de către o comisie numită printr-o decizie a primarului, respectiv Decizia nr. 3/10.01.2017, semnată doar de primar, fără viză de legalitate, formată din trei persoane, în condiţiile în care prin dispoziţia nr. 313/01.08.2016, primarul U.A.T.C. Iordăcheanu a numit Comisia de recepţie pentru lucrări, servicii şi produse ale contractelor de Achiziţii publice cu atribuire directă la nivelul primăriei comunei Iordăcheanu, în următoarea componenta: presedinte comisie: Vasile Tanase – consilier personal; membru: Mihalache Elena – consilier, clasa I, grad superior; membru: Clucerescu Virgil Florinel – consilier, clasa I, grad superior; membru: Redeleanu Mihai – referent, clasa III, grad superior; -membru: Andrei Daniel Ştefan – referent, clasa III, grad superior. Mai mult, din cele trei persoane, din aşa zisa comisie de recepţie numită prin Decizia nr. 3/10.01.2017, doar două au semnat procesul-verbal de recepţie;

– Plata s-a făcut fără să fie îndeplinite condiţiile legale de efectuare a acesteea, respectiv fără viză c.f.p.p..

În conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, “În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz”, dispoziţii cărora li se aplică, conform art. 68, alin. (2) din acelaşi act normativ prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2), respectiv se contrasemnează de secretar şi se transmit prefectului în 10 zile de la data emiterii. În concluzie, primarul emite dispoziţii şi nu decizii, decizia neavând caracter normativ.

Mentionam faptul ca dirigenţia de şantier la obiectivul “Reabilitare drumuri locale, comună Iordăcheanu” a fost asigurată în baza contractului  nr. 185/11.11.2016 de PFA Stanciu Gheorghe. Dirigintele de şantier nu a întocmit procesele-verbale pentru fazele determinante stabilite de proiectant şi a prestat servicii de dirigenţie de şantier în condiţiile în care nu exista autorizaţie de construire.

Reprezentanţii Inspectorarului Judeţean în Construcţii Prahova în Procesul-verbal de control înregistrat la Primăria Comunei Iordăcheanu sub nr. 2852/10.05.2018, au consemnat că lucrările la obiectivul de investiţii “Reabilitare drumuri locale, comună Iordăcheanu” au fost executate de Primăria comunei Iordăcheanu fără autorizaţie de construire, contrar prevederilor art.1 şi art.3, alin.1, lit.c din Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare, fără ca dirigintele de şantier Stanciu Gheorghe să sesizeze lipsa autorizaţiei de construire, fapta prevăzută la art. 3, alin. (1), lit. c, încadrată ca infracţiune la art. 24,  lit. “a” din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Nu au fost respectate prevederile:

– HG 273/1994, actualizata privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, art. 7, prin care se dispune: “Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului, un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu, dintre care unul poate fi din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a,d;

– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) şi (3), art. 54, alin. (3), (5) şi (6),

– Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) și alin (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor; pct. 2 Lichidarea cheltuielilor; pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor şi pct. 4 Plata cheltuielilor.

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 33.251,01 lei (25.775,98 lei prejudiciu și 7.745,03 lei majorări de întârziere).

Consecința economico-financiara a abaterii de la legalitate și regularitate o reprezintă faptul că în evidența contabilă a entității plățile efectuate au fost majorate nejustificat cu suma de 25.775,98 lei.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate și regularitate sunt:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plată prin semnarea facturii cu „bun de plată” și care a semant contractul fără referat de necesitate, fără documentaţie de atrubuire şi a aprobat plata în condiţii de încălcare a legii şi fără viză c.f.p.p.;

Bădulescu Steluţa care a întocmit documentele de plată şi a efectuat plata în condiţii de nerespectare a legii, fără viză c.f.p.p..

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197 si nr. 199), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea și-au însușit constatarea auditorilor publici externi, menţionând:

„La controlul efectuat s-au găsit nereguli în situatile de plată şi plata fără viză CFP.” – Safta Constantin;

 „Pentru obiectivul “Reabilitare drumuri locale” am semnat ordinal de plată fără ALOP.” – Bădulescu Steluţa;

 „Cunoscându-mă de câţiva ani cu dl Nitu Marian (n.n. – acţionar şi administrator SC Alkin Construct S.R.L.) şi întocmindu-i documentaţii de lucrări pentru primăriile Gura Vadului şi Călugăreni, am fost solicitată de domnul primar Safta Constantin să înscriu lucrări pe site-ul SEAP. Pentru lucrarea Reabilitare drumuri locale comună Iordăcheanu am fost solicitată de domnul primar să fac achiziţia directă din SEAP pentru proiectare şi execuţie şi să întocmesc referatul de necesitate aferent. Ulterior, constatând că au fost decontate sume necuvenite, am întocmit o situaţie de stornare a acestora, situaţie ce a fost aprobată şi de primar – Bitir Mirela Georgeta.

Prin răspunsul la nota de relaţii solicitată (anexa nr. 157), Bitir Mirela Georgeta confirma faptul că a întocmit Nota justificativa privind estimarea valorii contractului pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare drumuri locale, comună Iordăcheanu, judeţul Prahova” pe care a semnat-o ca <<ref. spec. Bitir Mirela Geogeta – Compartiment Achiziţii Publice>>, în condiţiile în care nu era angajată a U.A.T.C. Iordăcheanu.

Mihalache Elena care nu şi-a exercitat dreptul şi nu şi-a îndeplinit obligaţia privind controlul financiar preventiv propriu, în sensul că nici nu a acordat viză de c.f.p.p., nici nu a formulat refuz de viză, cu privire la  contractul de lucrări nr. 8581/21.12.2017 şi efectuarea plăţilor, a precizat în răspunsul la nota de relaţii (anexa nr. 201) că nu i s-au prezentat documentele pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

Aspectele invocate în răspunsurile la notele de relații solicitate, nu sunt de natură să modifice constatarea auditorilor publici externi, ci dimpotrivă confirmă constatarea.

În timpul misiunii de audit nu au fost luate măsuri.

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204).

Auditorii publici externi formulează următoarea recomandare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia, inclusiv recalcularea contravalorii serviciilor de dirigenţie de şantier şi recuperarea sumelor plătite în plus (inclusive accesorii).

 

6.6. În urma auditului financiar s-a constatat că, U.A.T.C. Iordăcheanu a efectuat în perioada octombrie 2016 – februarie 2019 plăți nelegale de la capitolul 67.02.50 – “Cultură, recreere şi religie” (art.20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”) către două persoane fizice autorizate în valoare totală de 14.000 lei, reprezentând contraprestații nereale, respectiv “cursuri de dansuri” neefectuate, nerecepţionate şi nesusţinute cu documente justificative. Pentru plățile nelegale au fost calculate dobânzi penalizatoare până la data de 31.03.2019 în valoare de 1.518 lei.

U.A.T.C. Iordăcheanu a încheiat cu P.F.A. Drăghici Marilena-Daniela şi P.F.A. Statescu A. Georgel Marian, Contractele de prestări servicii nr. 162 şi 163/17.10.2016 (neînregistrate la entitate), având ca obiect “Cursuri de dansuri moderne la Scoala Moceşti (…)”, respectiv „Cursuri de dansuri populare la Scoala Iordăcheanu (…)”, pe o durată de 4 ani începând cu data semnării contractului, cu un preţ de 1.200 lei (fără TVA) „pentru 12 ore de prestaţii efectuate lunar”, cu mențiunea ca “plata se va face în primele 30 de zile ale lunii următoare pentru prestaţia efectuată în luna, în baza fișelor de pontaj şi a facturilor emise de prestator” (anexele nr. 166  şi nr. 167).

Achiziţia publică a fost realizată fără respectarea procedurilor de atribuire reglementate de Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziții, persoanele cu atribuţiuni din cadrul Compartimentului de achiziţii menţionând că nu li s-a „solicitat iniţierea şi realizarea activităţii pe linia de achiziţii publice” (anexa nr. 104).

În perioada noiembrie 2016 – februarie 2019, prestatorii au întocmit facturi către entitatea publică, în care la denumirea serviciilor a înscris “prestări servicii dansuri (…)”, iar la valoare suma de 1.200 lei, fără a înscrie numărul de ore şi preţul unitar/oră, prezentând anexa foi colective de prezenţă întocmite la Căminul Cultural Valea Cucului de către referentul cultural Lixandru David, care în căsuţele reprezentând zile din luna respectivă a consemnat litera „P”, cu excepţia lunii noiembrie 2016 în care a consemnat numărul de ore efectuate zilnic, respectiv 2 ore.

În anexa nr. 168, sunt prezentate fişele de furnizor pentru P.F.A. Statescu A. Georgel Marian din perioada noiembrie 2016 – decembrie 2018 şi facturile din luna ianuarie şi februarie 2019, iar în anexa nr. 169, foile colective de prezenţa din perioada noiembrie 2016 – februarie 2019 (în număr de 24, pentru 24 luni).

În anexa nr. 170, sunt prezentate fişele de furnizor pentru P.F.A. Drăghici Marilena-Daniela din perioada decembrie 2016 – decembrie 2018 şi facturile din luna ianuarie şi februarie 2019, iar în anexa nr. 171, foile colective de prezenţa din perioada decembrie 2016 – februarie 2019 (în număr de 23, pentru 23 luni, asa cum reiese şi din notele prezentate in anexa nr. 172).

Avându-se în vedere neconcordanțele din documentele care au stat la baza plăţilor efectuate (contracte, facturi, foi colective de prezenţa), au fost solicitate clarificări directorului unităţii de învăţământ Tudose Nicoleta care administrează spaţiile unde s-au desfăşurat activităţile şi referentului cultural Lixandru David care a întocmit foile colective de prezenţa, aceştia specificând:

– „Grădiniţa cu Program Normal Iordăcheanu nu a încheiat niciun contract cu persoanele care desfăşoară activitatea de instruire a copiilor şi nu cunosc persoanele care desfăşoară această activitate. De asemenea Grădiniţa nu beneficiează de nici un folos material de pe urma acestei activităţi. Precizez că aceste activităţi se desfăşoară în afara orelor de curs. Persoana care deschide şi închide locaţia pentru desfăşurarea dansurilor este salariata Primăriei Iordăcheanu, care efectuează şi curăţenia zilnică la grădiniţă. Menţionez de asemenea faptul că toate spaţiile aferente unităţilor şcolare sunt închise la sfârşit de săptămână şi vacanțe” – Tudose Nicoleta (anexa nr. 173);

– (…) menţionez faptul că am urmărit activitatea desfăşurată de membrii ansamblului Mihai Viteazu şi grupa de Dans Modern, care s-a desfăşurat în spaţiile de la Scoala Varbila, scoala Moceşti şi grădiniţa Iordăcheanu. Menţionez că activitatea a fost desfăşurată de către instructorii Statescu George şi Dorneanu Daniela, după cum urmează:

Statescu George în zilele de luni, după care în zilele de marţi, o zi pe săptămână.

Dorneanu Daniela în zilele de vineri, o zi pe săptămână.

Menţionez că pe perioadele vacanţei de vară din anul 2018, activitatea de dansuri s-a întrerupt. Referitor la semnificaţia literei <P> din pontajele instructorilor de dans, acestea semnifica prezenta instructorului în zilele respective, respectiv două ore lucrate” – Lixandru David (anexa nr.  174).

Urmare auditului financiar şi a confruntării prezentelor din pontajele întocmite cu tarifele încasate pe bază de factură întocmită global, s-a constatat că nelegal U.A.T.C. Iordăcheanu a decontat un număr de ore mai mare decât cele în care s-au desfăşurat aceste activități (dansuri populare şi dansuri moderne), astfel fiind creat un prejudiciu adus bugetului local de 14.000 lei, reprezentând servicii neprestate pentru care au fost întocmite documente cuprinzând date nereale (facturi). Din declaraţiile verbale ale primarulu Safta Constantin, consilierului Dorobanţu Eduard şi referentului Lixandru David, în activitatea de ”prestări servicii dansuri” a fost cooptat fără un angajament legal la nivelul entităţii şi Cuculeanu Petre „fiul şoferului după microbuzul şcolar”.

Pentru plățile nelegale în valoare de 14.000 lei (6.400 lei P.F.A. Statescu A. Georgel Marian şi 7.600 lei către P.F.A. Drăghici Marilena-Daniela), au fost calculate dobânzi penalizatoare în valoare totală de 1.518 lei (634 lei – P.F.A. Statescu A. Georgel Marian şi 884 lei P.F.A. Drăghici Marilena-Daniela), de la data plății și până la data de 31.03.2019, conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală (anexele nr. 175 şi nr. 176).

Faţă de cele prezentate mai sus au fost încălcate prevederile:

– art. 14 (2) și alin. (3);  art. 23, alin. (1); art. 51, alin. (3) si art. 54, alin. (5) și (6)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; punctul 2 – “Lichidarea cheltuielilor din O.M.F.P. nr. 1792/2002; 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/1999, prezentate detaliat la punctele anterioare.

Valoarea abaterilor constatate este de: 15.518 lei (14.000 lei prejudiciu si 1.518 lei dobânzi penalizatoare). 

Cauzele care au condus la apariția deficientelor constatate a fost neurmărirea derulării contractului și  a realității datelor prezentate în facturile întocmite fără a avea anexate documente în care orele să fie confirmate prin semnătura de conducerea unității de învățământ sau referentul cultural.

Consecința economico-financiară a abaterii de la legalitate și regularitate a fost prejudicierea bugetului local cu suma menționată, prin nerespectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatată abaterea consemnată, în conformitate cu prevederile din actele normative sau sarcinile din fișele postului, sunt:

– Safta Constantin, primar și ordonator de credite (pentru suma de 14.000 lei), care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat” și a autorizat plată prin semnarea facturilor cu „bun de plată”;

– Bădulescu Steluţa, Mihalache Elena conform sarcinilor înscrise în fișa postului şi a dispoziţiilor primite (pentru suma de 9.000 lei, respectiv facturile plătite în perioada decembrie 2016 – mai 2018);

– Burducea Mariana (pentru suma de 5.000 lei, respectiv facturile plătite în perioada iunie – decembrie 2018), conform sarcinilor înscrise în fișa postului şi a dispoziţiilor primite.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197, nr. 199, nr. 200  și nr. 198), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea menționează:

– “Nu am ştiut că instructori nu şi au făcut documentele necesare pentru facturile emise, dar rezultatele muncii lor s-au concretizat în concursuri şi spectacole. Referitor la Cuculeanu Petre nu a avut nici o implicare retribuită. El a pus la dispoziţie decât un sistem audio la nevoie” – Safta Constantin;

– “Pentru activitatea desfăşurată de PFA STATESCU ŞI PFA DRĂGHICI nu am verificat pontajul ataşat facturii” – Bădulescu Steluţa;

– “Referitor la contractile pentru cursurile de dansuri vă aduc la cunoştinţă că nu mi-au fost aduse pentru a le viza CFPPP. Nu am semnat documentele de plată (angajare, angajament bugetar, ordonanţare) dar la solicitarea contabilului Bădulescu Steluţa am vizat pe verso ordinele de plată spunându-mi că sunt în regulă plăţile” – Mihalache Elena;

– “Cu privire la Contractele pentru cursurile de dans specific că am aplicat viza CFPP verificând pontajele fără să solicit totalul orelor prestate. În timpul controlului împreună cu Lixandru David care a întocmit foile de prezenţa am constatat neconformităţile existente, precum şi faptul că litera “ p” înscrisă în documente reprezintă activitatea desfăşurată de prestator în interval de 2 ore, aşa cum reiese şi din pontajele întocmite în anul 2016” – Burducea Mariana.

Răspunsurile date la notele de relații solicitate nu sunt de natură să combată constatările echipei de audit.

      În timpul misiunii de audit nu au fost luate masuri de recuperare a prejudiciului.

Punctul de vedere al entității auditate este diferit cu cel al echipei de audit si este consemnat în Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204).

Recomandările echipei de audit: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia.

 

6.7. În anul 2017, la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu au fost înregistrate cheltuieli de exploatare a autovehicolului PH-17-YOR reprezentând consum carburant nejustificat, în suma de 9.696,12 lei. Reprezentanţii entităţii auditate, pentru diferenţa nejustificată de combustibil fiind în valoare de 9.696,12 lei au calculat majorări de întârziere până la data de 11.04.2019 în suma de 2.104,58 lei.

În vederea justificării consumului de carburant pentru autovehiculele U.A.T.C. Iordăcheanu, atât din punct de vedere al consumului de carburant raportat la numărul de Km parcurşi, dar şi a faptului că autovehiculele sunt utilizate doar în scopul desfăşurării activităţii instituţiei, legislaţia prevede completarea Foilor de parcurs pentru autovehicule şi a Fişei de activităţi zilnice a autovehiculelor.

Pentru anul 2017, la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, deşi era  obligatoriu, nu au fost stabilite şi aprobate prin H.C.L. normative proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanți, devenit neplafonabil prin efectul Legii nr. 285/2015.

    Prin Legea nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, au fost abrogate prevederile referitoare la limitarea consumului de carburant prin stabilirea unor cote minime de carburanți.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare a activității acestora. Potrivit art. 1 alin (2) din ordonanța de guvern, la nivelul consiliilor locale s-au stabilit normative de cheltuieli pentru acțiuni de protocol, precum cheltuieli privind dotarea și consumul de carburanți. În conformitate cu dispozițiile art. 1 alin (5) din aceeași ordonanță, astfel cum a fost modificată și completată, “unitățile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezenţei ordonanțe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului județean.” Astfel, normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, potrivit actului normativ invocat, în cadrul cărora se pot aproba şi efectuă cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de Guvern nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul limitelor maxime prevăzute, conducătorii instituţiilor respective pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a acţiunii, precum şi în raport cu sursele de finanţare, în condiţiile legii, la realizarea acestora. Prin adoptarea Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, s-a realizat eliminarea plafonării cantității de combustibil, stabilindu-se ca  unitățile administrativ-teritoriale să aprobe normative proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul Ordonanței de Guvern nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâri ale autorităților deliberative. În consecință, aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanți la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, devenit neplafonabil prin efectul Legii nr. 285/2015, era obligatoriu.

În anul 2017, la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, aşa cum am prezentat, nu au fost aprobate normative proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanți, creându-se în acest mod premisele unui consum necontrolat de carburanţi pentru autovehiculele din patrimoniu, aflate în întreţinerea şi exploatarea entităţii.

De asemenea, foile de parcurs pentru autovehicolul PU-17-YOR, marca LOGAN, prin numărul de km înscrişi în acestea, nu justifica integral consumul de combustibil decontat, diferenţele nejustificate, pentru care nu există documente, fiind de 9.696,13 lei, aşa cum rezultă din anexa nr. 177.

Pentru anul 2017, foile de parcurs (cele care au fost întocmite, deşi sunt incomplete, lipsind date esenţiale din acestea) prezintă următoarele vicii de conţinut: foile de parcurs nu au număr, acesta fiind primul element de identificare, nu este consemnata cantitatea de combustibil existentă în rezervor la momentul începerii cursei, nu este consemnata cantitatea de combustibil consumat, combustibilul normat, combustibilul rămas în rezervor, numărul de kilometri înscrişi în kilometrajul autovehiculului în momentul începerii deplasării, kilometrajul la sosire, alimentările cu combustibil, informaţii complete privind rutele de deplasare, respectiv ora plecării şi sosirii, scopul deplasării şi numărul de kilometri (urban şi extraurban) efectuaţi.

Subliniem că în anul 2017, la U.A.T.C. Iordăcheanu, pentru autovehicolul PU-17-YOR nu a fost întocmit documentul Fisa de activiăţi zilnice (F.A.Z.), care realizează o legătură între numărul de Km parcurşi, detaliaţi în foile de parcurs, şi consumul de combustibil, nefiind posibilă în acest fel urmărirea consumului de combustibil şi anume consumul efectiv, determinat pe baza existentului, a alimentărilor şi a restului rămas în rezervor, şi consumul normat, calculat potrivit prevederilor legale prin aplicarea consumului de combustibil în mediul urban al autovehiculului, respectiv prin aplicarea consumului de combustibil în mediul extraurban.

Conform  fisei postului prezentată pentru Bădulescu Steluţa, pusă la dispoziţie auditorilor publici externi, – anexa nr. 178,  aceasta a avut ca atribuţiuni (pct. 26 din fişa postului): “Calcularea kilometrilor echivalenţi pentru întocmirea foilor de parcurs, întocmirea F.A.Z. stabilirea consumurilor de carburanţi şi lubrifianţi, urmărirea încadrării în cota lunară stabilită de lege”.

Tudor Mihai Octavian – încadrat ca şofer pe autovehicolul marca Logan, nr. înmatriculare PH-17-YOR, în perioada 11.11.2015-07.06.2018, conform fisei postului nr.6681/2017, a avut ca atribuţiuni, conform pct. 8 – Atributiile postului, lit. d, c şi e, următoarele:

“d) Asigură alimentarea cu combustibil a autoturismului pe bază de bonuri valorice de motorină care sunt eliberate cu bon de consum;

 1. e) Înainte de plecarea în cursa trebuie să completeze fosis de parcurs;
 2. f) La fiecare sfârşit de luna trebuie să prezinte foile de parcurs şi alimentările făcute la compartimentul financiar contabil.” (anexa nr. 179).

În timpul misiunii de audit, reprezentanţii entităţii auditate, au stabilit ca pentru anul 2017, pentru autovehicolul PU-17-YOR s-a alimentat în total combustibil în valoare de 15.500 lei si se justifica prin foile de parcurs combustibil în suma de 5.803,87 lei, diferenţa nejustificată de combustibil fiind în valoare de 9.696,12 lei.

Reprezentanţii entităţii auditate, pentru diferenţa nejustificată de combustibil fiind în valoare de 9.696,13 lei au calculat majorări de întârziere până la data de 11.04.2019 în suma de 2.240,88 lei, conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală (anexa nr. 180).

Cauzele care au condus la producerea abaterilor prezentate sunt nerespectarea atribuţiunilor de serviciu stabilite prin fişa postului şi lipsa controlului intern.

Nu au fost respectate prevederile:

– Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, modificată şi completată prin Legea nr. 258/2015, art. 1, alin. (5);

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a, d;

– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) şi (3), art. 54, alin. (3), (5) şi (6);

– Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) și alin (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor; pct. 2 Lichidarea cheltuielilor; pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor şi pct. 4 Plata cheltuielilor.

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 11.937,01 lei (9.696,13 lei prejudiciu și 2.240,88 lei majorări de întârziere) anexa nr….

Consecința economico-financiara a abaterii de la legalitate și regularitate o reprezintă prejudicierea bugetului local în anul 2017 cu suma de 9.696,13 lei.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate și regularitate sunt:

– Ordonatorul de credite Safta Constantin – primar şi ordonator principal de credite;

– Badulescu Steluţa – contabil care a avut  ca atribuţiuni (pct. 26 din fişa postului): “Calcularea kilometrilor echivalenţi pentru întocmirea foilor de parcurs, întocmirea F.A.Z. stabilirea consumurilor de carburanţi şi lubrifianţi, urmărirea încadrării în cota lunară stabilită de lege”;

– Tudor Mihai Octavian – încadrat ca şofer pe autovehicolul marca Logan, nr. înmatriculare PH-17-YOR, în perioada 11.11.2015-07.06.2018, care conform fisei postului nr.6681/2017, a avut ca atribuţiuni, conform pct. 8 – Atributiile postului, lit. d, c şi e, următoarele:

“d) Asigură alimentarea cu combustibil a autoturismului pe bază de bonuri valorice de motorină care sunt eliberate cu bon de consum;

 1. e) Înainte de plecarea în cursa trebuie să completeze fosis de parcurs;
 2. f) La fiecare sfârşit de luna trebuie să prezinte foile de parcurs şi alimentările făcute la compartimentul financiar contabil.”

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197 și nr. 199), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea menționează:

– “Şoferul nu a întocmit în totalitate foile de parcurs pentru deplasările efectuate.” – Safta Constantin;

– “La nivelul primăriei nu s-au întocmit foi de parcurs pentru toate cursele deoarece maşina a fost utilizată de către primarul comunei” – Bădulescu Steluţa;

Aspectele invocate în răspunsurile la notele de relații solicitate, nu sunt de natură să modifice constatarea auditorilor publici externi, ci dimpotrivă, confirmă faptul că nu există documente justificative.

Măsuri luate de către entitate în timpul misiunii de audit: nu au fost luate măsuri

Punctul de vedere al conducerii entității auditate: potrivit notei de conciliere înregistrată la entitatea auditată sub nr. 2491/10.04.2019, conducerea entității și-a însușit punctul de vedere al auditorilor publici externi și nu au existat puncte de vedere divergenţe.

Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate, în vederea înlăturării erorii/abaterii constatate: Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia.

 

6.8. În cadrul derulării contractului de execuţie lucrări nr. 59/06.12.2017, acordat prin încredințare directă Societății Comerciale D.P. FAROX PROJECT S.R.L., în valoare de 163.786,54 lei (inclusiv TVA) finanțat din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 71.01.01 – Construcţii, având ca obiect “Reparații drum communal DC 60, comună Iordăcheanu, judeţul Prahova”, la nivelul entității au fost înregistrate cheltuieli nejustificate și s-au efectuat plăţi nelegale către constructor în sumă de 11.925,16 lei, ca urmare a decontării unor lucrări neefectuate și a unor cantități de materiale mult mai mari decât cele reale, care au fost înscrise în situaţiile de plată facturate de constructor şi pe care entitatea auditată le-a plătit, deşi acestea nu au fost confirmate de dirigintele de şantier. Pentru plata nejustificată în valoare de 11.925,16 lei, reprezentanţii entităţii auditate au calculat majorări de întârziere în suma de 1.908,02 lei (1%/lună pentru perioada ianuarie 2018 aprilie 2019).

Consiliul Local al comunei Iordăcheanu a adoptat Hotărârea nr. 50/04.12.2017 privind asocierea comunei Iordăcheanu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public “Reparații drum communal DC 60, comună Iordăcheanu, judeţul Prahova”, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 198/24.11.2017. Ulterior, a fost încheiat Contractul de asociere nr. 22572/12.12.2017 între judeţul Prahova şi comună Iordăcheanu, având ca obiect “Reparații drum comunal DC 60, comună Iordăcheanu, judeţul Prahova”, în care la art. 5 se prevede ca judeţul Prahova va aloca suma de 200.000 lei, iar comună Iordăcheanu va aloca suma de 30.000 lei. De asemenea, la art. 7, lit. b), se precizează: “Primarul comunei Iordăcheanu se obliga să utilizeze sumele virate de parteneri conform destinaţiei. Angajarea fondurilor se va efectua numai pe bază de documente legale şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare” (anexa nr. 181).

A fost încheiat contractul de lucrări nr. 59/06.12.2017, acordat prin încredințare directă Societății Comerciale D.P. FAROX PROJECT S.R.L., în valoare de 163.786,54 lei (inclusiv TVA) finanțat din bugetul local, cap. 84.02 “Transporturi”, art. 71.01.01 – „Construcţii”, având ca obiect “Reparații drum communal DC 60, comună Iordăcheanu, judeţul Prahova”, (anexa nr. 182).

Pentru asigurarea dirigenției de șantier a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 57/05.12.2017 cu P.F.A. Lupaşcu Marian în calitate de prestator, preţul serviciilor de dirigenţie de şantier fiind stabilit la 1,75% din valoarea lucrărilor decontate (anexa nr. 183).

Cu privire la acest obiectiv de investiţii, Inspectorarul Judeţean în Construcţii Prahova, în Procesul-verbal de control înregistrat la Primăria Comunei Iordăcheanu sub nr. 2852/10.05.2018, întocmit urmare unei petiţii ce intra în competenţa I.S.C., consemnează:

<<2.DATE PRIVIND ASPECTELE SESIZATE ÎN PETIŢIE:

În vederea constatării, analizării, a dispunerii măsurilor legale necesare, a întocmirii actului de control şi a răspunsului către instituţia Prefectului Judeţul Prahova, au fost verificate aspectele care intra în competenţa I.S.C.  şi anume: (…) a executat o lucrare la drumul de la podul Iordăcheanu, punând nişte bordure care nu îşi au rostul nici un pic…Asfaltul turnat în decembrie 2017, a început să se încreţească, asfalt care a fost turnat pe o distanţă foarte mică, nu a fost asfaltata toată strada…”

3.CONSTATĂRI ÎN URMA CONTROLULUI:

3.3.2. Primăria comunei Iordăcheanu, în calitate de investitor, a executat lucrări de modernizare (aşternere îmbrăcăminte bituminoasă, montaj bordure prefabricate din beton) a drumului communal DC 60, lucrări autorizate pentru execuţie cu A.C. nr. 31/11.12.2017, emisă de administraţia publică locală a comunei Iordăcheanu, cu execuţie terminate şi recepţionata cu P.V.R. nr. 1/13.12.2016.

Nu a fost înştiinţat Inspectoratul Judeţean în Construcţii Prahova cu privire  la începerea execuţiei acestor lucrări, fapta ce contravine prevederilor art. 7, alin. 8 din Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Asupra acestui obiectiv de construcţie se va efectua ulterior un control în domeniul calităţii în construcţii, urmând a fi dispuse măsurile legale.

 1. MĂSURI:

4.1. În conformitate cu atribuţiile ce revin administraţiei publice locale, potrivit art. 27, 28 şi 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism şi autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii, va efectua un control în vederea verificării realizării obiectivelor de constructive consemnate în prezentul act de control la punctele 3.2.2, 3.4, 3.5 ce aparţin investitorilor Safta Constantin, SC Alionte Mioriţa S.R.L., Primăria comunei Iordăcheanu şi funcţie de cele constatate se va dispune în conformitate cu prevederile legislaţiei specific. Răspund: Primarul comunei Iordăcheanu,Viceprimarul comunei Iordăcheanu, Responsabilul U.A.T., Termen: 31.05.2018.>>

În Procesul-verbal de control nr. 2852/10.05.2018, la punctul 1.Date generale referitoare la control, se consemnează: “Activitatea specifică privind controlul în domeniul disciplinei în construcţii, a întocmirii proceselor verbale de contravenţii săvârşite în comună Iordăcheanu se desfăşoară de către dna Mihalache Elena, în baza Dispoziţiei primarului nr. 387/06.10.2017.”

Până la această dată, deşi termenul stabilit pentru efectuarea controlului a fost 31.05.2018, la nivelul entităţii auditate nu a fost iniţiată nicio măsură în acest sens.

Executantul a prezentat situații de plată în valoare de 163.786,53 lei, facturile nr. 0055/14.12.2017 în valoare de 146.965 lei și nr. 0056/15.12.2017 în valoare de 16.821,53 lei, vizate cfpp de Mihalache Elena, care, împreună cu documentele de plată emise de entitatea achizitoare sunt prezentate în anexa nr. 184.

Dirigintele de șantier Lupaşcu Marian, pe parcursul realizării lucrărilor, nu a întocmit procesele-verbale pentru fazele determinante stabilite de proiectant (anexa nr. 185), nu a întocmit procese-verbale pentru lucrările ascunse, iar situaţiile de plată nu au fost verificate şi confirmate prin semnătura şi parafa de dirigintele de şantier.

În timpul mişunii de audit, întrucât lucrarea “Reparații drum communal DC 60, comuna Iordăcheanu, judeţul Prahova” nu era finalizată, aşa cum eronat s-a consemnat în  Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor (anexa nr. 186), montarea bordurilor nefiind finalizată, dirigintele de şantier, împreună cu comisia de recepţie şi reprezentantul constructorului au întocmit un proces-verbal şi o situaţie de lucrări, cu articolele de deviz facturate de constructor şi plătite de U.A.T.C. Iordăcheanu, fără să fie realizate.

Astfel, valoarea lucrărilor neexecutate, dar facturate de constructor şi plătite de U.A.T.C. Iordăcheanu însumează 11.925,16 lei. Pentru plata nejustificată în valoare de 11.925,16 lei, reprezentanţii entităţii auditate au calculat majorări de întârziere în suma de 1.908,02 lei (1%/lună pentru perioada ian. 2018-aprilie 2019), conform art.73^1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.183, alin.(1) și (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală (anexa nr. 187).

Dirigintele de şantier, care a asigurat dirigenţia de şantier în baza contractului  nr. 185/11.11.2016 la obiectivul “Reabilitare drumuri locale, comună Iordăcheanu” nu a întocmit nici un document prin care să sesizeze beneficiarul şi  I.S.C. Prahova cu privire la nerespectarea disciplinei în construcţii şi a confirmat executarea lucrărilor, fără ca acestea să fie executate în totalitate.

Cauzele care au condus la producerea abaterilor prezentate sunt: – nerespectarea prevederilor legale care reglementează domeniul achiziţiilor publice, începând cu etapele de planificare, organizare şi executare a contractului, în contextul pe care l-am prezentat detaliat.

Nu au fost respectate prevederile:

– Anexa I, pct. 3 – “Conținutul controlului financiar preventiv”, subpct. 3.2 – 3.5 din O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a, d;

– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1), art. 24, alin. (1) şi (3), art. 54, alin. (3), (5) şi (6);

– Legea contabilității nr.81/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin (1) și alin (2);

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor; pct. 2 Lichidarea cheltuielilor; pct. 3 Ordonanţarea cheltuielilor şi pct. 4 Plata cheltuielilor.

– H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994 (actualizată) privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, art. 1: “Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care investitorul declara că accepta, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţa. Prin actul de recepţie se certifica faptul că executantul și-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie”, comisia de recepție avea dreptul, dar și obligația să amâne, să respingă sau să admită recepția cu obiecțiuni, în condițiile art. 17-22 din actul normativ invocat anterior, cu implicațiile corespunzătoare.

Valoarea erorii/abaterii constatate este de 13.833,18 lei (11.925,16 lei prejudiciu și 1.908,02 lei majorări de întârziere).

Consecința economico-financiara a abaterii de la legalitate și regularitate o reprezintă prejudicierea bugetului local în anul 2017 cu suma de 11.925,16 lei.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate și regularitate sunt:

Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat”, a autorizat plată prin semnarea facturii cu „bun de plată” şi a aprobat plata în condiţiile în care dirigintele de şantier a refuzat confirmarea situaţiilor de plată, lucrările nefiind finalizate;

Mihalache Elena care a acordat viză de c.f.p.p. (pe facturi) şi nu a formulat refuz de viză, în condiţiile în care dirigintele de şantier a refuzat confirmarea situaţiilor de plată, lucrările nefiind finalizate;

Bădulescu Steluţa care a întocmit documentele de plată şi a efectuat plata în condiţiile în care dirigintele de şantier a refuzat confirmarea situaţiilor de plată, lucrările nefiind finalizate;

Comisia de recepţie formată din Redeleanu Mihai, Dan Andrei si Oprica Dan, care au semnat procesul-verbal de recepţie calitativă nr. 1/13.12.2017, în care la pct. 4 au consemnat că “Lucrările de reparaţii drumuri comunale com. Iordăcheanu au fost realizate corespunzător”, în condiţiile în care, în procesul-verbal nr. 1780/14.03.2019, dirigintele de şantier Lupaşcu Marin şi reprezentantul constructorului SC DP FAROX PROJECT S.R.L. consemnează că nu au fost executate lucrări în valoare de 11.925,16 lei (inclusiv TVA).

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197, nr. 201  și nr. 199), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea menționează:

– “Reparaţia drumului communal DC 60 nu s-au executat  toate lucrările plătite, fixarea bordurilor; -Safta Constantin;

– “Contabilul mi-a prezentat facturile de plată cu semnătura ei şi mi-a spus că are contract,diriginte,e în regulă şi trebuie plătit.Contabilitatea trebuie să verifice  întrucât este compartimentul care a întocmit actele de plată” – Mihalache Elena;

La obiectivul “Reabilitare DC 60” am efectuat fără documente justificative confirmate de diriginte şi ALOP” – Bădulescu Steluţa.

Aspectele invocate în răspunsurile la notele de relații solicitate, nu sunt de natură să modifice constatarea auditorilor publici externi, ci dimpotrivă, o confirmă.

În timpul misiunii de audit: prin procesul-verbal nr. 1780/14.03.2019, dirigintele de şantier Lupaşcu Marin şi reprezentantul constructorului SC DP FAROX PROJECT S.R.L. au stabilit că nu au fost executate lucrări în valoare de 11.925,16 lei (inclusiv TVA), deşi entitatea auditată a efectuat plata acestora.

      În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019  (anexa nr. 204).

Auditorii publici externi formulează următoarea recomandare cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate:

– Extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului și întreprinderea tuturor măsurilor în vederea recuperării acestuia, inclusiv recalcularea contravalorii serviciilor de dirigenţie de şantier şi recuperarea sumelor plătite în plus (inclusiv accesorii).

– Regularizarea cu bugetul Consiliului Judetea Prahova a sumei de 11.925,16 lei, reprezentând plăți nelegale efectuate în derularea contractului de execuţie lucrări nr. 59/06.12.2017, acordat prin încredințare directă Societății Comerciale D.P. FAROX PROJECT S.R.L., în valoare de 163.786,54 lei (inclusiv TVA).

 

6.9.1. Ordonatorul principal de credite de la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu, în intervalul de timp 17.11.2017-29.03.2019, însumând 497 zile, nu a pus în executare Sentinţa Penală nr. 608/15.03.2017 emisă de Judecătoria Ploieşti Secţia Penală în dosarul nr. 20854/281/2015, rămasă definitiva prin respingerea apelului prin Decizia nr. 1261/13.11.2017 a Curţii de Apel Ploieşti,  prin care a fost admisă acţiunea părţii civile U.A.T.C. Iordăcheanu în contradictoriu cu inculpatul Adam Cristinel şi îl obligă pe acesta la plata către partea civilă (U.A.T.C. Iordăcheanu) a sumei de 59.445 lei, reprezentând despăgubiri materiale produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Menţionăm că suma de 59.445 lei nu a fost înregistrată în contabilitate, în contul contabil 461 “Debitori”, conform prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicata.

Conform celor consemnate în Sentina penala nr. 608/15.03.2017 (anexa nr. 188), în anul 2007, primarul Safta Consatntin a luat decizia de a achiziţiona de la SC Sanraf Sistem S.R.L. Drăgăneşti, jud. Olt, reprezentată de Adam Cristinel, 6 cabine pentru staţii tip maxi-taxi conform art. 19 din OUG nr. 34/2006, prin achiziţie directă, valoarea acestora fiind stabilită la suma de 42.126 lei din care TVA de 6.726 lei, adică 35.400 lei fără TVA, deşi nu erau îndeplinite condiţiile legale de aplicare a acestei procedure, valoarea acesteea depăşind pragul valoric de 10.000 euro. Citam din Sentina penala nr. 608/15.03.2017: “La momentul înţelegerii suevenite intre inculpatul Adam Cristinel şi inculpatul Safta Constantin, cel din urmă i-a solicitat martorei Bădulescu Steluţa să întocmească comanda nr. 7432/21.12.2007 adresată de SC Sanraf Sistem S.R.L. pentru 6 staţii auto maxi-taxi la preţul de 5.900 lei/bucata

<<După câteva zile, inculpatul Safta Constantin a dispus martorei Florea Elena, desemnată în cadrul Primăriei comunei Iordăcheanu ca responsabil pe linia achiziţiilor publice să înregistreze contractul deja întocmit şi semnat doar de primar, ca reprezentant al autorităţii contractante, cât şi de reprezentantul SC Sanraf Sistem S.R.L., respectiv inculpatul Adam Cristinel, lucru pe care acesta l-a făcut atribuindu-i numărul 7454/27.12.2008 (în realitate 2007). Potrivit art. 4.1 din contract, obiectul acestuia îl reprezintă furnizarea unui număr de 6 statii auto MAXI TAXI, iar preţul contractului a fost stabilit potrivit art. 5.1 din contract la valoarea de 42.126 lei, din care 6.726 lei TVA.

Ulterior, inculatul Safta Constantin i-a cerut martorei Florea Elena să înregistreze un înscris tip adresa având ca destinatar SC Sanraf Sistem S.R.L. Drăgăneşti, jud. Olt, carea martora i-a atribuit numărul 119/10.01.2008, aceasta fiind semnată de către inculpate. Conţinutul acestei adrese este următorul: “În urma ofertelor depuse de mai multe societăţi, am constatat că oferta dumneavoastră este cea mai avantajoasă şi ca atare vă rugăm să ne achiziţionaţi PATRU BUCĂŢI STAŢI AUTO MAXI TAXI DUBLE CU POLICARBON IMPORT, conform ofertei depuse anterior”.

În realitate, SC Sanraf Sistem S.R.L. nu a depus nicio ofertă la Primăria Iordăcheanu, oferta fiind verbal şi adresată în mod direct inculpatului Safta Constantin în biroul acestuia în conditiile prezentate.

Atât contractul nr. 7454/27.12.2008 (2007), cât şi adresa nr. 119/10.01.2008 au fost redactate de către Adam Cristinel, acesta scriind în mod eronat denumirea instituţiei publice ca fiind “Primăria Comunei Iordachesti” în loc de “Iordăcheanu” în antetul adresei, iar contractul a fost completat de acesta cu scrisul sau la datele privind autoritatea contractantă (din nou Iordachesti în loc de Iordăcheanu), datele de identificare ale furnizorului fiind tipărite a priori, aspect care conduce la concluzia evidentă că este vorba despre un formular utilizat de această societate.>>

SC Sanraf Sistem S.R.L. Drăgăneşti a emis facturile nr. 9450838/14.01.2008 în valoare de 44.030 lei şi 9450841/11.02.2008 în valoare de 28.488,60 lei. La sesizarea persoanei desemnată să exercite controlul financiar preventive propriu că se depăşeşte plafonul de 10.000 euro, Adam Cristinel a anulat factura nr. 9450841/11.02.2008 în valoare de 28.488,60 lei şi a emis factura nr. 9450842/11.02.2008 în valoare de 12.376 lei.

Ulterior, Adam Cristinel a anulat şi facturile nr. 9450841/11.02.2008 şi nr. 9450838/14.01.2008 prin barare, înscrierea menţiunii “ANULAT”, aplicarea impresiunii stampilei aparţinând SC Sanraf Sistem S.R.L. şi semnarea exemplarului albastru, fără a realiza aceste mentinuni pe toate cele trei exemplare.

La începutul lunii martie 2008, cele 6 staţii maxi taxi au intrat în gestiunea comunei Iordăcheanu, moment la care SC Sanraf Sistem S.R.L. a emis factura RAF 5210 datată 14.01.2008 în valoare de 42.126 lei, achitata la data de 17.04.2008 (42.000 lei) şi 05.07.2010 (126 lei).

Ulterior, Adam Cristinel, deşi cunoştea că nu livrarse produsele care făceau obiectul facturilor nr. 9450842/11.02.2008 în valoare de 12.376 lei şi nr. 9450838/14.01.2018 în valoare de 44.030 lei pe care le anulase, în calitate de administrator al SC Sanraf Sistem S.R.L. Drăgăneşti a deschis acţiune la Judecătoria Caracal în vederea obligării U.A.T.C. Iordăcheanu la plata sumei de 56.406 lei, reprezentând contravaloarea celor două facturi. Dosarul în cauză, respectiv nr. 1348/2007/2009 a fost soluţionat prin pronunţarea sentinţei civile nr. 1375/25.03.2009, prin care s-a dispus somarea debitoarei pentru a achita această sumă în termen de 30 de zile de la data la care sentinţa devenea irevocabilă.

În Sentinţa Penală nr. 608/15.03.2017 emisă de Judecătoria Ploieşti – Secţia Penală în dosarul nr. 20854/281/2015, la pag. 3, ultimul alineat, se menţionează: <<În dosarul nr. 1348/2007/2009, deşi a fost citata, Primăria Iordăcheanu nu a depus întâmpinare, nu s-a prezentat la şedinţa de judecată şi nu a adus în nici un fel la cunoştinţa instanţei de judecată faprtul ca cele două facturi prezentate de către inculpatul Adam Cristinel fuseseră anulate sau faptul că nu se datora nicio sumă de bani către SC Sanraf Sistem S.R.L.>>

Ulterior, a fost formulată acţiune în anulare, care a fost respinsă de Judecătoria Caracal, cauza fiind declinata în favoarea Judecătoriei Ploieşti, care prin sentinţa civilă nr. 5997/30.05.2011 a respins ca neîntemeiata contestaţia la executare formulate de comună Iordăcheanu.

În Sentinţa Penală nr. 608/15.03.2017 se menţionează la pag. 4, alin. 5: << (…) în derularea procesului având ca obiect contestaţia în anulare, inc. Safta Constantin şi-a îndeplinit defectuos îndatoririle de serviciu, întrucât deşi era singura persoană care cunoştea în detaliu împrejurările derulării operaţiunilor derulate cu SC Sanraf Sistem S.R.L. şi ce anume facturi semnase şi stampilase, nu a adus la cunoştinţa martorului Rotaru Ion, avocatul care a reprezentat comună Iodacheanu, faptul că facturile prezentate instanţei de judecată de către SC Sanraf Sistem S.R.L. erau anulate, astfel ca această apărare de fond nu a fost invocate în această etapă. Acest aspect este unul foarte important, întrucât ulterior nu a mai putut fi luată în discuţie această apărare în cadrul procesului privind contestaţia în anulare>>.

În urma executării sentinţei civile nr. 1375/25.03.2009, la data de 24.06.2011, a fost virata în contul SC Sanraf Sistem S.R.L. suma de 59.445 lei, din care suma de 55.671,63 lei reprezintă creanţa fictive, ia restul cheltuieli de judecată.

În Sentinţa Penală nr. 608/15.03.2017 emisă de Judecătoria Ploieşti – Secţia Penală în dosarul nr. 20854/281/2015, se subliniază: <<De reţinut că, deşi la data comiterii faptelor, inc. Safta Constantin ocupa funcţia de primar al comunei Iordăcheanu, totuşi acesta are studii juridice, potrivit declaraţiei date, profesia acestuia fiind de juristconsult>>.

Soluţionarea dosarului nr. 20854/281/2015 în care atât administratorul SC Sanraf Sistem S.R.L. Drăgăneşti, Adam Cristinel, cât şi primarul comunei Iordăcheanu au avut calitatea de inculpaţi s-a făcut prin Sentinţa Penală nr. 608/15.03.2017 emisă de Judecătoria Ploieşti – Secţia Penală în dosarul nr. 20854/281/2015, rămasă definitiva prin respingerea apelului prin Decizia nr. 1261/13.11.2017 a Curţii de Apel Ploieşti,  prin care a fost admisă acţiunea părţii civile – U.A.T.C. Iordăcheanu în contradictoriu cu inculpatul Adam Cristinel şi îl obligă pe inculpatul Adam Cristinel la plata către partea civilă a sumei de 59.445 lei, reprezentând despăgubiri materiale produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

Astfel, prin se Sentinţa Penală nr. 608/15.03.2017, s-a hotărât:

<<1. În baza art. 396, alin. 1, 5 raportat la art. 16 lit. b teza a doua C. pr. Pen., achită pe inculpatul Safta Constantin, fiul lui Niculae şi Elena, născut la data dde 26.02.1960 în com. Iordăcheanu, sat Iordăcheanu, nr. 135, jud. Prahova (…), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţa în serviciu, prevăzută de art. 249 alin. 1 din C. pen. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C. pen.

 1. În baza art. 396 alin. 2 C. pr. Pen., în referire la art. 244 ALIN. 1 ŞI 2 C. pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C. pen. şi art. 396 alin. 10 C. pr. pen., condamnă pe inculpatul Adam Cristinel (…) la pedeapsă de 1 (unul) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune (…)

    În temeiul art. 19 C. pr. Pen., art. 23 alin. 3 C. pr. Pen. Şi art. 397 C. pr. Pen., cu referire la art. 1357 C. civ, admite acţiunea civilă a părţii civile U.A.T.C. Iordăcheanu în contradictoriu cu inculpatul Adam Cristinel la plata către partea civilă a sumei de 59.445 lei, reprezentând daune materiale produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune>>

De asemenea, a fost menţinut sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa din data de 31.07.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti cu privire la bunurile imobile aparţinând incuplatului Adam Cristinel.

În acest context, în intervalul de timp de 497 de zile care s-a scurs de la data rămânerii definitive a Sentinţei Penale nr. 608/15.03.2017, până în data de 29.03.2019, ordonatorul principal de credite de la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu nu a luat nicio măsură de punere în executare a sentinţei, deşi, aşa cum s-a consemnat în sentinţa, profesia acestuia este de juristconsult, având studii juridice şi în mod evident cunoştinţele necesare pentru abordarea corectă a punerii în executare a sentinţei în cauză.

La solicitarea auditorilor publici interni de a prezentă documentele privind punerea în executare a Sentinţei Penale nr. 608/15.03.2017, reprezentanţii entităţii auditate au prezentat document denumit “Proces-verbal convenţie în vederea executării silite”, înregistrat la U.A.T.C. Iordăcheanu sub nr. 1102/14.02.2019, încheiat cu Biroul Executorului Judecătoresc Petcu Alexandru, semnat de Executorul Judecătoresc Petcu Alexandru, primarul Safta Constantin şi Dorobanţu Eduard (pentru secretar UATC Iordăcheanu), pretinzând că prin acest document au iniţiat punerea în executare a sentinţei. Documentul este datat 19.02.2019, adică după 463 de zile de la data rămânerii definitive a sentinţei, respectiv 13.11.2017, moment la care trebuia iniţiată punerea în executare (anexa nr. 189).

La pct. II. Obiectul, valoarea şi durata contractului, din “Procesul – verbal convenţie în vederea executării silite”, înregistrat la UATC Iordăcheanu sub nr. 1102/14.02.2019 se mantioneaza:

“Art. 1- Obiectul contractului consta în punerea în executare silită, conform legii, prin orice modalitate permisă de lege ori prin forma de executare solicitată în cererea de executare a creditorului, a dispoziţiilor civile în vigoare a titlurilor executorii din raza de competentă a Curţii de Apel Ploieşti.”

În realitate, procesul-verbal  prezentat ca fiind documentul de punere în executare a sentinţei, este doar o manevră de simulare a punerii în executare a sentinţei şi de inducere în eroare a auditorilor publici externi, documentul neavând nici o legătură cu punerea în executare a Sentinţei Penale nr. 608/15.03.2017 şi cu executarea silită a numitului Adam Cristinel, al cărui domiciuliu nu se afla în raza de competentă a Curţii de Apel Ploieşti.

Domiciliul debitorului Adam Cristinel se afla în comună Drăgăneşti, str. Fântânele, nr. 18A, jud. Olt,  situaţie în care conform dispoziţiilor art. 7, alin.1 din Legea nr. 188/2000 republicata şi a art. 651, alin (1) din Codul de procedura Civilă , republicat,aprobat prin legea nr. 134/2010, punerea în executare a Sentinţei Penale nr. 608/15.03.2017  nu se poate face decât de către un executor judecătoresc al cărui sediu se afla în raza Curţii de Apel Craiova, comună Drăgăneşti aflându-se în raza de competentă a acesteea.  (adică de către un executor judecătoresc aflat în raza de competentă a Curţii de Apel pe raza careea se afla domiciliul debitorului).

Conform art. 651, alin. (1) din CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (republicat), “Instanţă de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se afla, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se afla în ţară, este competenta judecătoria în a cărei circumscripţie se afla, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se afla în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se afla sediul biroului executorului judecătoresc investit de creditor.”

În timpul misiunii de audit financiar, în dată de 28.03.2019, reprezentanţii entităţii auditate au mai prezentat un înscris, denumit “Cerere de executare silită”, dar care nu este înregistrat nici la registratură entităţii, nici la vreun birou de executor judecătoresc, nefiind adresată nimănui (anexa nr. 190). În dată de 29.03.2019, reprezentanţii entităţii auditate au prezentat inca un înscris, denumit “Cerere de executare silită”, înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc Petcu Alexandru sub nr. 35 şi transmis de acesta către Biroul Executorului Judecătoresc Doru Marius Dragomir din oraşul Slatina, judeţul Olt (anexa nr. 191).

Atragem atenţia în mod deosebit asupra riscului de prescriere a dreptului de recuperare a creanţei, fapt ce atrage rasunderea în sarcina persoanelor din vina cărora prejudiciul nu mai poate fi urmărit şi recuperat.

Facem precizarea că dreptul de creanţa născut prin investirea Sentinţei Penale nr. 608/15.03.2017 cu titlu definitiv şi executoriu, nu  fost înregistrat în contabilitate; în timpul misiunii de audit a fost întocmită nota contabila nr. 17/31.03.2019 prin care creanţa în suma de 59.445 lei a fost înregistrată în contul contabil 461 „Debitori” (anexa nr. 192).

Faţă de cele prezentate mai sus au fost încălcate prevederile:

– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, art. 11 şi 18:

„Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise”;

„Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice”.

– art. 20, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare potrivit căruia: „Autoritățile administrației publice locale au următoarele competențe și responsabilități în ceea ce privește finanțele publice locale: (…) b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităților administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, în condițiile legii”, precum şi actele normative menţionate anterior la prezentul punct.

Valoarea abaterilor constatate este de: 59.445 lei. 

Cauzele care au condus la apariția deficientelor constatate a fost inacţiunea ordonatorului principal de credite şi nefuncţionarea controlului intern.

Consecința economico-financiară a abaterii de la legalitate și regularitate a fost nerealizarea veniturilor la potenţialul real.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatata abaterea consemnată, în conformitate cu prevederile din actele normative sau sarcinile din fișele postului, sunt:

– Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „urmărirea modului de realizare a veniturilor”;

– Badulescu Steluţa – contabil până la 01.07.2018, care avea obligaţia, conform fisei postului de a organiza şi conduce evidenta contabilă.

– Burducea Mariana – contabil începând cu 01.10.2017, care avea obligaţia, conform fisei postului de a organiza şi conduce evidenta contabilă.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197, nr. 199 și nr. 198), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea menționează:

– “Întârzierea punereii în executare a hotărârii judecătoreşti a fost repartizată la secretarul unităţii care a înaintat-o avocatului angajat permanent; -Safta Constantin;

– “Suma de 59.445 lei nu a fost înregistrată în contabilitate întrucât nu am avut cunoştinţă de existent a Sentinţei penale nr 608/15.03.2017. Am aflat de aceasta sentinţă în timpul misiunii de audit, la semnalarea acestui fapt de către organele de control.” – Burducea Mariana;

Ştiam că există un proces pe rol, dar nu am avut ştiinţa că există o sentinţă care trebuia înregistrată în contabilitate.” – Bădulescu Steluţa;

Aspectele invocate în răspunsurile la notele de relații solicitate, nu sunt de natură să modifice constatarea auditorilor publici externi, ci dimpotrivă, o confirmă.

Răspunsurile date la notele de relații solicitate confirmă constatarea și faptul că la nivelul entității auditate, controlul intern nu funcţionează.

    În timpul misiunii de audit în timpul misiunii de audit a fost întocmită nota contabila nr. 17/31.03.2019 prin care creanţa în suma de 59.445 lei a fost înregistrată în contul contabil 461 „Debitori”.

Punctul de vedere al entității auditate corespunde cu cel al echipei de audit, este consemnat în Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019 (anexa nr. 204) și nu au fost exprimate puncte de vedere divergente față de constatările înscrise în procesul-verbal de constatare.

Recomandările echipei de audit: Punerea în executare a Sentinţei Penale nr. 608/15.03.2017 în vederea recuperării creanţelor.

 

6.9.2. În anul 2017 la nivelul U.A.T.C. Iordăcheanu au fost încheiate doua contracte de furnizare de produse, respectiv contractul nr. 7347/08.11.2017 pentru “livrarea a 80 buc coşuri de gunoi rustic cu stâlp” în valoare de 28.800 lei şi contractul de furnizare de produse nr. 7282/22.11.2017 pentru “livrarea a 20 buc băncute pentru curtea şcolii şi 20 buc coşuri gunoi rustic cu stâlp” în valoare de 15.800 lei, ambele având drept furnizor S.C. Laritex Celia S.R.L., cu sediul în Potcoavă, jud. Olt. Contractul nr. 7347/08.11.2017 pentru “livrarea a 80 buc coşuri de gunoi rustic cu stâlp” în valoare de 28.800 lei  nu a fost cuprins în programul anual de achiziţii publice şi în lista de investiţii, neavând surse de finanţare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2017.

Prezentăm în continuare modul de realizare a achiziţiei:

În dosarul de achiziţiei au fost ataşate următoarele documente:

– Un referat de necesitate, respectiv 7220/03.11.2017, întocmit de viceprimarul Oprea Alina-Gina, în care se consemnează: “(…) vă rog să aprobaţi achiziţionarea următoarelor produse/material: coşuri de gunoi stradale”. Referatul este aprobat de ordonatotul principal de credite Safta Constantin, deşi nu se precizează valoarea estimată, numărul de coşuri, tipul, etc (anexa nr. 193);

– Contractul nr. 7347/08.11.2017 pentru “livrarea a 80 buc coşuri de gunoi rustic cu stâlp” în valoare de 28.800 lei, semnat de ordonatorul de credite Safta Constantin şi vizat c.f.p.p. de Mihalache Elena;  Procesul-verbal de predare-primire din 21.11.2017, neînregistrat la entitatea auditată, semnat de Redeleanu Mihai, Oprica Dan şi ordonatorul de credite Safta Constantin, în care se consemnează la rubrica “Produs” – Cos cu stâlp şi pălărie, 80 buc., în realitate fiind vorba de alt tip de coş, cu doi stâlpi; Factura nr. 11/26.02.2018 pentru 80 bucati “coşuri de gunoi cu stâlpi” în valoare de 28.800 lei; Proiectul de angajament legal din 29.03.2018 pentru 28.800 lei;  Documente de plata (O.P. nr. 346/29.03.2018 în suma de 21.000 lei şi O.P. nr. 429/17.04.2018 în suma de 7.800 lei (anexa nr. 194);

– Contractul nr. 7282/22.11.2017 pentru “livrarea a 20 băncute pentru curtea şcolii şi  a 20 buc coşuri de gunoi rustic cu stâlp” în valoare de 15.800 lei, semnat de ordonatorul de credite Safta Constantin şi fără viză c.f.p.p.;  Procesul-verbale de predare-primire din 29.11.2017, neînregistrat la entitatea auditată, semnat de Redeleanu Mihai, Dan Andrei, Oprica Dan şi ordonatorul de credite Safta Constantin, în care se consemnează la rubrica “Produs” – „Banca stradala cu trei picioare”, în realitate fiind un alt tip de bancă;  Procesul-verbal de predare-primire din 29.11.2017, neînregistrat la entitatea auditată, semnat de Redeleanu Mihai, Dan Andrei, Oprica Dan şi ordonatorul de credite Safta Constantin, în care se consemnează la rubrica “Produs” – „Cos cu stâlp şi pălărie”, 20 buc., în realitate fiind vorba de alt tip de coş, cu doi stâlpi; Factura nr. 8/229.11.2017 pentru 20 bucati coşuri stradale şi 20 bucati băncute parc în valoare de 15.800 lei; Aviz de însoţire a mărfii nr. 16/21.11.2017 pentru 20 băncute parc;  O.P. nr. 1618/13.12.2017 în suma de 15.800 lei (anexa nr. 195).

În concluzie, aşa cum am prezentat, coşurile de gunoi nu sunt de tipul înscris în contracte (coşuri de gunoi rustic cu stâlp) şi nici de tipul înscris în procesele-verbale de predare-primire, respectiv “Coş cu stâlp şi pălărie”; de asemenea nici băncile nu corespund descrierii din procesul-verbal de predare-primire, respectiv nu sunt  “Bănci stradale cu trei picioare”.

Ordonatorul principal de credite a angajat cheltuieli  prin cele două contracte încheiate în anul 2017, în suma de 44.600 lei (28.800 lei prin contractul nr. 7347/08.11.2017 şi 15.800 lei prin  7282/22.11.2017), peste limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în anul 2017, aşa încât, plata facturii  nr. 11/26.02.2018 pentru 80 buc. “coşuri de gunoi cu stâlpi” în valoare de 28.800 lei s-a făcut în 2018, cu O.P. nr. 346/29.03.2018 în suma de 21.000 lei şi O.P. nr. 429/17.04.2018 în suma de 7.800 lei, de la capitolul 84.02 – “Transporturi”, art. 71.01- Active fixe.

Astfel, in data 08.11.2017, ordonatorul principal de credite Safta Constantin a incheiat contractul nr. 7347 cu SC LARITEX CELIA SRL cu sediul in Potcoava, judetul Olt, avand ca obiect „Livrarea a 80 buc cosuri de gunoi rustic cu stalp” in valoare de 28.800 lei, fara ca in bugetul local al UATC sa fie aprobate credite bugetare cu aceasta destinatie. Din aceste motive, neavand sursa de finantare in anul 2017, in anul 2018, in Lista de investitii s-a inclus obiectivul „Amenajare pentru mentinerea curateniei in localitate” cu o valoare de 28.800 lei, iar in bugetul local pe anul 2018 la Titlul XII – Active nefinanciare (cod 71), Alte active fixe (cod 71.01.30) s-au prevazut si aprobat credite bugetare in suma de 28.800 lei (anexa nr. 196).

Angajarea cheltuielilor in suma de 28.800 lei prin contractul nr. 7347/08.11.2017 s-a facut peste limita creditelor bugetare aprobate in anul 2017. Din acest motiv, contravaloarea celor 80 de cosuri, care au fost aduse la UATC Iordacheanu in anul 2017 (conform aviz de insotire a marfii nr. 15/21.11.2017) s-a facut in anul 2018 cu O.P. nr. 346/29.03.2018 in suma de 21.000 lei si O.P. nr. 429/17.04.2018 in suma de 7.800 lei, reprezentand contravaloarea facturii nr. 11/26.02.2018 emisa de SC LARITEX CELIA SRL.

Faţă de cele prezentate mai sus au fost încălcate prevederile:

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pct. 1 Angajarea cheltuielilor; Angajarea cheltuielilor bugetare, altele decat cele care privesc actiuni multianuale, se face numai in limita creditelor bugetare aprobate.Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si potrivit destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice si cu respectarea dispozitiilor legale.

Legea nr 273/2006, actualizata,  art. 23, alin. (1) şi alin. (2) lit. „c”, art. 24, alin. (3)

-art. 23, Responsabilităţile ordonatorilor de credite

alin  (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale

alin. (2) lit. „c” conform căruia „Ordonatorii de credite răspund de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat.

-art. 24, alin. (3) Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor legale

Valoarea abaterilor constatate nu a fost stabilită.. 

Cauzele care au condus la apariția deficientelor constatate au fost nefuncţionarea controlului intern şi nerespectarea fazelor execuţiei bugetare.

Consecința economico-financiară a abaterii de la legalitate și regularitate a fost încheierea de angajamente fără a  avea asigurată sursa de finanţare şi semnarea contractelor doar de ordonatorul principal de credite, fără avizul referentului de specialitate achiziţii publice şi fără viză c.f.p.p..

Persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatata abaterea consemnată, în conformitate cu prevederile din actele normative sau sarcinile din fișele postului, sunt:

– Safta Constantin, primar și ordonator de credite, care potrivit care potrivit art. 23, alin. (2) lit. „f” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare răspunde de: „organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice”;

– Mihalache Elena, care a vizat c.f.p.p. contractul nr. 7347/08.11.2017, fără a avea sursa de finanţare, respectiv credite bugetare aprobate cu această destinaţie.

În răspunsurile formulate la notele de relații solicitate (anexele nr. 197 și nr. 201), persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea menționează:

– “S-au achizitonat în vederea curăţeniei pe domeniul public şi a controalelor inspectoratului de mediu” – Safta Constantin;

– “Contractul 7347 nici nu trebuia încheiat dacă nu era aprobată investiţia în planul de investiţii.Acest plan de investiţii este ţinut de contabilitate şi de compartimentul achiziţii.Din moment ce s-a încheiat şi s-a semnat am presupus că a fost verificat şi din punct de vedere juridic şi din punct de vedere al prevederilor bugetare” – Mihalache Elena;

Aspectele invocate în răspunsurile la notele de relații solicitate, nu sunt de natură să modifice constatarea auditorilor publici externi, ci dimpotrivă, o confirmă.

Răspunsurile date la notele de relații solicitate confirmă constatarea și faptul că la nivelul entității auditate, controlul intern nu funcţionează.

În timpul misiunii de audit, nu au fost luate masuri de remediere a abaterii.

În urma procesului de conciliere conducerea entității auditate nu a exprimat puncte de vedere divergente și nu a contestat constatarea echipei de audit așa cum reiese și din Nota de conciliere nr. 2491/10.04.2019  (anexa nr. 204).

Recomandările echipei de audit: Elaborarea de proceduri operaţionale privind achiziţiile publice şi formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice.

 

 

Cap.7. Prezentarea sintetică a constatărilor rezultate în urma acțiunii de control efectuată la Şcoala Gimnazială comuna Iordăcheanu, ordonator terțiar al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Iordăcheanu (anexa nr. 205)

 

Potrivit prevederilor pct. 260 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155/2014, au fost supuse auditării transferurile de fonduri publice către ordonatorul terțiar „Şcoala Gimnazială comuna Iordăcheanu”, sub aspectul fundamentării și justificării sumelor solicitate.

 

7.1. Urmare auditului s-a constatat că Şcoala Gimnazială comuna Iordăcheanu nu a evidențiat în contabilitate, prin conturi în afara bilanțului, bunurile primite în folosință gratuită de la U.A.T.C. Iordăcheanu.

Valoarea estimată a erorii/abaterii este de 4.378.114,44 lei.

Cauza care a condus la neorganizarea evidenței conturilor în afara bilanţului o constituie neaprofundarea prevederilor Ordinului nr. 1917/12.12.2005 cu modificările și completările ulterioare, organizarea necorespunzătoare a controlului intern, precum si neincheierea unui contract de administrare intre U.A.T.C. Iordacheanu si unitatea de invatamant.

Consecinţa economico-financiară este neevidenţierea şi neînregistrarea în evidenţa contabilă în conturile în afara bilanţului, a valorii bunurilor aflate în folosinţă.

Recomandările auditorului public extern cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate, în vederea înlăturării erorii/abaterii constatate: Certificarea de către compartimentele de specialitate a realităţii valorii mijloacelor fixe (clădiri şi terenuri) primite în folosinţă gratuită şi înregistrarea acestora în contabilitate în conturi extrabilanțiere, precum si incheierea unui angajament legal de administrare a bunurilor primite in folosinta.

Vom reveni cu alte dezvaluiri privind „sifonarea” banului public in aceasta „locatie” si firmele „beneficiare”. ( Cerasela N.).

 

 

 

 

 

 

Eveniment

Cititi si va minunati de emanatiile normative ale guvernantilor!/ Iata lucrul bine facut, pe jumatate doar!

Publicat

pe

Este nu numai opinia mea. Ci și a altor analiști. Poate chiar mai competenți. Examenul crucial al celor două runde de alegeri va fi dat la București. Taberele politice sunt bine definite. Un pluton de partide merge pe mâna Gabrielei Firea. Un alt pluton mizează pe Nicușor Dan. Și tipurile de raționamente s-au cristalizat. Există judecăți de valoare cu argumente demne de luat în calcul, plasate în spatele fiecăruia dintre cei doi candidați. Și este recunoscut drept un fapt cert că gruparea politică învingătoare în București va fi și campioana alegerilor parlamentare. Eu mizez pe Firea. Ceea ce nu mă împiedică să iau în calcul și argumentele celorlalți.

A ieșit la rampă și analistul Ion Cristoiu. Una dintre cele mai grele piese din jurnalismul românesc. Îmi este cu neputință să nu țin cont de argumentele sale. Cristoiu susține că toate tunurile puterii au luat Capitala în vizor. Iar scopul este înfrângerea Gabrielei Firea. Gabriela Firea fiind identificată de adversari drept inima „ciumei roșii”. O inimă care ar urma să fie străpunsă de Nicușor Dan. Cu ajutorul factorului intern și extern.

În logica analistului, Gabriela Firea ar fi pe marginea prăpastiei. Pentru că toate instituțiile de forță au fost asmuțite împotriva ei. Și, fiind conștientă de acest lucru, Firea nu mai are încredere în propria victorie. Ar fi devenit defetistă. Ea nu poate fi susținută, crede analistul, în mod real de către PSD. Cel puțin atâta timp cât partidul este condus de Marcel Ciolacu. Din nou este sugerat un blat. Pe care eu l-am semnalat în mod insistent. Marcel Ciolacu ar fi într-o situație de blat cu Klaus Iohannis, nu numai în ceea ce privește alegerile parlamentare, ci și legat de alegerile locale. Iar cele mai importante alegeri locale vor avea loc în Capitală. Personal, nu exclud această ipoteză. Dimpotrivă. Iar dacă Gabriela Firea nu beneficiază de o susținere reală instituțională din partea PSD, atunci într-adevăr e greu de presupus că poate câștiga Bucureștiul prin propriile resurse. Deși nu este imposibil. Să ne amintim că Sorin Oprescu a candidat ca independent. Împotriva PSD. Și totuși a atras de partea sa voturile din bazinul electoral al acestui partid. Pentru că – și acest aspect nu poate fi ignorat de nimeni – alegerile locale, la fel ca și alegerile prezidențiale, au nu numai o componentă partinică. Ci și una personală. Care s-ar putea să conteze mai mult. Prin urmare, trebuie luată în calcul și o componentă pe care ultimele analize pe care le-am citit o ignoră. Cine este mai carismatic? Gabriela Firea sau Nicușor Dan?

Un alt argument lansat de Cristoiu, care mă incită să revin asupra acestui subiect al bătăliei pentru Capitală, este conjugarea factorului intern, aflat după cum crede analistul la degetul mic al lui Klaus Iohannis, cu factorul extern, dirijat de Germania. Conform acestei logici, factorul intern și-a dat mâna cu factorul extern, pentru a o pulveriza pe Gabriela Firea. Gabriela Firea fiind identificată în această logică cu „ciuma roșie”. Cu alte cuvinte, „ciuma roșie”, prin Ciolacu, se dezice tacit de Gabriela Firea, dar în același timp aceeași „ciumă roșie” și-o asumă prin prisma factorului intern cuplat cu factorul extern. Este un tip de raționament pe care nu-l înțeleg. Iar ceea ce nu înțeleg nu creditez. Cu atât mai mult cu cât, așa cum văd eu lucrurile, nu există un bloc omogen al factorului intern. Există instituții de forță subordonate constituțional președintelui sau guvernului liberal. Dar în interiorul acestor instituții de forță funcționează și statul subteran. Acest stat subteran nu se identifică în totalitate cu președintele Klaus Iohannis, cu interesele acestuia sau cu Guvernul Orban și interesele Executivului. Uneori – și nu de puține ori – statul subteran se deplasează într-o direcție diametral opusă. Același lucru se poate spune și în ceea ce privește factorul extern. Controlul nu este asumat în totalitate de către Germania. Chiar dacă în plan economic, în mod direct sau prin interpuși, Berlinul a acaparat piața României. Dacă analizăm compoziția factorului extern, mă refer la acel factor extern care este implicat în viața politică a României, putem observa cu ușurință și un alt tip de influențe. Nu mă refer acum nici la Federația Rusă și nici la China. Ci la Statele Unite. Serviciile de forță ale Statelor Unite nu copiază politica Germaniei. De multe ori, construiesc politici divergente. Acest fenomen funcționează și în România. Iar dacă factorul exern se implică în politica internă și, mai concret, în alegerile locale, în bătălia pentru Capitală, atunci ar fi de-a dreptul pueril să ne imaginăm că acestea funcționează ca un bloc compact.

Un alt argument utilizat de către cei care îi dau o șansă reală lui Nicușor Dan este că Gabriela Firea ar fi devenit defetistă. Că nu mai crede în succesul ei. Și că încrederea i-a fost năruită de teama că va fi răpusă de sistem. Cu alte cuvinte, sistemul ar fi pus lupa pe ea, și, mai devreme sau mai târziu, sub forma unor dosare penale, va fi demonizată. Și odată demonizată, va pierde încrederea pe care i-o acordă electoratul care a votat-o. Tot ce se poate. S-a mai întâmplat. Totuși, mi se pare că este prea târziu. Admițând că Direcția Națională Anticorupție se află 100% la cheremul lui Klaus Iohannis și a conducerii PNL și că este gata să execute la comandă orice ordin, logic ar fi fost ca unul sau mai multe dosare penale construite împotriva Gabrielei Firea să fi debutat cu multe luni în urmă. Nicio execuție politică de o asemenea anvergură nu s-a făcut chiar peste noapte. Și tocmai pentru că în România, în ultimii 15 ani, DNA a participat la asemeena operațiuni de poliție politică, mă gândesc – și nu cred că greșesc – că un minimum de prudență ar trebui să determine instituția fie să nu execute ordinele primite, fie să le execute doar în măsura în care acestea sunt lansate la timp. Mă îndoiesc deci că DNA se va implica în al 12-lea ceas al alegerilor – și ne aflăm în acest al 12-lea ceas – și totodată mă îndoiesc că doamna Firea ar ceda atât de ușor. Ceea ce este însă real e că primarul general al Capitalei semnalizează uneori insistent, alteori aproape isteric faptul că se află în vizorul statului subteran. Cu alte cuvinte, că se află în pericol. Probabil nu este foarte departe de adevăr. Probabil Gabriela Firea merge pe o gheață care, pe măsură ce ne apropiem de momentul alegerilor, devine din ce în ce mai subțire. Probabil că știe ce spune. În acest sens, nu am cum să nu-mi amintesc de unul dintre cei mai mari scriitori moderni ai lumii. De Ernest Hemingway. Înainte de moarte, care avut loc în urma unei sinucideri, acesta este obsedat de faptul că FBI, condus în acea vreme de Hoover, îi supraveghea îndeaproape toate activitățile. Cunoscuții, chiar și cei mai apropiați, precum și medicii care-l tratau cu șocuri electrice, susțineau că Hemingway are halucinații. Mulți ani după moartea sa, adevărul a ieșit la iveală. Celebrul scriitor era urmărit la blană de FBI. Exact așa cum afirma el. Pentru presupuse legături cu serviciile secrete din Cuba lui Fidel Castro. Poate că și Gabriela Firea știe ce spune.

Bomboana pe acest tip de raționamente, care îngroapă candidatura lui Firea, este Victor Ponta. Și presupunerea că acesta va candida la Primăria Generală a Capitalei. Această ipoteză a fost lansată de Cozmin Gușă și acum văd că este preluată și de Ion Cristoiu. Cei doi analiști susțin că Ponta ar fi gata să candideze nu neapărat pentru a câștiga Primăria Generală, ci pur și simplu pentru a îngropa PSD. Până la un punct, pot fi de acord. Ponta este realmente interesat de vulnerabilizarea Partidului Social Democrat. Pentru că numai prin vulnerabilizarea extremă a PSD, el ar putea reveni la butoane. Și oricum, cu cât PSD este mai slab, cu atât mai multe avantaje poate obține Ponta pentru Pro România. Și pentru el însuși. Dar omul politic Victor Ponta nu merge atât de departe cum își imaginează cei care-i analizează comportamentul. A se lansa într-o campanie pentru Capitală, pe care ar pierde-o, ar însemna literalmente o sinucidere politică. A doua. Care de această dată ar fi definitivă. Ponta nu are nicio șansă de a câștiga de partea sa Capitala. Și nu-l văd aruncându-se în purgatoriul alegerilor locale numai și numai pentru a-l ajuta pe Nicușor Dan împotriva Gabrielei Firea.

Prin urmare, iată, sunt gata să fac un nou pariu politic. Cu toată campania furibundă din mediul electronic direcționată împotriva Gabrielei Firea, cu toată ura viscerală a unei părți din electoratul bucureștean îndreptată împotriva „ciumei roșii”, Gabriela Firea are cele mai mari șanse de a câștiga cel de-al doilea mandat la Primăria Generală a Capitalei. Mai ales că, până una alta, nu are adversar. Nicușor Dan nu se califică nici măcar în această postură. De competitor cât de cât credibil.

Sorin Rosca Stanescu

 

Citeste in continuare

Eveniment

HUAWEI, pe locul 45 în topul celor mai valoroase brand-uri din lume, primește și recunoașteri importante pentru cele mai recente dispozitive din segmentele PC și tabletă

Publicat

pe

 • Compania ajunge pe locul 50 în Top 100 Most Valuable Brands pentru al cincilea an consecutiv.
 • HUAWEI obține premii cheie în industrie pentru categoriile PC și tabletă.

HUAWEI a fost inclus în topul celor mai valoroase 100 de brand-uri din lume și a obținut recent premii importante pentru unele dintre cele mai recente produse din portofoliu: Huawei MateBook X Pro, Huawei MateBook D 14, Huawei MateBook D 15 și Huawei MatePad Pro. Compania dovedește, încă o dată, că este neclintită în angajamentul său față de consumatorii globali privind inovația și calitatea.

În cel mai recent studiu BrandZ, Top 100 Most Valuable Brands, publicat de WPP și Kantar, HUAWEI s-a poziționat pe locul 45, cu două locuri mai sus față de anul trecut și cu o valoare a brandului de 29,4 miliarde de dolari (cu nouă procente mai mult față de anul precedent).

2020 este și al cincilea an consecutiv în care publicația anuală include HUAWEI în topul celor mai valoroase 50 de brand-uri la nivel mondial, o dovadă a succesului companiei în atingerea viziunii sale pe termen lung de a construi o lume inteligentă, complet conectată.

Conform raportului, valoarea totală a brand-urilor de top la nivel global a înregistrat o creștere de 5,9% față de anul precedent, sectorul tehnologic înregistrând cea mai importantă contribuție timp de 15 ani la rând, reprezentând 37% din valoarea totală a primelor 100 de brand-uri.

Anul trecut, HUAWEI și-a perfecționat strategia de diversificare a dispozitivelor, atât pe piața internă, cât și pe cea globală. În timpul evenimentului Virtual Launch din februarie, compania a lansat o serie de produse și servicii noi, printre care se numără                   smartphone-ul pliabil 5G Huawei Mate Xs, tableta Huawei MatePad Pro 5G și Huawei AppGallery, prima platformă de distribuție de aplicații. HUAWEI a prezentat oficial și strategia Seamless AI Life pentru toate scenariile, confirmând eforturile de a investi în întreaga gamă de tehnologie electronică de consum de la 5G până la AI. Huawei P40 Series, lansată în luna martie a acestui an, a stabilit un nou standard pentru tehnologia de imagine mobilă, oferindu-le consumatorilor o experiență de fotografiere Super Definition pentru întreaga zi, cu un trio de smartphone-uri cu camere de ultimă generație.

Studiul BrandZ vine în urma anunțurilor trimestriale ale IDC despre analiza sa Worldwide Mobile Device Trackers. Printre punctele esențiale se numără:

 • HUAWEI și-a păstrat titlul de al doilea cel mai mare producător de smartphone-uri din lume cu o cotă de piață de 17,8%.
 • Succesul companiei în categoria dispozitivelor purtabile a dus la creșterea livrărilor cu 62,2% față de anul precedent.
 • Cota de 12% din piața globală de tablete asigură poziția HUAWEI ca al treilea cel mai mare furnizor de tablete la nivel mondial.
 • Între timp, conform firmei independente de analiză Canalys, HUAWEI este unul dintre primii 5 producători de dispozitive audio wireless din lume.
 • De asemenea, sectorul Huawei PC a înregistrat în primul trimestru al anului o creștere a vânzărilor de 120% față de anul precedent.

Și firma de consultanță business Boston Consulting Group (BCG) și-a prezentat recent raportul anual Most Innovative Companies, care numește HUAWEI drept a șasea cea mai inovatoare companie din lume, în urcare cu 48 de poziții față de anul trecut. Clasamentele se bazează, în mare parte, pe un sondaj realizat de BCG în perioada august 2019 – octombrie 2019. BCG evaluează mai multe aspecte ale performanțelor companiilor, incluzând notorietatea globală a produselor, evaluarea din partea industriei, perturbarea industriei și crearea de valoare.

Mai mult, HUAWEI a lucrat alături de dezvoltatori și parteneri pentru a cultiva un ecosistem software pentru toate scenariile, care face parte din viitorul inteligent gândit de companie. De exemplu, HUAWEI s-a angajat să deschidă complet capabilitățile                    cip-dispozitiv-cloud pentru a accelera inovația în materie de aplicații și a alocat un miliard de dolari SUA pentru finanțarea Programului Shining-Star, o inițiativă care le oferă dezvoltatorilor o serie de servicii ce îi ajută să-și lanseze ideile pe piață.

Recunoașteri importante pentru dispozitive din categoriile PC și tabletă din partea unor publicații internaționale de top

Pe lângă premiile importante înregistrate la nivel de companie, HUAWEI a înregistrat o serie de aprecieri și pentru cele mai recente dispozitive din segmentele PC și tabletă.

Astfel, tableta vârf de gamă Huawei MatePad Pro 5G a fost nominalizată în topul Stuff Mobile Awards 2020. De asemenea, laptop-ul vârf de gamă Huawei MateBook X Pro a fost inclus în topurile Best of 2020, respectiv Recommended 2020, realizate de publicația Tech Advisor. În plus, Huawei MateBook X Pro a fost inclus în același top Recommended 2020, demarat de publicația Trusted Reviews, dar și în categoria Recommends, prin intermediul unui review dedicat, realizat de Newsweek, un nume relevant din industrie. Pe de altă parte, Huawei MateBook D 15 a fost inclus în categoria Best Buy de către Expert Reviews, în timp ce Huawei MateBook D 14 a fost menționat în două cateogrii distincte de către Trusted Reviews: Best of 2020, respectiv Recommended 2020. Tot acestui laptop i-a fost dedicat un review din partea publicației Trusted Reviews, prin intermediul căruia îi sunt menționate toate specificațiile de top.

Citeste in continuare

Eveniment

Cetatenii trebuie sa se trezeasca din starile induse de guvernantii de azi si sa evalueze calitatea mentala a politicienilor puterii actuale, dar si a celor ce mimeaza opozitia virtuala fata de abuzurile institutionale din aceasta perioada trista a Romaniei

Publicat

pe

Dumneavoastră de ce credeți că Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne, cel care a favorizat amenzi neconstituționale de 600 de milioane de lei, nu infirmă faptul că a participat la petrecerea coronavirus din 25 mai 2020, de la sediul Guvernului Romaniei? Dumneavoastră de ce credeți că Guvernul României REFUZĂ să facă publice procesele verbale prin care se constată că 5 membri ai cabinetului Orban, au încălcat legislația impusă chiar de ei, prin petrecerea coronavirus din 25 mai 2020?

Prima mea reacție după apariția în 30 mai 2020, în spațiul public a fotografiei cu dezmățul a 5 premieri și a unei glezne din data de 25 mai 2020, de la Guvernul României cu protogoniști Ludovic Orban – premier, Raluca Turcan – vicepremier, Bogdan Aurescu – ministru de externe, Lucian Bode – Ministrul Transporturilor, Virgil Popescu – Ministrul economiei și a unei glezne) a fost următoarea:

,,Domnu’ Iohannis, cum rămâne cu brațu’ lung al legii pentru #urmasiiBratienilori? In orice tara normala, dupa aparitia in spatiul public a fotografiei la sprit in spatiu inchis, fumand in Guvernul Romaniei, nepurtand masca si stand mai mult de 4 la masa, in stare de ,,alerta maxima”, toti cei din fotografie, inclusiv cel care a scapat poza, si-ar fi dat demisia, pentru ca in esenta, fotografia arata un premier, un vicepremier, trei miniștri si persoana care a facut poza care nu dau doi bani pe lege, in plina stare de alerta. Nu era nimic de sarbatorit in 25 mai cu trabuce, tigari, whiskey si bautura, atat timp cat achizitiile publice la scutul pandemiei demonstreaza ceea ce v-am avertizat inca de la bun inceput si anume ca guvernul speculeaza economic pandemia si face #nimicpentrupopulatie.”

Domnu’ Iohannis, cum rămâne cu brațu’ lung al legii pentru #urmasiiBratienilori? In orice tara normala, dupa aparitia in spatiul public a fotografiei la sprit in spatiu inchis, fumand in Guvernul Romaniei, nepurtand masca si stand mai mult de 4 la masa, in stare de ,,alerta maxima”, toti cei din fotografie, inclusiv cel care a scapat poza, si-ar fi dat demisia, pentru ca in esenta, fotografia arata un premier, un vicepremier, trei miniștri si persoana care a facut poza care nu dau doi bani pe lege, in plina stare de alerta. Nu era nimic de sarbatorit in 25 mai cu trabuce, tigari, whiskey si bautura, atat timp cat achizitiile publice la scutul pandemiei demonstreaza ceea ce v-am avertizat inca de la bun inceput si anume ca guvernul speculeaza economic pandemia si face #nimicpentrupopulatie. Sunt aceiași membrii ai cabinetului care amendau neconstitutional populatia Romaniei cu 600 de milioane de lei. Sunt aceiasi membrii ai guvernului Romaniei care aveau stiinta in 25 mai, data fotografiei, ca Romarm nu livreaza masti (si alimenteaza astfel prin penurie preturile de specula ale companiilor din vecintatea serviciilor de informatii), sunt aceiasi membrii ai guvernului care in 4 februarie 2020, în plina pandemie, incercau sa legalizeze furtul de la buget a 700 de milioane de lei, bani pe care bancile pentru locuinte sunt obligate sa ii returneze statului. Intr-o Romanie normala, pas cu pas, un presedinte normal deja este multe prea intarziat in a avea o reactie alta decat a incompatibilului Orban, prezentata pentru Digi24: ,,habar n-am. Ştiu eu în ce poză apar? Şi ce să fac? Asta e! Dacă e o poză, e o poză. Asta e”. Și ulterior pentru Libertatea: ,,Nu aveam mască pentru că mâncasem”. Nu prietene, nu aveai mască pentru că nu dai doi bani pe lege si fumai în sediul Guvernului, ceea ce e contravenție! E mortală și relatarea reporterului Digi24: ,,În privința măștilor, așa cum spuneai și tu mai devreme, nu le aveau pe față pentru că tocmai mâncaseră, așa cum se vede și din farfuriile din imagine. Până la urmă ceea ce rămâne este acea imagine a acestei întâlniri informale din biroul premierului”P.S. Raluca Turcan e totală! #presadeprotocol. PS2: În spate, pe policioară, lângă sticla de vin băută pe jumătate se află strategia de relansare a economiei, care ,,nici nu trebuie repornită, ci doar revigorată”.

În aceeași zi, 30 mai 2020, Orban dă ,,pe surse” că a plătit amenda de 3.000 de lei.

Ca jurnalist, în 30 mai 2020, ora 16.35, am făcut următoarea solicitare de informații publice:

Am solicitat așadar:

 • dovada achitării pretinselor amenzi de 3000 de lei de către Ludovic Orban, Bogdan Aurescu (și de către ceilalți);
 • am solicitat și dovada achitării amenzilor și de către ceilalți participanți.

Până astăzi, deși au trecut mai mult decât termenul maxim legal de 30 de zile, iar eu am solicitat răspunsul în 24 de ore nu am primit niciun răspuns la informațiile solicitate în baza Legii 544/2001. Subliniez, niciunul. De unde trag concluzia că Ludovic Orban nu a plătit amenda de 3.000 de lei. Și nici ceilalți. Sau, dacă vreți, au plătit doar ,,pe vorbe”.

Cei care îmi urmăresc activitatea știți că non-răspunsurile sau răspunsurile la mișto nu fac decât să mă ambiționeze mai mult.

Prin urmare, constatând că nu mi s-a răspuns în 24 de ore, în data de Miercuri, 3 iunie 2020, ora18.48, am trimis o nouă solicitare. De data aceasta către Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela:

În esență, îl întrebam pe Marcel Vela, direct:

 • dacă a fost prezent la petrecerea din 25 mai 2020 în care premierul și alți 5 dezmățați încălcau legea;
 • dacă a șasea persoană (apărută în fotografie ca gleznă, picior, cot) este ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

Fac precizarea că până astăzi, 5 iulie 2020, Marcel Vela nu a răspuns la solicitarea mea de informații publice.

Prin urmare, trag a doua concluzie, așteptând cu fapte și documente (chiar dacă tardiv), să o infirme Marcel Vela:

Concluzia a doua este că: În data de 25 mai 2020, Ludovic Orban și alți 5 dezmățați din Guvernul României s-au simțiti protejați, întrucât al șaselea dezmățat era Marcel Vela. Dacă situația nu ar fi fost așa, Marcel Vela ar fi răspuns, în termen legal, că: i) nu a fost prezent în data de 25 mai 2020 în biroul dezmățatului Orban ii) nu el este a șasea persoană; iii) Ca ministru de interne avea obligația să solicite organului constatator a pretinsului proces verbal împreujurările și martorii asistenți la încălcarea legii.

În loc de concluzie, vă invit să citiți și articolul meu de ieri, care demonstrează cum premierul care nu a dat doi bani pe lege în 25 mai 2020, recidivează și ne demonstrează că nu dă doi bani nici pe Constituția României, precizeaza analistul economic Radu Teodor Soviani. (Cerasela N.).

Atunci când premierul arată (iar) că nu dă doi bani pe lege. Deciziile Curții Constituționale sunt sacrosancte. Nu și pentru ei.

 

 

Citeste in continuare

Parteneri

Ultimile stiri locale

Eveniment7 ore inainte

Cititi si va minunati de emanatiile normative ale guvernantilor!/ Iata lucrul bine facut, pe jumatate doar!

Este nu numai opinia mea. Ci și a altor analiști. Poate chiar mai competenți. Examenul crucial al celor două runde...

Eveniment7 ore inainte

HUAWEI, pe locul 45 în topul celor mai valoroase brand-uri din lume, primește și recunoașteri importante pentru cele mai recente dispozitive din segmentele PC și tabletă

Compania ajunge pe locul 50 în Top 100 Most Valuable Brands pentru al cincilea an consecutiv. HUAWEI obține premii cheie...

EvenimentO zi inainte

Cetatenii trebuie sa se trezeasca din starile induse de guvernantii de azi si sa evalueze calitatea mentala a politicienilor puterii actuale, dar si a celor ce mimeaza opozitia virtuala fata de abuzurile institutionale din aceasta perioada trista a Romaniei

Dumneavoastră de ce credeți că Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne, cel care a favorizat amenzi neconstituționale de 600 de milioane...

Eveniment3 zile inainte

Ma uimeste pasivitatea autoritatilor, altele decat politia, precum si a societatii civice, cu privire la abuzurile politiei locale/nationale fata de cetateni care nu “respecta” masurile instituite de starea de alerta si nu numai!

Revoltați că nu au avut niciun control asupra procesului de numire a noului CNATDCU, o parte din rectorii de universități...

Eveniment4 zile inainte

Experiența TV de acasă, la superlativ: TCL aduce în România seria X91 de televizoare QLED 8K

TCL, unul dintre cei mai mari producători de dispozitive electronice de consum la nivel modial, recunoscut pentru vasta activitate de...

Eveniment4 zile inainte

Cititi si veti intelege ce nemernicie au indus guvernantii liberari in societate, cu atat mai mult acestia insista si acum in stare de alerta prin masuri coercitive si limitative/restrictive de drepturi!

”Fomiștii” statului român, din nou la coadă la Ambasadele SUA și Franței În plin război mai mult cu românii, decât...

Eveniment6 zile inainte

Procurorii respectivi trebuiau cercetați pentru infracțiuni contra umanității în cazul cărora nu operează prescripția răspunderii penale, motiv pentru care nu există în cauză posibilitatea clasării acestei cauze pe motivul prescripției

În lunile mai- iunie 1990, pe raza Municipiului București , în Piața Universității, a avut loc cea mai mare și...

Afaceri6 zile inainte

Sfaturi in alegerea celor mai bune fronturi de mobila

Stim ca atunci cand vrem sa ne amenajam casa asa cum trebuie si sa ne bucuram de confort si eleganta...

Eveniment7 zile inainte

Doar in mintea lui exista aceste restrangeri de drepturi constitutionale prin norme infralegale!

Dupa ce seful Politiei Locale Ploiesti l-a confundat pe seful Poliţiei Municipiului Ploieşti, comisar şef de poliţie Cristian Gelu MANEA,...

EvenimentO săptămână inainte

Infracțiuni contra umanității săvârșite de funcționarii statului român în era comunistă și ignorate de justiție

In perioada 15-16 mai 2020 a avut loca la Bucuresti Conferinta Internationala de Drept, Studii Europene si Relatii Internationale cu...

Știrile Săptămânii